UVSRPVN102 Psychopatologie

Fakulta veřejných politik v Opavě
zima 2014
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Věra Juříčková, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Věra Juříčková, Ph.D. (cvičící)
Garance
PhDr. Věra Juříčková, Ph.D.
Ústav veřejné správy a sociální politiky - Fakulta veřejných politik v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je určen pro orientaci studentů v oblasti psychických poruch. Cílem předmětu je seznámit studenty s pojetím normality osobnosti, v případě patologie potom charakterizovat projevy různých poruch jednotlivých psychických funkcí. Zároveň stručně charakterizujeme jednotlivá onemocnění a možnosti, jak přistupovat k lidem s duševním onemocněním. Studenti budou rovněž seznámeni s možnostmi léčby a resocializace. Cílem je snaha přispět ke zmírnění stigmatizace lidí s duševním onemocněním, která často ve veřejném mínění přetrvává a komplikuje léčbu duševních poruch. I sociální pracovníci mohou významně pomoci k tomu, aby se lidé s duševním onemocněním vrátili do běžného života. Posluchač je vybaven informacemi o pokročilých způsobech práce s cílovou skupinou, je veden k získání vědomostí o problematice psychopatologie, kterou může využít při setkávání s klienty v oblasti sociální práce. Nároky na zvládání předmětu budou navýšeny formou samostudia. Předmět je zaměřen tak, aby přispěl k širším možnostem pokročilé poradenské práce s cílovými skupinami.
Osnova
 • 1. Úvod do předmětu. Normalita. Příčiny duševních chorob - genetické, prenatální, perinatální, postnatální. Přístupy k duševně nemocným
  2. Klasifikační systémy duševních poruch a poruch chování. - symptom, syndrom, porucha, choroba
  3. Obecná část I - poruchy vnímání, pozornosti a vědomí
  4. Obecná část II -poruchy, myšlení, paměti, emocí a vůle a jednání
  5. Organické duševní poruchy
  6. Neurotické poruchy
  7. Psychózy
  8. Duševní choroby vyvolané účinkem psychoaktivních látek
  9. Afektivní poruchy
  10. Sebevražedné chování
  11. Poruchy osobnosti
  12. Možnosti pomoci lidem s duševním onemocněním
Literatura
  povinná literatura
 • MAHROVÁ, G., VENGLÁŘOVÁ, M. Sociální práce s lidmi s duševním onemocněním. Praha: Grada, 2008. info
 • SVOBODA, M., ČEŠKOVÁ, E. a kol.,. Psychopatologie a psychiatrie. Praha: Portál, 2006. info
 • PRAŠKO, J. Poruchy osobnosti. Praha: Portál, 2003. info
 • KOUTEK, J., KOCOURKOVÁ, J. Sebevražedné chování. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-7178-732-9. info
 • RABOCH, V., ZVOLSKÝ,P. a kol. Psychiatrie. Praha, Galén, 2001. info
 • HORT, V. Dětská a adolescentní psychiatrie. Praha: Portál, 2000. info
 • VÁGNEROVÁ, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál, 1999. info
 • Mezinárodní klasifikace nemocí 10. revize. Duševní poruchy a poruchy chování: Popisy klinických příznaků a diagnostická vodítka. Praha : Psychiatrické centrum, 1992. info
  doporučená literatura
 • JUŘÍČKOVÁ, V. Psychopatologie Distanční studijní opora v elektr. verzi, žádost o ISBN. 1. vyd. URL info
 • JUŘÍČKOVÁ, V. Péče o duševní zdraví. Distanční studijní opora a e-learningový kurz. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2012. URL info
 • DUŠEK, K., VEČEŘOVÁ-PROCHÁZKOVÁ, A. První pomoc v psychiatrii. Praha:Grada Publishing, 2005. ISBN 80-247-0197-9. info
 • COHEN, R. M. Nejčastější psychické poruchy v klinické praxi. Praha: Portál, 2002. info
 • MALÁ, E., PAVLOVSKÝ, P. Psychiatrie. Praha: Portál, 2002. info
 • WEISS, P. Sexuální deviace. Praha: Portál, 2002. ISBN 80-7178-634-9. info
 • DANZER, G. Psychosomatika. Praha: Portál, 2001. info
 • DORRNER, PLOG. Bláznit je lidské. Praha: Grada, 1999. info
 • NICHOLS, M.D., SCHWARTZ, R. C. Family therapy - Concepts and Methods. Boston: Allyn and Bacon, 1998. info
 • KRATOCHVÍL S. Základy psychoterapie. Praha: Portál, 1997. info
 • BENJAMIN, L. Interpersonal diagnosis and treatment of personality disorders. New York: Guilford, 1993. info
Informace učitele
Aktivní účast na semináři s prezentací, ústní referát o přečtené knize
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2011, zima 2012, zima 2013, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, léto 2020, léto 2021, léto 2022.