FIUDSEAM Economics and Management

School of Business Administration in Karvina
summer 2024
Extent and Intensity
0/0/0. 15 credit(s). Type of Completion: dzk.
Teacher(s)
prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.
Department of Finance and Accounting – School of Business Administration in Karvina
Contact Person: Ing. Irena Szarowská, Ph.D., MPA
Timetable
Thu 29. 2. 13:05–14:40 A216
Prerequisites (in Czech)
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( D ) && ( FORMA ( K ) || FORMA ( P ))
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je prohloubení a rozšíření teoretických poznatků z ekonomiky podniku a managementu a současně rozvoj vědeckého přístupu studentů k návrhu řešení problematických oblastí a k podpoře rozhodování v organizacích. V jednotlivých tematických okruzích je kladen důraz na spojení teoretického a praktického pojetí problému výkonnosti, finančního managementu, schopnosti identifikovat problémy fungování organizací a navrhnout jejich manažerské řešení, v oblasti business procesů, udržitelnosti a společenské odpovědnosti podnikání. Výuka předpokládá využití datové analytiky, standardních matematických a statistických metod, postupů a nástrojů.
Syllabus (in Czech)
 • 1. Výkonnost podniku
 • Vymezení potřeby hodnocení výkonnosti podniku z hlediska potřeb majitelů a managementu. Prohloubení využití metod a indikátorů založených na hodnotovém řízení podniku (BSC, EVA, MBO). Využití matematických a statistických nástrojů pro nastavení indikátorů a modelů hodnocení výkonnosti.
 • 2. Finanční management
 • Obsah a úloha finančního managementu, principy finančního rozhodování, hodnocení efektivnosti investičních projektů, metody a modely optimalizace kapitálové struktury a jejich praktické modifikace, finanční investice a finanční rizika, metody řízení finančních rizik.
 • 3. Management
 • Charakteristika a klasifikace manažerských metod, systematický přístup k řešení problémů v organizacích, metody vědeckého zkoumání na podporu rozhodování, současné trendy v managementu.
 • 4. Udržitelné podnikání
 • Vztah výkonnosti a udržitelného podnikání. Nefinanční hodnocení výkonnosti. Propojení environmentálních a společenských aspektů s ekonomickou výkonností podniku. Řízení podnikových funkcí s ohledem na udržitelnost a společenskou zodpovědnost a ekonomická rozhodování.
Literature
 • GRASSEOVÁ, M. a kol., 2012. Analýza podniku v rukou manažera. 2. vyd. Brno: BizBooks. ISBN 978-80-265-0032-2.
 • KAŠPAROVÁ, K. a V. KUNZ, 2013. Moderní přístupy ke společenské odpovědnosti firem a CSR reportování. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-4480-3.
 • COPELAND, T. E., WESTON, J. F. a K. SHASTRI, 2014. Financial Theory and Corporate Policy. 4th ed. Essex: Pearson Education. ISBN 978-1-292-02158-4.
 • FROEB, L. M., MCCANN, B. T., SHOR, M. a M. R. WARD, 2016. Managerial economics: a problem solving approach. 4th ed. Boston, MA: Cengage Learning. ISBN 978-1-305-25933-1.
 • ROSS, S. A., WESTERFIELD, R. a B. D. JORDAN, 2018. Fundamentals of Corporate Finance. 12th ed. New York: McGraw-Hill Education. ISBN 978-1-260-09190-8.
 • BAYE, M. R. a J. PRINCE, 2017. Managerial economics and business strategy. 9th ed. New York: McGraw-Hill Education. ISBN 978-1-259-29061-9.
 • KISLINGEROVÁ, E. a kol., 2010. Manažerské finance. 3. vyd. Praha: C. H. Beck. ISBN 978-80-7400-194-9.
 • DAFT R. L., 2018. Management. 13th ed. Boston: Cengage Learning. ISBN 978-0-357-03380-7.
Assessment methods (in Czech)
Ústní zkouška skládající se z odborné rozpravy a obhajoby seminární práce. V rámci odborné rozpravy jsou položeny dvě otázky vycházející z obsahu předmětu. Seminární práce má podobu podrobného oponentského posudku, který student zpracuje na working paper tematicky příbuzný dizertační práci. Student v posudku zhodnotí relevanci výzkumného problému, teoretickou základnu, vhodnost zvolených metod, kvalitu výsledků, cíl výzkumu a míru jeho naplnění. Zároveň doporučí konkrétní podněty k vylepšení vědecké studie.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course can also be completed outside the examination period.
Information on the extent and intensity of the course: 24 hodin.
The course is also listed under the following terms Winter 2023.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/opf/summer2024/FIUDSEAM