UVSRPCK003 Úvod do studia

Fakulta veřejných politik v Opavě
zima 2014
Rozsah
Seminář 6 HOD/SEM. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Lucie Kamrádová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Ing. Lucie Kamrádová, Ph.D.
Ústav veřejné správy a sociální politiky - Fakulta veřejných politik v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními principy v oblasti metodologie věd se zaměřením na osvojení podstatných znalostí a dovedností potřebných k práci s odbornými texty. Studenti se seznámí s tématy zaměřenými na podstatu vědy, její členění a základními pojmy a metodami, které jsou užívány v oblasti společenských věd. Tento přehled bude doplněn praktickou částí, ve které budou studenti prakticky pracovat s odbornými texty a naučí se hlavním zásadám studia a vytváření odborných textů. Hlavním cílem výuky je rozvoj studentských znalostí a dovedností v oblasti práce s odbornými texty. Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti schopni prezentovat základní pojmy a metody v oblasti společenských věd a tyto znalosti budou schopni prakticky uplatňovat při práci s odbornou literaturou, která vychází z oboru a obsahu studia. Na základě zadaných praktických příkladů (tematická bibliografie, anotace) budou schopni uplatnit získané znalosti na praktických příkladech. Výstupy z učení: Odborné znalosti: Student umí definovat základny metodologie společenských věd. Orientuje se v práci s odbornými texty. Umí popsat využití jednotlivých metod v souvislosti se studiem odborného textu. Odborné dovednosti: Student s využitím odborných znalostí metodologie věd dokáže na praktických příkladech posoudit znaky odborné literatury a hlavní zásady pro vypracování odborné práce. Dokáže vytvářet odborné texty vybavené všemi formálními náležitostmi dle platné normy. Obecná způsobilost: Student se samostatně umí rozhodnout, které zásady a metody využijeme při vytváření odborného textu.
Osnova
 • 1. Úvod do předmětu: vymezení cíle a obsahu předmětu, seznámení s literaturou a prameny, vymezení některých pojmů a souvislostí.
  2. Vymezení odborného stylu a jeho zvláštností
  3. Charakteristika základních typů odborných textů
  4. Hlavní zásady výstavby odborného textu
  5. Metody a techniky způsobu práce s odborným textem
  6. Možnosti členění odborného textu a jeho hlavních částí
  7. Věda, vědecké poznání: vývoj a současné pojetí
  8. Metody vědeckého poznání
  9. Etické otázky související s vypracování a prezentací vědecké a odborné práce
  10. Jazyk vědy
Literatura
  povinná literatura
 • ZBÍRAL, R. Příručka psaní seminárních a jiných vysokoškolských odborných prací. Praha: Linde, 2009. info
 • KATUŠČÁK, D., DROBÍKOVÁ, B., PAPÍK, R. Jak psát závěrečné a kvalifikační práce: jak psát bakalářské práce, diplomové práce, dizertační práce, specializační práce, habilitační práce, seminární a ročníkové práce, práce studentské vědecké a odborné činnosti, jak vytvořit bibliografické citace a odkazy a citovat tradiční a elektronické dokumenty. Nitra: Enigma, 2008. info
 • MĚŠKO, D., KATUŠČÁK, D., FINDRA, J. Akademická příručka. České, upravené vydání. Martin: Vyd. Osveta, 2006. info
 • ŠANDEROVÁ, J. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Několik zásad pro začátečníky. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. info
 • ADAMOVÁ, L., DUDÁK, V., VENTURA, V. Základy společenských věd III. Filozofie. Etika. Praha: Fortuna, 2004. info
  doporučená literatura
 • PRAVDOVÁ, M. Akademická příručka českého jazyka. Praha: Academia, 2010. info
 • BRATKOVÁ, E. Metody citování literatury a strukturování bibliografických záznamů podle mezinárodních norem ISO 690 a ISO 690-2 : metodický materiál pro autory vysokoškolských kvalifikačních prací [online]. [Praha: Karlova Univerzita], 2006. URL info
Informace učitele
Podmínkou udělení zápočtu je účast na výuce. Zpracování dvou praktických úkolů k vybranému odbornému tématu vycházejícím z obsahu studia.
Vyučující na témata, která nebyla v plném rozsahu odpřednášena, upozorní, aby si studující vyhledali v povinné literatuře nebo a e-learningových stránkách.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021.