EVSBPSEU Politika hospodářské, územní a sociální soudružnosti EU

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
léto 2022
Rozsah
2/1/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. PhDr. František Varadzin, CSc. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. František Varadzin, CSc.
Katedra ekonomie a veřejné správy - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Dr. Ing. Ingrid Majerová
Rozvrh
Po 8:05–9:40 A206
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
EVSBPSEU/01: Po 9:45–10:30 A206, F. Varadzin
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( P )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 14 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 11/14, pouze zareg.: 0/14
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s pojetím politiky hospodářské, územní a sociální soudržnosti uplatňované v rámci Evropské unie jako jedné z nejvýznamnějších politik, jejichž úkolem je snižovat rozdíly v hospodářské a sociální úrovní regionů a jednotlivých členských zemí. Dále studenti získají znalosti o možnostech a důsledcích využívání strukturálních fondů v zemích EU a v ČR.
Osnova
 • Struktura výkladu:
  1. Teoretická východiska strukturální a regionální politiky
  2. Regiony, jejich vymezení a klasifikace
  3. Vývoj a postavení strukturální a regionální politiky v rámci hospodářských politik Evropské unie
  4. Nástroje, principy, cíle regionální politiky
  5. Institucionální zajištění regionální politiky
  6. Strukturální fondy Evropské unie
  7. Fond soudržnosti Evropské unie
  8. Programové dokumenty a legislativní zajištění strukturální a regionální politiky v Evropské unii
  9. Strukturální a regionální politika v ČR
  10. Česká republika a možnosti využití předstupních strukturálních fondů Evropské unie
  11. Česká republika v EU a s tím spojené možnosti využití strukturálních fondů Evropské unie
  12. Regionální analýza
  13. Hospodářské a sociální problémy regionů
  1. Vymezení strukturální a regionální politiky. Pojem struktura a jeho ekonomické chápání. Strukturální krize, jejich příčiny a důsledky. Řešení strukturálních problémů.
  2. Regiony a jejich klasifikace. Klasifikace regionů v Evropské unii (NUTS). Euroregiony. Regionální disparity. Ukazatelé regionálních rozdílů. Strukturální ukazatelé. Srovnání regionů v Evropské unii.
  3. Formování a etapy vývoje strukturální a regionální politiky v EU v letech 1952-2004, jejich postavení v rámci hospodářských politik EU. Cíle a nástroje strukturální politiky. Stěžejní reformy této politiky ve sledovaném období. Formování a etapy vývoje strukturální a regionální politiky v EU od roku 2004, jejich postavení v rámci hospodářských politik EU. Cíle a nástroje strukturální politiky. Reformy této politiky. Perspektivy dalšího směřování strukturální a regionální politiky.
  4. Cíle, nástroje, instituce; alokace zdrojů a jejich strukturace, operační programy.
  5. Institucionální zajištění regionální politiky
  Instituce na různé hierarchické úrovni (obce, POÚ, ORP, kraje, NUTS, stát).
  6. Charakteristika jednotlivých strukturálních fondů, jejich význam a vývoj. Základní principy pro využívání strukturálních fondů. Realizační postupy. Poskytování pomocí ze strukturálních fondů při rozšiřování EU.
  7. Charakteristika fondu soudržnosti, jeho význam. Opatření financována z daného fondu. Podmínky pro poskytnutí pomoci. Realizační postupy. Formy pomoci kandidátským zemím.
  8. Princip programování. Regionální rozvojový plán, rámec podpory společenství, operační programy, obsah jednotlivých dokumentů, jejich členění, zásady zpracování a implementace. Základní právní akty upravující realizaci strukturální a regionální politiky v EU.
  9. Realizace regionální a strukturální politiky v ČR před a po roce 1990. Cíle těchto politik a nástroje. Přístupy k těmto politikám v období příprav ČR na vstup do EU, po jejím vstupu a v aktuálním období. Výsledky strukturální a regionální politiky.
  10. Příprava ČR na přistoupení k systému strukturálních fondů. Příprava organizační struktury pro realizaci programů strukturálních fondů. Proces adaptace regionální politiky České republiky na podmínky Evropské unie. Přechod České republiky od pomoci z podpůrných programů EU k pomoci ze standardních nástrojů strukturální politiky určených pro členské státy EU.
  11. Struktura programových dokumentů v ČR. Národní rozvojový plán. Národní strategický referenční rámec. Zaměření operačních programů v jednotlivých cílech strukturální politiky. Operační programy.
  12. Metodické přístupy hodnocení regionů. Sociální, ekonomické a environmentální aspekty regionálního rozvoje.
  13. Komparace hospodářského a sociálního vývoje regionů v Evropské unii a ČR. Typologie, klasifika
Literatura
  povinná literatura
 • MOLLE, W. Cohesion and growth: The theory and practice of European Policy Making. Routledge, 2015. ISBN 978-11-3884-663-0. info
 • HÁJEK, O., NOVOSÁK, J. Kohezní politika v širších souvislostech. Žilina: Georg, 2010. ISBN 978-80-89401-19-2. info
 • BOHÁČKOVÁ, I., HRABÁNKOVÁ, M. Strukturální politika Evropské unie. Praha: C. H. Beck, 2010. ISBN 978-80-7400-111-6. info
 • FIALA, P., PITROVÁ, M.,. Evropská unie. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2009. ISBN 978-80-7325-180-2. info
 • WOKOUN, R. Regionální rozvoj: Východiska regionálního rozvoje, regionální politika, teorie, strategie a programování. Praha: Linde, 2008. ISBN 978-80-7201-699-0. info
  doporučená literatura
 • CAPELLO, R., NIJKAMP, P. Handbook of Regional Growth and Development Theories. Cheltenham: Edgar Elwar Publishing, 2010. ISBN 978-1849800846. info
 • BEČEK, M., ŘEHÁK, Š., TVRDOŇ, J.,. Regionálna ekonómia a politika. Bratislava: IuraEdition, 2010. ISBN 978-80-8078-362-4. info
 • KOVÁRNÍK, J., STEJSKAL, J. Regionální politika a její nástroje. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-588-2. info
Výukové metody
Přednášení
Seminární výuka
Metody hodnocení
Známkou
Informace učitele
Seminární práce na zadané téma, úspěšné zvládnutí průběžného testu, účast na seminářích min. 60 %.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/opf/leto2022/EVSBPSEU