USESEP037 Polština III

Fakulta veřejných politik v Opavě
zima 2014
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Garance
Mgr. Petr Slováček, Ph.D.
Ústav středoevropských studií - Fakulta veřejných politik v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět Polština je koncipován jako čtyřsemestrální jazykový kurz, který si klade za cíl vybavit studenty základními znalostmi a vědomostmi o polském jazyce, jež by pak studentům umožnily nejenom zvládání běžných komunikačních situací, ale také samostatnou práci s polským textem a dokonce i samostatné vytváření textů jednodušších. Tomuto záměru bude odpovídat struktura hodin. Výklad gramatické látky bude doplněn o praktická cvičení, jež budou reflektovat dosaženou úroveň. Vzhledem k tomu, že se předpokládá využití polského jazyka nejenom v rámci běžné každodenní konverzace, bude u studentů kladen důraz také na zvládnutí polské jazykovědné terminologie, která však bude vždy odpovídat pouze probrané problematice. Předmět Polština III navazuje na předmět Polština II. Výklad gramatické látky tak bude přirozeně prohlubovat a doplňovat již získané poznatky. V rámci cvičení pak bude dále rozvíjena aktivní schopnost vyjadřování a to jak v pomocí mluveného, tak i psaného slova. Tomuto úkolu bude odpovídat nejenom tvorba dostatečné slovní zásoby, jež bude po vzoru předcházejících kurzů tematicky orientována, ale také zohledňování problematiky spojené s polským frazeologickým systémem.
Osnova
 • 1. Skloňování podstatných jmen rodu mužského zakončených na -a a o, rodu středního zakončených na -ę a -um
  2. Základní číslovky 100-1000000
  3. Slovesná přídavná jména činná a trpná, neosobní tvary
  4. Podmiňovací způsob
  5. Příslovce (klasifikace a popis) - stupňování příslovcí
  6. Předložky, spojky a částice
  7. Slovesa wolno, trzeba, można; widać a słychać
  8. Zájmena vztažná, neurčitá a záporná
  9. Číslovky - řadové, hromadné, násobné, druhové; zlomky
  10. Nepravidelné a smíšené skloňování podstatných jmen
  11. Adjektivní skloňování přídavných jmen rodu mužského
  12. Adjektivní skloňování přídavných jmen rodu ženského a středního
Literatura
  povinná literatura
 • Miodunka, W. Cześć, jak się masz? I. Kraków: Uniwersytas, 2006. info
 • Pösingerová, K., Seretny, A. Coraz bliżej Polski, díl II. Praha-Kraków:, 1997. info
 • BEŠTA, T. Základy polské mluvnice. Polský institut v Praze: Praha, 1994. info
  doporučená literatura
 • Bodek, B. et al. Wielki słownik frazeologiczny. KWN: Kraków, 2008. info
 • Hącia, A. Język polski, 365 ćwiczeń z gramatyki. Warszawa: 2007, 2007. info
 • Foland-Kugler, M. Zwięzła gramatyka polska dla cudzoziemców. Warszawa: Ex Libris, 2006. info
 • Ostaszewska, D., Tambor, J. Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego. Warszawa: PWN, 2005. info
 • Siatkowski J., Basaj M. Słownik czesko- polski. Warszawa, 2002. info
 • Oliva K. Polsko-český slovník. Praha, 1995. info
 • Tarajło-Lipovska, Z. Mówię po polsku. Warszawa, 1994. info
Informace učitele
Základními požadavky pro udělení zápočtu jsou aktivní účast na hodinách, plnění zadaných úkolů a splnění gramatického testu.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2012, zima 2013.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fvp/zima2014/USESEP037