CVABPCEK Economy of Tourism

School of Business Administration in Karvina
Summer 2020
Extent and Intensity
2/1/0. 5 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. Ing. Pavlína Pellešová, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. Ing. Pavlína Pellešová, Ph.D.
Department of Tourism and Leisure Activities - School of Business Administration in Karvina
Prerequisites (in Czech)
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( P )
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Syllabus (in Czech)
 • 1. Cestovní ruch, jeho význam a trh cestovního ruchu
  Cestovní ruch a jeho význam pro ekonomiku. Typologie a funkce cestovního ruchu, specifikace základních složek cestovního ruchu. Služby cestovního ruchu a jejich klasifikace.
  2. Trh cestovního ruchu
  Pojetí trhu cestovního ruchu, tržní subjekty a tržní objekty cestovního ruchu, nabídka v cestovním ruchu, poptávka v cestovním ruchu, spotřeba v cestovním ruchu
  3. Cena a konkurence na trhu cestovního ruchu
  Cena a faktory ovlivňující tvorbu ceny, postupy tvorby cen, cenová diskriminace a její formy. Konkurenceschopnost a její měření, přístupy k dosažení konkurenční výhody.
  4. Satelitní účet cestovního ruchu
  Základní struktura satelitního účtu cestovního ruchu, základní systém TSA, tabulky TSA. Vymezení charakteristických odvětví a produktů cestovního uchu. Neoficiální satelitní účet turismu.
  5. Institucionální řízení a organizace cestovního ruchu
  Organizace cestovního ruchu, předpoklady vzniku, právní formy, principy činnosti. Strategie organizací cestovního ruchu a jejich vliv na region. Základní typy organizací cestovního ruchu v EU a ve světě, evropské a mezinárodní asociace.
  6. Ekonomika a řízení cestovního ruchu
  Základní informace z oblasti ekonomiky a řízení regionálního cestovního ruchu, přínosy a negativními dopady rozvoje cestovního ruchu v regionu. Systém řízení cestovního ruchu a organizace cestovního ruchu v regionech, udržitelný rozvoj cestovního ruchu, PPP.
  7. Efektivnost podniku cestovního ruchu
  Náklady, výnosy a hospodářský výsledek v podnicích cestovního ruchu. Efektivnost podniku, metody komplexního hodnocení podniku.
Literature
  required literature
 • PALÁTKOVÁ, M. a J. ZICHOVÁ. Ekonomika turismu Turismus České republiky. 2. aktualizované a rozšířené vydání. Praha: Grad, 2014. ISBN 978-80-247-3643-3. info
 • BERÁNEK, J. A KOL. Ekonomika cestovního ruchu. Praha: MAG CONSULTING, 2013. info
  recommended literature
 • PETRŮ, Z. Základy ekonomiky v cestovním ruchu. ISBN 978-80-85970-55-5. info
 • PELLEŠOVÁ, P. a. P. KAJZAR. Ekonomika hotelnictví. Studijní opora. Karviná: SU OPF. (k dispozici na, 2016. info
 • ATTL, P. Ekonomika českého lázeňství a cestovní ruch. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, Fakul, 2014. ISBN 978-80-7435-366-6. info
 • KUČEROVÁ, J., A. STRAŠÍK a Ľ. ŠEBOVÁ. Ekonomika podniku cestovného ruchu. Banská Bystrica: DALI-BB, s. r. o., 2010. ISBN 978-80-89090-75-4. info
 • SHEELA, A. M. Economics of Hotel Management. New Delhi: New Age International Ltd., 2008. ISBN 978-81-2241-419-6. info
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
The course is also listed under the following terms Summer 2019, Summer 2021, Summer 2022, Summer 2023.
 • Enrolment Statistics (Summer 2020, recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/opf/summer2020/CVABPCEK