PEMNPMFS Marketing of Financial Services

School of Business Administration in Karvina
Summer 2020
Extent and Intensity
2/1/0. 5 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Ing. Kateřina Matušínská, Ph.D. (lecturer)
Ing. Veronika Kopřivová, Ph.D. (seminar tutor)
Ing. Kateřina Matušínská, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
Ing. Kateřina Matušínská, Ph.D.
Department of Business Economics and Management - School of Business Administration in Karvina
Contact Person: Ing. Kateřina Matušínská, Ph.D.
Prerequisites
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( N ) && FORMA ( P )
None
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Syllabus (in Czech)
 • 1. Úloha marketingu ve finančních službách
  Definování finančního marketingu a trhu. Marketing služeb, vlastnosti a klasifikace služeb. Marketingový mix ve službách - 7P. Subjekty na finančním trhu. Současné trendy ve finančních službách z pohledu zákazníka a z pohledu finančních institucí. Finanční gramotnost. Finanční arbitr. Segmentace finančního trhu. Strategie zacílení. Positioning a repositioning. Chování zákazníků - hierarchie finančních potřeb, rozhodovací proces nákupu finanční služby, typy finanční klientely ? affluentní klient, specifika privátního bankovnictví.
  2. Finanční služba
  Klasifikace a prvky finanční služby. Základní a doplňkový finanční produkt. Emoční přidaná hodnota. Produktový mix finanční instituce. Nástroje produktové politiky. Životní cyklus finančních produktů. Vývoj a cíle nových produktů na finančním trhu. Marketing platebních karet ? základní pojmy, druhy platebních karet. Bezkontaktní platby. Marketingové programy. Nové trendy a technologie v oblasti platebních karet (biometrické identifikační metody).
  3. Cenová a distribuční politika v oblasti finančních služeb. Význam materiálního prostředí
  Definování, druhy cen. Cenové cíle. Metody a faktory tvorby ceny. Cenová strategie a taktika. Cenová elasticita. Package ve finančních službách. Ochrana zájmů klientů v cenové politice finančních institucí. Kodex mobility klientů. Faktory ovlivňující volbu distribuční strategie, typy distribučních strategií a kanálů. Typy poboček. Nové distribuční trendy - technologická distribuce, netradiční pobočky, franchising. Materiální prostředí finanční instituce, prostorové a emocionální efekty různých stimulů, senzorický marketing, merchandising.
  4. Marketingová komunikace finančních služeb v on-line a off-line prostředí
  Cíle marketingové komunikace, komunikační proces. Základní terminologie v oblasti marketingové komunikace. Legislativní omezení prezentace finančních produktů. Marketingový komunikační mix finanční instituce v pojetí off-line a on-line. Emoce a doporučovatelé ve finanční reklamě. Podniková identita a image finanční instituce. Nové trendy v oblasti marketingové komunikace a jejich aplikace ve finanční sféře.
  5. Lidé a procesy ve finančních službách
  Interní marketing finanční instituce a jeho cíle, zvyšování kvality zaměstnanců, kontrolní a motivační systémy. Kategorizace zaměstnanců finanční instituce. Úkoly, aktivity, schopnosti a vlastnosti prodejců v marketingovém procesu. Psychologie osobního prodeje, význam neverbální komunikace. Dlouhodobé budování vztahů se zákazníky ? Churn management, retenční kampaně, typy zákaznické loajality. Definování a kategorizace procesů. Zapojení klienta do procesů, vyřizování stížností, řízení spotřebitelské poptávky. Typy kontaktů se zákazníkem. Reengineering. 6. Specifika marketingového výzkumu ve finančních službách
  Základní pojmy a metody. Trendy v marketingovém výzkumu uplatnitelné v oblasti finančních služeb. Vybrané metody kvalitativního výzkumu. Mystery shopping v oblasti finančních služeb. Výzkum zákaznické zkušenosti ve finančních službách ? NPS (Net Promoter Score).
Literature
  required literature
 • VAŠTÍKOVÁ, M. Marketing služeb efektivně a moderně. Praha: Grada Publishing, 2014. ISBN 978-80-247-5037-8. info
 • MATUŠÍNSKÁ, K. Marketing finančních služeb. Karviná: SU OPF, 2009. ISBN 978-80-7248-520-8. info
  recommended literature
 • TAHAL, R. Marketingový výzkum: postupy, metody, trendy. Praha: Grada Publishing, 2017. ISBN 978-80-271-0206-8. info
 • MATUŠÍNSKÁ, K. a M. STOKLASA. Marketingová komunikace. Karviná: SU OPF, 2014. ISBN 978-80-7510-000-9. info
 • ENNEW, CH. and N. WAITE. Financial Services Marketing: An International Guide to Principles and Practice. 2nd ed. Oxon: Routledge, 2013. ISBN 978-0-415-52168-0. info
 • KOTLER, P. a K. L. KELLER. Marketing and management. Praha: Grada Publishing, 2013. ISBN 978- 80-247-4150-. info
 • JAKUBÍKOVÁ, D. Strategický marketing: strategie a trendy. Praha: Grada Publishing, 2013. ISBN 978-80-247-4670-8. info
 • EHRLICH, E. and D.FANELLI. The Financial Services Marketing: Tactics and Techniques that Produce Results. New Jersey: John Wiley & Sons, 2012. ISBN 978-1-118-06571-6. info
 • VYSEKALOVÁ, J. a KOL. Chování zákazníka. Jak odkrýt tajemství "černé skříňky". Praha: Grada Publishing, 2011. ISBN 978-80-247-3528-3. info
 • PŘIKRYLOVÁ, J. a H. JAHODOVÁ. Moderní marketingová komunikace. Praha: Grada Publishing, 2010. ISBN 978-80-247-3622-8. info
Teaching methods
Skills demonstration
Seminar classes
Assessment methods
Written exam
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
Teacher's information
ActivityDifficulty [h]
Ostatní studijní zátěž40
Přednáška26
Seminář13
Zkouška40
Summary119
The course is also listed under the following terms Summer 2019.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/opf/summer2020/PEMNPMFS