UVSRPCK068 Sociální patologie a prevence

Fakulta veřejných politik v Opavě
zima 2014
Rozsah
Přednáška 6 HOD/SEM. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Jitka Skopalová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Jitka Skopalová, Ph.D.
Ústav veřejné správy a sociální politiky – Fakulta veřejných politik v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty se sociálně patologickými jevy, které se vyskytují ve společnosti, představit základní pojmy z oblasti sociální patologie jako vědní disciplíny zabývající se jejich zkoumáním v oblasti sociálních deviací, také rozpoznání a analýza příčin a důsledků obecně. Předmět reflektuje současné aktuální problémy v oblasti sociálně patologických jevů u dětí, mladistvých i dospělých a v obecně teoretické rovině vymezuje jedince i skupiny s psychopatologickým chováním. Důraz je kladen na prevenci sociálně patologického chování a jednání ve všech jejích formách. Výstupy z učení: Odborné znalosti: Student se dokáže orientovat v problematice sociálně patologických jevů a následné prevence, dokáže vydefinovat základní pojmy, rozpoznat a analyzovat příčiny a důsledky těchto jevů obecně. Odborné dovednosti: Student se orientuje v relevantní odborné literatuře, dokáže s ní pracovat a získat tak potřebné informace k rozšíření vědomostí o dané problematice. Na základě interpretace a aplikace získaných informací dokáže propojit praxi s teoretickým základem. Obecná způsobilost: Student je schopen využívat svých poznatků z oblasti sociální patologie a prevence v praxi, přičemž se mu prostřednictvím tohoto předmětu rozvíjí kritické myšlení, samostatnost, spolupráce.
Osnova
 • 1. Teoretické vymezení předmětu
  2. Poruchy chování, poruchy socializace
  3. Poruchy osobnosti
  4. Návykové a impulsivní poruchy
  5. Nealkoholové a alkoholové drogy, psychopatologie závislosti jako společenský problém
  6. Agresivní syndrom, autoagrese
  7. Násilí, domácí násilí, syndrom CAN, stalking
  8. Sociálně patologické skupiny (gangy, party, davy, organizovaná kriminalita)
  9. Prostituce, pornografie, sexuální deviace a sexuální agrese
  10. Extremismus, rasismus
  11. Působení sekt a psychická manipulace
  12. Primární, sekundární, terciární a kvartální prevence
  13. Shrnutí
Literatura
  povinná literatura
 • ONDREJKOVIČ, P. (ed.). Sociálna patológia. Online. Bratislava: VEDA, 2009. ISBN 80-7372-448-1. [citováno 2024-04-23] info
 • FIŠER. S., ŠKODA, J. Sociální patologie: analýza příčin a možnosti ovlivňování závažných sociálně patologických jevů. Online. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2781-3. [citováno 2024-04-23] info
 • KRAUS, B., HRONCOVÁ, J. Sociální patologie. Online. Hradec Králové: Gaudeamus, 2007. ISBN 978-80-7041-896-3. [citováno 2024-04-23] info
 • JEDLIČKA, R. a kol. Děti a mládež v obtížných životních situacích: Nové pohledy na problematiku životních krizí, deviací a úlohu pomáhajících profesí. Online. Praha: Themis, 2004. ISBN 80-7312-038-0. [citováno 2024-04-23] info
 • MATOUŠEK, O., KROFTOVÁ, A. Mládež a delikvence. Online. Praha: Portál, 1998. ISBN 80-7178-226-2. [citováno 2024-04-23] info
  doporučená literatura
 • MILLER, G. A. Adiktologické poradenství. Online. Praha: Galén, 2011. ISBN 978-80-7262-765-3. [citováno 2024-04-23] info
 • MILFAIT, R. Komerční sexualizované násilí na dětech. Online. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-320-8. [citováno 2024-04-23] info
 • MIOVSKÝ, M. a kol. Konopí a konopné drogy. Adiktologické kompendium. Online. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-0865-2. [citováno 2024-04-23] info
 • KOVÁŘ, P. a kol. Sexuální agrese. Online. Praha: Maxdorf, 2008. ISBN 978-80-7367-320-8. [citováno 2024-04-23] info
 • ČÍRTKOVÁ, P., VITOUŠOVÁ, P. a kol. Pomoc obětem ( a svědkům ) trestných činů. Online. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-2014-2. [citováno 2024-04-23] info
 • CHARVÁT, J. Současný politický extremismus a radikalismus. Online. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-098-6. [citováno 2024-04-23] info
 • KOUKOLÍK, F., DRTILOVÁ, J. Vzpoura deprivantů. Online. . Praha: Galén, 2006. ISBN 80-7262-410-5. [citováno 2024-04-23] info
 • NOŽINA, M. Mezinárodní organizovaný zločin v ČR. Online. Praha: Themis, 2003. ISBN 80-7312-018-6. [citováno 2024-04-23] info
 • KOUTEK, J., KOCOURKOVÁ, J. Sebevražedné chování. Online. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-7178-732-9. [citováno 2024-04-23] info
 • KOUKOLÍK, F., DRTILOVÁ, J. Základy stupidologie. Život s deprivanty II. Online. Praha: Galén, 2002. ISBN 80-7262-078-9. [citováno 2024-04-23] info
 • KOLÁŘ, M. Bolest šikanování. Online. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-513-X. [citováno 2024-04-23] info
 • KOUKOLÍK, F., DRTILOVÁ, J. Zlo na každý den. Život s deprivanty I. Online. Praha: Galén, 2001. ISBN 80-7262-088-6. [citováno 2024-04-23] info
 • ČÍRTKOVÁ, L. Policejní psychologie. Online. Praha: Portál, 2000. ISBN 80-7178-475-3. [citováno 2024-04-23] info
Informace učitele
Zkouška - vypracování seminární práce na vybrané téma a jeho následná prezentace, orientace v probíraných tématech
Vyučující na témata, která nebyla v plném rozsahu odpřednášena, upozorní, aby si studující vyhledali v povinné literatuře nebo a e-learningových stránkách.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021.