USESE0028 Židé a střední Evropa

Fakulta veřejných politik v Opavě
zima 2014
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: z.
Garance
prof. PhDr. Mečislav Borák, CSc.
Ústav středoevropských studií - Fakulta veřejných politik v Opavě
Předpoklady
žádné
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními pojmy židovské kultury a s fakty o novodobém vývoji Židů ve střední Evropě, vždy v souvislostech celoevropského a celosvětového vývoje a s důrazem na historii Židů v podmínkách předválečného Československa a jeho nejbližších sousedů. Pozornost bude věnována především vývoji evropského antisemitismu a historickým okolnostem, z nichž se zrodil fenomén holocaustu. Osud Židů v českých zemích a v celém předválečném Československu bude porovnáván s osudem Židů v okolních státech, včetně naznačení specifik historického vývoje v jednotlivých zemích. Přednášky osvětlí především obecné pojmy (rasismus, genocida, holocaust, asimilace, sionismus, arizace, ghetto, vystěhovalectví, deportace aj.), vylíčí příčiny a souvislosti jevů a přinesou podněty k samostatnému studiu. Na seminářích budou mít studenti možnost blíže poznávat a porovnávat dílčí příklady sledovaných jevů i konkrétní lidské osudy, včetně obětí holocaustu, pachatelů vražd i přeživších Židů. Reflexe tragického osudu Židů většinovou společností v evropských zemích poskytne podněty k zamyšlení stejně jako soudobé případy recidivy antisemitismu či otázky prevence genocid a uchování historické paměti. Absolvent by měl prokázat znalost příčin a mnohotvárných historických i současných podob antisemitismu a tendencí jeho vývoje, měl by se orientovat v problémech židovské evropské pospolitosti a měl by umět samostatně nacházet a zpracovávat další informace k tomuto tématu. Základní formou studia je samostatná práce s českou literaturou a příprava seminární práce.
Osnova
 • 1. Přehled pramenů a literatury, výzkumné instituce a projekty v ČR a ve světě
  2. Judaismus, židovské tradice, zvyky a kultura evropských Židů
  3. Židovské dějiny a myšlení od biblických dob do současnosti
  4. Specifika vývoje evropských a československých Židů
  5. Vývoj a podoby evropského antisemitismu
  6. Antisemitismus v dějinách české společnosti
  7. "Konečné řešení" židovské otázky, holocaust
  8. Osud Židů v bývalém Československu
  9. Osud Židů ve střední a jihovýchodní Evropě
  10. Poválečné postavení Židů v ČSR a v Evropě, odškodnění obětí
  11. Zpochybňování holocaustu, soudobý antisemitismus
  12. Současné postavení a problémy Židů ve střední Evropě
Literatura
  povinná literatura
 • Stín šoa nad Evropou. Usp. M. Pojar. Praha: Židovské muzeum, 2001. info
 • Židé - dějiny a kultura. Praha:Židovské muzeum, 1997. info
 • Židé v novodobých dějinách. Praha: Karolinum, 1997. info
 • KREJČOVÁ, H. Antisemitismus v posttotalitní Evropě. Praha: Nakladatelství Franze Kafky, 1993. info
 • Na křižovatce kultur. Historie československých židů. Praha: Mladá fronta, 1992. info
  doporučená literatura
 • Poválečná justice a národní podoby antisemitismu. Postih provinění vůči Židům před soudy a. info
 • (Sborník příspěvků). Ed. M. Borák. Praha-Opava: Ústav pro soudobé dějiny Akademie v. info
 • GRUNTOVÁ, J. Legendy a fakta o Oskaru Schindlerovi. Praha: Naše vojsko, 2002. info
 • JOHNSON, P. Dějiny židovského národa. Praha, 1995. info
 • ARENDTOVÁ, H. Eichmann v Jeruzalémě. Praha: Mladá fronta, 1995. info
 • BORÁK, M. Transport do tmy. První deportace evropských Židů. Ostrava: Moravskoslezský den, 1994. info
 • KÁRNÝ, M. "Konečné řešení". Genocida českých Židů v německé protektorátní politice. Praha: Academia, 1991. info
Výukové metody
Přednáška s aktivizací
Přednáška s diskusí
Přednáška s analýzou videozáznamu
Metody hodnocení
Analýza výkonů studenta
Informace učitele
Seminární práce (7 s.) - esej či odborný článek zaměřený na konkrétní téma z novodobých dějin židů ve střední Evropě. Práce má za cíl ověřit schopnost samostatného vyhledání a zpracování informací včetně jejich analýzy, i schopnost zobecnění některého konkrétního problému a zpracování faktograficky i metodologicky správného analytického či systémově analytického odborného textu.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2012, zima 2013, zima 2015.