FIUNPVEF Public Finance

School of Business Administration in Karvina
Summer 2021
Extent and Intensity
2/1/0. 5 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Ing. Irena Szarowská, Ph.D. (lecturer)
Ing. Irena Szarowská, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
Ing. Irena Szarowská, Ph.D.
Department of Finance and Accounting - School of Business Administration in Karvina
Contact Person: Ing. Irena Szarowská, Ph.D.
Timetable
Wed 13:05–14:40 A217
 • Timetable of Seminar Groups:
FIUNPVEF/01: Wed 14:45–15:30 A217, I. Szarowská
Prerequisites
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( N ) && FORMA ( P )
None
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
The capacity limit for the course is 36 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 17/36, only registered: 0/36
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
Course "Public Finance" introduces the issue of public finance, in particular the essential characteristics of financial relationships involving state, as well as the theoretical and practical aspects of the budget and fiscal policy of the government. Attention is primarily focused on understanding the macro-, micro-and non-economic consequences of state activities funded from public budgets. Finally, attention is paid to current trends and issues of public finance - especially the causes and consequences of public debt.
Syllabus (in Czech)
 • 1. Teoretická východiska veřejných financí
  2. Prostorové aspekty veřejných financí
  3. Veřejné finance a daně
  4. Příjmy veřejných rozpočtů
  5. Veřejné výdaje
  6. Fiskální nerovnováha a fiskální cílení
  7. Rozpočtová politika a soustava veřejných rozpočtů
  8. Mezinárodní trendy ve veřejných financích

  1. Teoretická východiska veřejných financí
  Charakteristika a pojetí veřejných financí. Struktura a funkce veřejných financí. Fiskální funkce státu. Rozpočtová vs. fiskální politika- vymezení základních pojmů, vzájemné vazby, cíle, nástroje, kompetence, hlavní rozdíly.
  2. Prostorové aspekty veřejných financí
  Teorie fiskálního federalismu. Vertikální a horizontální struktura rozpočtové soustavy, fiskální decentralizace a centralizace, funkce jednotlivých stupňů vlád. Vertikální, horizontální a kombinovaný model fiskálního federalismu, pozitiva, negativa, rozdíly.
  Příjmy veřejných rozpočtů I.
  3. Veřejné finance a daně
  Zásady zdaňování, daňové a výdajové incidence. Faktory působící na přesun daně. Měření daňového dopadu. Daňové břemeno, nadměrné daňové břemeno, vznik mrtvé ztráty.
  4. Příjmy veřejných rozpočtů Daňové příjmy, nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a dotace. Daně a kvazi daně a jejich postavení v systému veřejných rozpočtů. Svěřené a sdílené daně, rozdělení daňového výnosu a rozpočtové určení daní v ČR. Pojistné na všeobecné zdravotní pojištění, pojistné na sociální zabezpečení a pojistné na státní politiku zaměstnanosti a jejich postavení v soustavě veřejných příjmů. Poplatkový systém a jeho výnosové určení v ČR.
  5. Veřejné výdaje
  Druhy veřejných výdajů a jejich klasifikace. Vývoj a příčiny růstu veřejných výdajů. Základní teorie růstu. Efektivnost a metody hodnocení efektivnosti veřejných výdajů.
  6. Fiskální nerovnováha a fiskální cílení
  Aktivní a pasivní příčiny rozpočtového deficitu, možnosti jeho financování. Důsledky deficitu státního rozpočtu. Státní vs. veřejný dluh. Formy a příčiny růstu státního a veřejného dluhu, důsledky veřejného dluhu. Dluh obcí a krajů. Maastrichtská fiskální kritéria Fiskální cílení a možná fiskální pravidla. Faktory fiskální disciplíny.
  7. Rozpočtová politika a soustava veřejných rozpočtů
  Soustava rozpočtových orgánů a institucí. Soustava veřejných rozpočtů. Rozpočtová pravidla a jejich vazba na veřejné finance. Rozpočtová skladba a veřejné finance. Státní rozpočet ČR. Rozpočtový proces, státní pokladna. Veřejné fondy v soustavě veřejných rozpočtů.
  8. Mezinárodní trendy ve veřejných financích
  Fiskální udržitelnost. Daňová konkurence a harmonizace. Možnosti komparace daňového zatížení. Mezinárodní aspekty veřejných financí. Národní fond, funkce, hospodaření s jeho prostředky.
Literature
  required literature
 • SZAROWSKÁ, I. (2019). Veřejné finance - Distanční opora ke studiu. Karviná: SU OPF.
 • DVOŘÁK, P. Veřejné finance, fiskální nerovnováha a finanční krize. C.H.BECK, 2008. ISBN 978-80-7400-075-1. info
 • Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. info
 • Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů. info
  recommended literature
 • Časopisecké články z: Economist, Ekonom, Politická ekonomie, Ekonomický časopis, Moderní obec a jiných periodik dle doporučení vyučujícího. info
 • Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. info
 • Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům, ve znění pozdějších předpisů. info
 • ROSEN, H.S. GAYER, T. Public finance. 10 th ed. Boston: McGraw-Hill/Irwin, 2013. ISBN 978-0078021688. info
 • HILLMAN, A. L. Public finance and public policy: responsibilities and limitations of government. 2 nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2009. ISBN 978-0521738057. info
 • HAMERNÍKOVÁ, B., KUBÁTOVÁ, K. Veřejné finance - učebnice. Praha: Eurolex Bohemia, 2004. ISBN 80-8432-88-2. info
 • DALTON, H. Principles of Public Finance. London: Routledge, 2003. ISBN 0-415-31397-X. info
 • HILLMAN, A. L. Public finance and public policy: responsibilities and limitations of government. Cambridge: Cambridge University Press, 2003. ISBN 0-521-00114-5. info
 • OCHRANA, F. Veřejná volba a řízení veřejných výdajů. Praha: Ekopress, 2003. ISBN 80-86119-71-8. info
 • BUCHANAN, J. M. Veřejné finance v demokratickém systému. Praha, 1998. ISBN 80-7226-116-9. info
Teaching methods
Skills demonstration
Seminar classes
Assessment methods
Test
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course can also be completed outside the examination period.
Teacher's information
ActivityDifficulty [h]
Ostatní studijní zátěž66
Přednáška26
Seminář13
Zkouška40
Summary145
The course is also listed under the following terms Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/opf/summer2021/FIUNPVEF