FIUNKFPR Finanční plánování a rozpočtování

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
zima 2022
Rozsah
12/0/0. Přednáška 12 HOD/SEM. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Ing. Petra Růčková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Ing. Petra Růčková, Ph.D.
Katedra financí a účetnictví - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Ing. Irena Szarowská, Ph.D., MPA
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
FIUNKFPR/01: Pá 23. 9. 9:45–11:20 A318, Pá 21. 10. 9:45–11:20 A318, Pá 25. 11. 9:45–11:20 A318, P. Růčková
FIUNKFPR/02: Pá 30. 9. 9:45–11:20 B307, Pá 4. 11. 9:45–11:20 B307, Pá 2. 12. 9:45–11:20 B307, P. Růčková
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( N ) && FORMA ( K )
K absolvování předmětu nejsou vyžadovány žádné podmínky a předmět může být zapsán nezávisle na jiných předmětech
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 80 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 75/80, pouze zareg.: 0/80
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Seznámit posluchače s problematikou finančního plánování, objasnit postavení finančního plánování v rámci finančního řízení firmy. Seznámit posluchače s finančním plánem jako konsistentním dokumentem, který je vyústěním každého podnikatelského záměru. Seznámit s metodami a technikami tvorby finančního plánu.
Osnova
 • 1. Finanční plán podniku
  Struktura a obsah finančního plánu, cíle a pojetí finančního plánu
  2. Strategické plánování - I.
  Hodnocení ekonomické a finanční situace firmy, hodnocení silných a slabých stránek.
  3. Strategické plánování - II.
  Požadavky a tvorba strategického plánu.
  4. Krátkodobé finanční plánování - I.
  Plánování čistého pracovního kapitálu, zjišťování délky obratového cyklu peněz a odhad výše kapitálových potřeb firmy.
  5. Krátkodobé finanční plánování - II.
  Principy sestavování finančního plánu.
  6. Investiční program firmy
  Příprava investičního programu, hodnocení ekonomické efektivnosti, ekonomická přidaná hodnota, volba investičního programu
  7. Plánová rozvaha
  Metody plánování rozvahových položek, volba finanční struktury v podniku
  8. Plánování výnosů, nákladů a výsledku hospodaření firmy
  Způsoby plánování výnosů, stanovování nákladů v relaci k tržbám, plánování výsledku hospodaření a rozdělení zisku
  9. Plánování cash flow
  Plán peněžních toků jako nástroj řízení likvidity, postupy stanovení peněžních toků
  10. Rozpočtování - I.
  Dlouhodobé finanční rozpočty, krátkodobé finanční rozpočty, peněžní rozpočty
  11. Rozpočtování - II.
  Dlouhodobé finanční rozpočty, krátkodobé finanční rozpočty, peněžní rozpočty
  12. Případová studie - I.
  Využití všech získaných znalostí při řešení ucelené případové studie s využitím konkrétní firmy fungující na našem trhu.
  13. Případová studie - II.
  Využití všech získaných znalostí při řešení ucelené případové studie s využitím konkrétní firmy fungující na našem trhu
Literatura
  povinná literatura
 • RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza, metody, ukazatele a využití v praxi. 4. rozšířené vydání. Praha: Grada Publishing, 2011. ISBN 978-80-247-3916-8. info
 • GRÜNWALD, R., HOLEČKOVÁ, J. Finanční analýza a plánování podniku. Praha: EKOPRESS, 2007. ISBN 80-86929-26-2. info
 • RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza. Distanční studijní opora. Karviná: OPF SU, 2005. ISBN 80-7248-299-8. info
  doporučená literatura
 • MAŘÍK, M. a kol. Metody oceňování podniku. Praha: Ekopress, 2007. ISBN 978-80629-32-3. info
 • PETŘÍK, T. Ekonomické a finanční řízení firmy. Manažerské účetnictví v praxi. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2005. ISBN 80-247-1046-3. info
 • KISLINGEROVÁ, E., HNILICA, J. Finanční analýza: krok za krokem. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2005. ISBN 80-7179-321-3. info
Výukové metody
Demonstrace dovedností
Samostudium studentů
Metody hodnocení
Písemná zkouška
Informace učitele
Požadavky na studenta: průběžný test, seminární práce
Hodnotící metody: Seminární práce (30 % hodnocení), průběžný test v Moodlu (10 %), písemná zkouška (60 % hodnocení)

AktivityNáročnost [h]
Konzultace6
Ostatní studijní zátěž93
Přednáška6
Zkouška40
Celkem145
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/opf/zima2022/FIUNKFPR