EVSBPVEA Veřejná ekonomika

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
zima 2022
Rozsah
2/1/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. PhDr. František Varadzin, CSc. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Ing. Michal Tvrdoň, Ph.D.
Katedra ekonomie a veřejné správy - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Dr. Ing. Ingrid Majerová
Rozvrh
Po 8:05–9:40 A217
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
EVSBPVEA/01: Po 9:45–10:30 A217, F. Varadzin
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( P ) && ( ROCNIK ( 2 ) || ROCNIK ( 3 ))
K absolvování předmětu nejsou vyžadovány žádné podmínky a předmět může být zapsán nezávisle na jiných předmětech.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 15 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 13/15, pouze zareg.: 0/15
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je prohloubení znalostí z předmětu ekonomie a objasnění teoretických východisek z veřejné ekonomie. Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními poznatky, které se týkají veřejného sektoru a úlohy státu ve smíšené ekonomice. Seznamuje studenty s jednotlivými odvětvími veřejné ekonomiky.
Osnova
 • 1. Teoretická východiska veřejného sektoru a pojetí smíšené ekonomiky
  2. Vztah veřejného a soukromého sektoru
  3. Efektivnost veřejného sektoru
  4. Hodnocení veřejných projektů
  5. Aplikace teorie potřeb pro objektivizaci existence veřejného sektoru
  6. Justice a policie
  7. Obrana
  8. Věda a výzkum
  9. Školství
  10. Zdravotnictví
  11. Sociální zabezpečení
  12. Kultura
  13. Bydlení a životní prostředí
  1. Pojetí veřejného sektoru, veřejný sektor jako část národního hospodářství, vymezení veřejného sektoru podle metodiky ESA. Smíšená ekonomika, cíle optimálního tržního systému, možná selhání trhu a základní fiskální funkce.

  2. Členění národního hospodářství. Příčiny existence veřejného sektoru. Vztah veřejného a soukromého sektoru, formy spolupráce, jejich důvody a přínosy. Partnerství veřejného a soukromého sektoru.
  3. Alokační a produkční efektivnost. Společenská a operativní efektivnost. Metodologie 3E. Tendence veřejného sektoru k neefektivnosti. Vnější a vnitřní faktory efektivnosti veřejného sektoru. Metody objektivizace veřejných výdajů.
  4. Veřejný projekt, klasifikace veřejných projektů. Ekonomická analýza ve veřejném sektoru. Metody hodnocení veřejných projektů, analýza minimalizace nákladů, analýza efektivnosti nákladů, analýza nákladů a užitečnosti, analýza nákladů a užitků.
  5. Globální struktura potřeb a jejich uspořádání. Bloková struktura veřejného sektoru dle kritéria potřeb. Odvětví společenských potřeb, odvětví rozvoje člověka, odvětví poznání a informací, odvětví technické infrastruktury, odvětví privátních statků, odvětví existenčních jistot.
  6. Vymezení a poslání justice. Vymezení a poslání policie. Legislativní normy, financování, mezinárodní srovnání.
  7. Význam a organizace obrany. Obranná politika státu, strategie obrany, armáda, legislativní normy, financování, mezinárodní srovnání.
  8. Vědecko-výzkumná politika státu, její zásady, organizace vědy a výzkumu. Financování vědy a výzkumu, legislativní normy, mezinárodní srovnání.
  9. Význam školství a vzdělávání. Formy a financování vzdělávání, politika státu v oblasti vzdělávání, legislativní normy, mezinárodní srovnání.
  10. Vymezení a význam zdravotnictví. Základní modely organizace zdravotnictví. Financování zdravotnictví, legislativní normy, mezinárodní srovnání.
  11. Charakteristika a subjekty sociálního zabezpečení, základní formy sociálního zabezpečení, systém státní sociální podpory, sociální péče, sociální dávky. Financování zdravotnictví, legislativní normy, mezinárodní srovnání.
  12. Vymezení kultury, druhy kulturních statků, modely kultury, jednotlivé oblasti a obory kultury. Kulturní politika státu, legislativní normy, mezinárodní srovnání. Charakteristika a význam církví.
  13. Bydlení a jeho význam. Politika bydlení (poptávkové a nabídkové strategie), financování, legislativní normy, mezinárodní srovnání. Význam životního prostředí. Environmentální politika, financování, legislativní normy, mezinárodní srovnání.
Literatura
  povinná literatura
 • HALÁSEK, D., LENERT, D. Ekonomika veřejného sektoru (vybrané kapitoly). Ostrava: VŠB-TU, 2008. ISBN 978-80-248-1854-2. info
 • REKTOŘÍK, J. A KOL. Ekonomika a řízení odvětví veřejného sektoru. Praha: Ekopress, 2007. ISBN 978-80-86929-29-3. info
 • HALÁSEK, D. Veřejná ekonomika. Opava: Optys, 2007. ISBN 80-85819-60-0. info
 • STIGLITZ, J. E. Economics of the Public Sector. New York: W. W. Norton & Company, 2000. ISBN 978-0393966510. info
  doporučená literatura
 • GRUBER, J. Public Finance and Public Policy. New York: Worth Publishers, 2011. ISBN 978-1-4292-1949-5. info
 • OCHRANA, F., PAVEL, J., VÍTEK, L. A KOL. Veřejný sektor a veřejné finance: Financování nepodnikatelských a podnikatelských aktivit. Praha: Grada Publishing, 2010. ISBN 978-80-247-3228-2. info
 • DUBEN, R. Ekonomie veřejného sektoru. Praha: VŠE, 2000. ISBN 80-245-0049-3. info
 • PILNÝ, J., PEŠTA, J. Ekonomika veřejného sektoru. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2000. ISBN 80-7194-258-8. info
 • STRECKOVÁ, Y. A KOL. Veřejná ekonomie pro školu i praxi. Praha: Computer Press, 1998. ISBN 80-7226-112-6. info
Výukové metody
Demonstrace dovedností
Seminární výuka
Metody hodnocení
Známkou
Kombinovaná zkouška
Informace učitele
Aktivní vystoupení studentů na seminářích formou prezentace aktuálních informací, úspěšné absolvování průběžného testu, písemná zkouška, účast na seminářích min. 60 %.
Ostatní studijní zátěž: studium odborné literatury, vyhledávání a následné studium aktuálních materiálů věnovaných dané problematice.
AktivityNáročnost [h]
Ostatní studijní zátěž100
Přednáška26
Seminář13
Zkouška40
Celkem179
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/opf/zima2022/EVSBPVEA