EVSNKECR Hospodářská politika České republiky

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
léto 2022
Rozsah
12/0/0. Přednáška 12 HOD/SEM. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Eva Kotlánová, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Ing. Michal Tvrdoň, Ph.D. (přednášející)
Garance
Ing. Eva Kotlánová, Ph.D.
Katedra ekonomie a veřejné správy - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Dr. Ing. Ingrid Majerová
Rozvrh
So 26. 2. 8:55–10:30 A111, So 19. 3. 8:55–10:30 A111, So 9. 4. 8:55–10:30 A111
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( N ) && FORMA ( K )
K absolvování předmětu nejsou vyžadovány žádné podmínky a předmět může být zapsán nezávisle na jiných předmětech.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 47 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 2/47, pouze zareg.: 0/47
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit posluchače s hospodářskou politikou České republiky od konce 80. let do současnosti. Posluchačům bude přiblížena ekonomická realita Československa před rokem 1989, podstata centrálně plánované ekonomiky a její uplatňování v Československu po 2. světové válce včetně pozitiv a negativ, reformní snahy tehdejšího Československa i okolních zemí Polska a Maďarska. Značná pozornost bude věnována transformačním procesům v ekonomice, a to jak z obecného hlediska, tak v konkrétních českých (československých) podmínkách: obšírně budou diskutovány úspěchy i neúspěchy české ekonomiky při její transformaci z centrálně plánované ekonomiky na ekonomiku tržní. Pozornost bude věnována také dalšímu posttransformačnímu vývoji české ekonomiky, který byl završen přijetím ČR do EU, a současné ekonomické situaci České republiky. Důraz bude kladen zejména na prohloubení znalostí studentů o českých reáliích; na tomto základě by se pak především na seminářích měla rozvinout diskuse o dosavadním, resp. budoucím možném vývoji české ekonomiky, o jeho přednostech i negativech, reformních snahách.
Osnova
 • 1. Centrálně plánovaná ekonomika a výchozí situace ČR před rokem 1989
  2. Transformační strategie
  3. Základní kroky transformace ČR, její makroekonomické charakteristiky
  4. Privatizace v ČR
  5. Institucionální prostředí ČR
  6. Fiskální politika ČR
  7. Monetární politika ČR
  8. Vnější hospodářská politika ČR
  9. Vývoj české ekonomiky v roce 1997
  10. Vývoj makroekonomické situace v ČR
  11. Aktuální problémy české ekonomiky
  12. Vybrané charakteristiky slovenské ekonomiky
  13. Hodnocení účinnosti hospodářské politiky ČR
  1. Hospodářský i politický vývoj české ekonomiky v 80. letech minulého století, fungování centrálně plánovaných ekonomik, demonstrace na příkladu ČSSR, hlavní ekonomické problémy a pozitiva tehdejší situace. Reformní snahy v ČSSR, Maďarsku a Polsku.
  2. Tvorba transformačních strategií, výchozí podmínky, cíl transformace. Cenová liberalizace, liberalizace zahraničního obchodu - důsledky pro ekonomiku ČR. Mzdový a kurzový transformační polštář.
  3. Hospodářská politika na počátku transformace, využití politického kapitálu k razantním transformačním krokům. Základní makroekonomické ukazatele ČSFR na počátku transformace. Politické a ekonomické souvislosti transformačních kroků (liberalizace, privatizace, stabilizace). Transformační recese, důvody, proč k ní došlo.
  4. Privatizace, její nutnost, srovnání možností realizace se skutečným průběhem. Metody privatizace, kupónová privatizace. Současné názory na způsob jejího provedení.
  5. Institucionální prostředí ČSFR (ČR), formování základního institucionálního rámce, význam transformačních institucí. Kvalita institucionálního prostředí.
  6. Fiskální politika a její výchozí podmínky a vývoj do rozdělení federace, fiskální politika a její zásady v nově vzniklé České republice. Problémy a rizika deficitů státního rozpočtu. Problematika státního dluhu.
  7. Monetární politika a její výchozí podmínky, vznik centrální banky. Důvody zavedení pevného kurzu. Bankovní systém a jeho rizika. Vývoj monetární politiky před a po roce 1997. Monetaristický transmisní mechanismus. Důvody přechodu českého měnového kurzu na řízený floating. Strategie inflačního cílování. Vývoj míry inflace.
  8. Vnější hospodářská politika a zahraniční obchod před rokem 1989. Liberalizační kroky. Důvody poklesu zahraničního obchodu. Vývoj zahraničního obchodu v rámci federace a samostatné České republiky. Změny v teritoriální a komoditní struktuře. Přímé zahraniční investice. Investiční pobídky.
  9. Česká republika a rok 1997. Přehřátí ekonomiky. Klausovy balíčky. Reakce nositelů fiskální a monetární politiky na tehdejší situaci. Vnější vlivy.
  10. Vývoj makroekonomické situace České republiky. Fáze ekonomického růstu české ekonomiky (1993-1996); fáze recese (1997-1999), důvody, průvodní znaky recese; fáze obnovy (1999-2003); fáze konjunktury (2004-2008). Příjetí ČR do EU. Možnosti přijetí eura českou ekonomikou.
  11. Aktuální problémy české ekonomiky. Veřejné finance. Hlavní problémy a možnosti řešení. Reforma veřejných financí. Reforma zdravotnictví. Penzijní systém a jeho neudržitelnost - potřeba reformy.
  12. Výchozí podmínky slovenské ekonomiky pro transformaci. Odklon od společné federální strategie transformace. Snaha o dosažení vyšší výkonnosti ekonomiky. Problémy Slovenska a jejich řešení - zdravotní a důchodová reforma.
  13. Hospodářská politika a její účinnost v české ekonomice. Magický čtyřúhelník. Indexy makroekonomické výkonnosti. Ratingové hodnocení.
Literatura
  povinná literatura
 • ŽÍDEK, L. Transformace české ekonomiky: 1989-2004. Praha: C. H. Beck, 2006. ISBN 80-7179-922-X. info
 • HOLMAN, R. Transformace české ekonomiky: v komparaci s dalšími zeměmi střední Evropy. Praha: Centrum pro ekonomiku a politiku, 2000. ISBN 80-902795-6-2. info
  doporučená literatura
 • PLCHOVÁ, B. A KOL. Česká republika a EU: ekonomika - měna - hospodářská politika. Praha: KRIGL, 2010. ISBN 978-80-86912-39-4. info
 • TOMEŠ, Z. Hospodářská politika: 1900-2007. Brno: C. H. Beck, 2008. ISBN 978-80-7400-002-7. info
 • KLIKOVÁ, CH., KOTLÁN, I. Hospodářská politika: teorie a praxe. Ostrava: Sokrates, 2006. ISBN 80-86572-04-8. info
 • DILLON, P., WYKOFF, F. C. Creating Capitalism: transitions and growth in post-soviet Europe. Cheltenham: Edward Elgar, 2002. ISBN 1-84064-733-7. info
 • ŠULC, Z. Stručné dějiny ekonomických reforem: v Československu (České republice) 1945-1995. Brno: Doplněk, 1998. ISBN 80-7239-005-8. info
Výukové metody
Individuální konzultace
Demonstrace dovedností
Samostudium studentů
Metody hodnocení
Známkou
Kombinovaná zkouška
Informace učitele
Úspěšné absolvování průběžného testu a složení ústní zkoušky.
Ostatní studijní zátěž: studium odborné literatury, vyhledávání a následné studium aktuálních materiálů věnovaných dané problematice.
AktivityNáročnost [h]
Konzultace6
Ostatní studijní zátěž68
Přednáška6
Zkouška40
Celkem120
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/opf/leto2022/EVSNKECR