EVSNPEUP Právo Evropské unie

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
léto 2021
Rozsah
2/1/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Danuta Duda, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Danuta Duda, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Danuta Duda, Ph.D.
Katedra ekonomie a veřejné správy - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Dr. Ing. Ingrid Majerová
Rozvrh
Čt 8:55–10:30 A206
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
EVSNPEUP/02: Čt 10:35–11:20 A206, D. Duda
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( N ) && FORMA ( P )
Nejsou požadovány žádné zvláštní předpoklady.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 34 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 1/34, pouze zareg.: 0/34
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s historií a významem evropské hospodářské a politické integrace. Osvětlení základních pramenů práva EU. Získání uceleného pohledu na fundamentální evropské svobody pohybu zboží, služeb, osob a kapitálu.
Osnova
 • 1. Pojem práva EU. Evropská integrace a vznik Evropských společenství. Evropská unie
  2. Orgány EU (Evropská komise, Rada, Evropská rada)
  3. Orgány EU (Evropský parlament, Soudní dvůr EU)
  4. Prameny práva EU. Vazby mezi orgány, rozhodovací procedury
  5. Vynucování práva EU
  6. Interpretace práva EU
  7. Společný trh - vnitřní trh, volný pohyb zboží, obchodní vztahy uvnitř EU
  8. Volný pohyb osob v EU
  9. Sociální a pracovní právo v EU
  10. Svoboda usazování, volný pohyb služeb a kapitálu v EU
  11. Právo obchodních společností, hospodářská soutěž na společném trhu
  12. Další oblasti úpravy práva EU
  13. Zdroje informací o právu EU

  1. Vznik a povaha Evropských společenství jakožto nové formy integrace, vytvoření Evropské unie. Evropské integrační snahy. Nadstátnost EU
  2. Evropská komise, Rada, Evropská rada - pravomoci a složení
  3. Evropský parlament, Soudní dvůr EU - pravomoci a složení
  4. Primární a sekundární právo. Nařízení, směrnice a rozhodnutí.
  5. Odpovědnost členského státu za porušení práva EU. Porušení práva EU ze strany jednotlivce. Další typy žalob (řízení) před soudy EU
  6. Aplikace práva EU v členských státech. Interpretace práva soudy EU, zajištění jednotného výkladu práva EU, řízení o předběžné otázce, pojem, předmět, povinnost podávat návrh na prejudiciální řízení.
  7. Vývoj od celní unie přes společný trh k jednotnému vnitřnímu trhu. Volný pohyb zboží a jeho dovolená omezení. Problematika duševního vlastnictví (průmyslová a autorská práva)
  8. Od volného pohybu pracovníků ke skutečnému volnému pohybu osob v ES. Občanství EU.
  9. Koordinace sociálního zabezpečení v EU. Harmonizace pracovního práva v EU.
  10. Volný pohyb služeb ? specifika. Volný pohyb kapitálu ? platby a investiční kapitál. Uznávání kvalifikačních předpokladů pro výkon ekonomických aktivit.
  11. Zákaz kartelových dohod a výjimky, zejm. tzv. skupinová vynětí. Zákaz zneužívání dominantního postavení. Kontrola fúzí a státních podpor. Komunitární právo veřejných zakázek.
  12.Ochrana spotřebitele v EU, právo životního prostředí v EU, daňová politika EU.
  13. Úřední věstník EU, evropská dokumentační střediska, internet (webové stránky).
Literatura
  povinná literatura
 • DUDA D. Právo Evropské unie. SU OPF Karviná, 2014. ISBN 978-80-7248-992-3. info
 • TÝČ V. Základy práva EU pro ekonomy (6. přepr. a akt. vyd. LEGES). Leges Praha, 2010. ISBN 978-80-87212-60-8. info
  doporučená literatura
 • TICHÝ, L. a KOL. Evropské právo. Praha: C. H. Beck, 2014. ISBN 978-80-7400-546-6. info
 • TOMÁŠEK, M. a V. TÝČ. Právo Evropské unie. Praha: Leges, 2013. ISBN 978-80-87576-53-3. info
Výukové metody
Individuální konzultace, seminární výuka, demonstrace dovedností, samostudium studentů
Metody hodnocení
Zápočet
Informace učitele
vypracování a obhájení seminární práce, povinná 50 % účast na seminářích, zápočtový test
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/opf/leto2021/EVSNPEUP