PEMNPBEN Business Environment

School of Business Administration in Karvina
Summer 2022
Extent and Intensity
2/0/0. 5 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Ing. Šárka Zapletalová, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Ing. Šárka Zapletalová, Ph.D.
Department of Business Economics and Management – School of Business Administration in Karvina
Contact Person: Ing. Šárka Zapletalová, Ph.D.
Timetable
Wed 8:55–10:30 MS
Prerequisites (in Czech)
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( N ) && FORMA ( P )
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
The capacity limit for the course is 50 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 7/50, only registered: 0/50
fields of study / plans the course is directly associated with
Syllabus (in Czech)
 • 1. Podnikatelské prostředí. Podstata, vymezení a význam podnikatelského prostředí. Strukturování podnikatelského prostředí. Vliv podnikatelského prostředí na činnost a úspěch podnikatelských subjektů. Změny v podnikatelském prostředí.
  2. Globální podnikatelské prostředí. Podstata a charakter globálního podnikatelského prostředí. Subjekty globálního prostředí. Vliv globálního prostředí na podnikatelské subjekty. Změny v globálním podnikatelském prostředí. Globalizace a regionalizace. Metody analýzy globálního podnikatelského prostředí.
  3. Externí podnikatelské prostředí. Specifikace externího podnikatelského prostředí. Rozčlenění externího podnikatelského prostředí na makroprostředí a tržní prostředí. Prvky a subjekty externího podnikatelského prostředí. Trh a odvětví. Metody analýzy makroprostředí. Metody analýzy tržního prostředí.
  4. Interní podnikatelské prostředí. Charakteristika interního podnikatelského prostředí. Význam interního podnikatelského prostředí. Metody analýzy interního podnikatelského prostředí. Metody současně hodnotící externí i interní podnikatelské prostředí.
  5. Hodnocení kvality podnikatelského prostředí. Význam a podstata hodnocení kvality podnikatelského prostředí. Metody hodnocení kvality podnikatelského prostředí. Kvalita podnikatelského prostředí a konkurenceschopnost. Atraktivita podnikatelského prostředí a lokalizační faktory. Hodnocení kvality podnikatelského prostředí a proces screeningu. Průzkumy podnikatelského prostředí.
  6. Podnikatelské prostředí v České republice a v Evropské unii. Charakteristika podnikatelského prostředí v České republice a v Evropské unii. Stát a podnikatelské prostředí. Podpora podnikatelského prostředí v České republice a v Evropské unii. Podpůrné instituce v podnikatelské sféře. Legislativní změny a jejich dopady na podporu podnikatelského prostředí.
  7. Podnikatelské prostředí nadnárodních korporací. Specifika fungování nadnárodních korporací. Externí a interní prostředí nadnárodních korporací. Management podnikatelského potenciálu.
Literature
  required literature
 • HAMILTON, H. and P. WEBSTER, 2015. The International Business Environment, 3rd ed. Oxford University Press. ISBN 978-0-19-870419-5.
 • STRAKOVÁ, J. 2019. Podnikové prostředí. Základ pro strategické řízení a rozhodování. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2019. ISBN 978-80-7380-755-9.
 • WARNOCK, D. 2015. The International Business Environment: A Handbook for Managers and Executives. CRC Presss. ISBN 978-1-4987-3115-7.
 • ZAPLETALOVÁ, Š. 2017. Podnikatelské prostředí. Karviná: SU OPF. ISBN 978-80-7510-209-6
  recommended literature
 • DVOŘÁČEK, J. a P. SLUNČÍK. Podnik a jeho okolí. Jak přežít v konkurenčním prostředí. Praha: C. H. Beck. ISBN 978-80-7400-224-3. 2012. info
 • GRASSEOVÁ, M. a kol. 2010. Analýza v rukou manažera. 1. vyd. Brno: Computer Press. ISBN 978-80-251-2621-9.
 • MIKOLÁŠ, Z. Jak zvýšit konkurenceschopnost podniku: Konkurenční dynamika a potenciál podnikání. Praha: Grada Publishing, 2005. info
 • VITURKA, M. a kol. Kvalita podnikatelského prostředí, regionální konkurenceschopnost a strategie regionálního rozvoje České Republiky. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-2473-638-9. 2010. info
 • WERHERLY, P. a D. OTTER. The Business Envronment: themes and issues. Oxford: Oxford Univesity Press. ISBN 978-0-19-920305-5. 2008. info
 • ZAPLETALOVÁ, Š., 2015. Podnikání malých a středních podniků na mezinárodních trzích. Praha: Ekopress. ISBN 978- 80-87865-16-3.
Teaching methods (in Czech)
přednáška
individuální konzultace
samostudium studentů
Assessment methods (in Czech)
průběžný test (20 % hodnocení),
seminární práce (10 % hodnocení),
prezentace seminární práce (10 % hodnocení),
kombinovaná zkouška (60 % hodnocení)
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course can also be completed outside the examination period.
The course is also listed under the following terms Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/opf/summer2022/PEMNPBEN