PEMNKMOO International Business Operations

School of Business Administration in Karvina
Winter 2023
Extent and Intensity
16/0/0. 5 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Ing. Radka Bauerová, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Ing. Radka Bauerová, Ph.D.
Department of Business Economics and Management – School of Business Administration in Karvina
Contact Person: Ing. Kateřina Matušínská, Ph.D.
Timetable
Sat 7. 10. 9:45–11:20 B308, Sat 4. 11. 9:45–11:20 B308, Sat 2. 12. 9:45–11:20 B308
Prerequisites (in Czech)
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( N ) && FORMA ( K )
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 35 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 13/35, only registered: 0/35
fields of study / plans the course is directly associated with
Syllabus (in Czech)
 • 1. Východiska mezinárodních obchodních operací
 • Východiska a funkce zahraničního obchodu. Definice mezinárodních obchodních operací a jejich diference v rámci národního, zahraničního a mezinárodního prostředí. Typy smluv a dokumentů používaných v mezinárodním obchodě. Současné politické a právní postavení ČR ve vnějších ekonomických vztazích. Přístupy k třídění obchodních metod. Faktory ovlivňující volbu formy vstupu na mezinárodní trhy. Specifikace obchodních metod.
 • 2. Realizace obchodních operací a dodací podmínky
 • Vysvětlení průběhu obchodních operací z pohledu přípravy a plánů při vstupu na vybraný trh. Smlouvy uzavírané v mezinárodním obchodě v rámci obchodního vyjednávání. Představení dokumentů používaných v mezinárodním obchodě. Vysvětlení možností využití INCOTERMS dle jejich skupin v rámci obchodních operací. Obsah dodacích doložek. Faktory ovlivňující volbu doložky. Charakteristika mezinárodních obchodních organizací.
 • 3. Platební podmínky a financování mezinárodního obchodu
 • Funkce a obsah platebních podmínek. Druhy platebních podmínek. Subjekty podílející se na financování mezinárodního obchodu. Metody a nástroje financování. Specifika řízení pohledávek na mezinárodním trhu.
 • 4. Tvorba a kalkulace ceny v mezinárodním obchodě
 • Východiska pro tvorbu cen na zahraničních trzích. Kalkulace ceny v zahraničním obchodě. Druhy kalkulací a kalkulační vzorce. Cenový průzkum. Úroveň kupní síly z pohledu vybraných zemí.
 • 5. Specifika vnitrounijního plnění v oblasti mezinárodního obchodu
 • Společná obchodní politika EU a ostatní koordinované politiky ovlivňující obchod. Vnitrounijní dodání a pořízení zboží. Dodání/pořízení zboží mimo EU. Představení technické harmonizace v zemích EU. Karuselové obchodní operace.
 • 6. Procesní zajištění druhů mezinárodní přepravy a operace v oblasti celního řízení
 • Význam logistiky v mezinárodním obchodě. Druhy přepravy. Možnosti využití skladovacích služeb. Proces celního řízení. Celní sazebník. Představení systému integrovaného tarifu EU (TARIC). Důležitost původu zboží. Celní režimy.
 • 7. Rizika a možnosti jejich zajištění v mezinárodním obchodě
 • Riziko v rámci realizace mezinárodních obchodních operací. Dělení rizik. Řízení rizik v mezinárodním obchodě. Nástroje zabezpečení se proti rizikům. Ekonomický význam a právní rámec pojištění rizik. Druhy pojištění rizik v mezinárodním měřítku.
 • 8. Elektronický pohyb zboží v mezinárodním měřítku
 • Základní pojmy a definice. Obchodní modely. Elektronizace procesů v logistice. Elektronické celní řízení a výkaznictví doprovázející obchodní operace v rámci mezinárodního obchodu. Moderní přístupy k řešení distribučních kanálů.
Literature
  required literature
 • KALÍNSKÁ, E. Mezinárodní obchod v 21. století. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3396-8. info
 • MACHKOVÁ, H., E. ČERNOHLÁVKOVÁ and A. SATO. Mezinárodní obchodní operace. 6., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-4874-0. info
  recommended literature
 • DAVID, P.A. International Logistics: The Management of International Trade Operations. 5th ed. Berea: Cicero Books, 2018. ISBN 978-0-9894906-4-1. info
 • GLÄSS, R. and B. LEUKERT. Retail 4.0.: The Digitization of Retail – Strategies, Technologies, Transformation. Berlin: Springer, 2020. ISBN 978-3-319-59550-4. info
 • KUMAR, A. and S. SAURAV. Supply Chain Management Strategies and Risk Assessment in Retail Environments. Hershey: IGI Global, 2017. ISBN 978-1-5225-3056-5. info
 • LASETER, T.M. and E. RABINOVICH. Internet Retail Operations: Integrating Theory and Practice for Managers. Boca Raton: Taylor & Francis Group, 2016. ISBN 978-1-4398-0092-8. info
 • MARREWIJK, CH. International Trade. Oxford: Oxford University Press, 2017. ISBN 978-0-19-108179-8. info
 • SINGH, R. International Trade Operations. 2nd ed. New Delhi: Excel Books, 2016. ISBN 978-81-7446-735-5. info
 • SMEJKAL, V. and K. RAIS. Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích. 4. vyd. Praha: Grada Publishing, 2013. ISBN 978-80-247-4644-9. info
 • SVATOŠ, M. a kol. Zahraniční obchod teorie a praxe. Praha: Grada Publishing, 2009. ISBN 978-80-247-2708-0. info
 • ŠTĚRBOVÁ, L. Mezinárodní obchod ve světové krizi 21. století. Praha: Grada Publishing, 2013. ISBN 978-80-247-4694-4. info
Assessment methods (in Czech)
Hodnotící metody: semestrální práce orientovaná na východiska obchodních operací z pohledu vybrané země a její prezentace (30 % hodnocení), zpracování cvičení a případových studií (10 % hodnocení), závěrečná písemná zkouška (60 % hodnocení).
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught annually.
Information on the extent and intensity of the course: Přednáška 16 HOD/SEM.
The course is also listed under the following terms Winter 2021.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/opf/winter2023/PEMNKMOO