CVABPCPS Case Studies in Tourism

School of Business Administration in Karvina
Summer 2020
Extent and Intensity
0/2/0. 5 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. Ing. Lubomír Schellong, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. Ing. Lubomír Schellong, Ph.D.
Department of Tourism and Leisure Activities - School of Business Administration in Karvina
Prerequisites (in Czech)
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( P )
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Syllabus (in Czech)
 • 1. Případové studie z lázeňství
  Vytváření programu komplexního a příspěvkového lázeňského pobytu pro děti a pro dospělé. Kalkulace komplexní lázeňské péče v rámci indikačního seznamu, srovnání nákladů s lázeňským pobytem pro samoplátce. Příklady lázeňské léčebně rehabilitační péče 21. století. Konkurenční strategie lázeňské péče a tvorba nabídky pro samoplátce.
  2. Případové studie z hotelnictví
  Klasifikace ubytovacího zařízení dle požadavků HOTELSTARS. Zvyšování obsazenosti ubytovací kapacity hotelu dle aplikace Revenue managementu, využití recepčního hotelového software. Výpočet výkonnostních ekonomických ukazatelů hotelu.
  3. Případové studie z gastronomie
  Tvorba konkurenceschopné nabídky restaurace, výpočet výkonnostních ukazatelů restaurace, kalkulace a normování surovin k přípravě pokrmů a nápojů, HACCP analýza restaurace.
  4. Případové studie z destinačního managementu
  Aplikace trendů ve vytváření partnerství v marketingovém řízení destinací, příklady vytváření marketingových aliancí při řízení eventů. Použití indikátorů měření a hodnocení kvality destinace. Řízení kvality turismu v České republice.
  5. Případové studie z provozu cestovní kanceláře a cestovní agentury
  Aplikace metod strategického managementu a plánování v cestovní kanceláři a agentuře, vytváření poptávky pro příjezdový a regionální cestovní ruch. Cestovní smlouva. Procesní řízení a vytváření mapy procesů. Touroperátorská činnost. Tvorba podnikatelského záměru cestovní kanceláře.
  6. Případové studie z průvodcovské činnosti
  Příprava zájezdu do vybrané destinace, příprava průvodce, tvorba itineráře, kalkulace zájezdu, koordinace komplementárních služeb. Řešení reklamací a krizových situací.
Literature
  required literature
 • BERÁNEK, J. a kol. Moderní řízení hotelového provozu. Praha: MagConsulting, 2016. ISBN 978-80-86724-45-4. info
 • PALATKOVÁ, M. a kol. Management cestovních kanceláří a agentur. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-3751-5. info
 • DĚDINA, J. Management, organizování a ekonomika lázeňství - vybrané kapitoly. Praha: VŠ CRHL, 2004. ISBN 80-86592-01-4. info
  recommended literature
 • PALATKOVÁ, M. Marketingový management destinací. Praha: Grada Publishing, 2011. ISBN 978-80-247-3749-2. info
 • NEUFUS, J. a F. KŘÍŽEK. Moderní hotelový management. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3868-0. info
 • JANDOVÁ, D. Balneologie. Praha: Grada Publishing, 2009. ISBN 80-247-28-206. info
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
The course is also listed under the following terms Summer 2019.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/opf/summer2020/CVABPCPS