EVSBKSVE Světová ekonomika

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
zima 2015
Rozsah
Přednáška 12 HOD/SEM. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Dr. Ing. Ingrid Majerová (přednášející)
Garance
Dr. Ing. Ingrid Majerová
Katedra ekonomie a veřejné správy - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Dr. Ing. Ingrid Majerová
Předpoklady
K absolvování předmětu jsou vyžadovány základní znalosti ekonomie a předmět může být zapsán nezávisle na jiných předmětech.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět seznamuje posluchače se světovou ekonomikou, s jejími prvky, vztahy, rozložením ekonomického potenciálu v jednotlivých regionech světa, základními tendencemi vývoje ve světové ekonomice a jejich vlivem na národní ekonomiky. Poskytuje základní informace o mezinárodních institucích, ekonomických centrech a jejich roli ve světové ekonomice a rovněž o integračních procesech ve světové ekonomice. Výklad zahrnuje charakteristiku a vymezení zemí centra světové ekonomiky, dále rozvojových zemí a centrálně plánovaných ekonomik a konečně i seznámení s problematikou komparace subjektů světové ekonomiky a vymezení postavení národní ekonomiky ve světové ekonomice na příkladu ČR.
Osnova
 • 1. Vymezení světové ekonomiky
  2. Vývoj utváření světové ekonomky
  3. Růst, rozvoj a struktura světové ekonomiky
  4. Světový obchod - příčiny obchodu
  5. Světový obchod - obchodní politika státu, cla
  6. Světový pohyb kapitálu
  7. Mezinárodní měnové vztahy
  8. Mezinárodní pohyb pracovních sil a vědeckotechnických poznatků
  9. Centra světové ekonomiky
  10. EU a její postavení ve světové ekonomice
  11. Rozvojové země
  12. Centrálně plánované ekonomiky
  13. Postavení ČR ve světové ekonomice
  1. Struktura světové ekonomiky její prvky a vztahy mezi nimi. Klasifikace zemí. Světová ekonomika a biosociální systém. Globální problémy a světová ekonomika.
  2. Přehled etap utváření světové ekonomiky. Vývoj vztahů mezi prvky světové ekonomiky. Role světového obchodu. Vědeckotechnický pokrok a vývoj civilizace.
  3. Růst a rozvoj světové ekonomiky. Vývoj odvětvové strukury světové ekonomiky, nerovnoměrnost vývoje světové ekonomiky a jeho příčiny. Integrační procesy ve světové ekonomice, úloha nadnárodních korporací. Globalizace světové ekonomiky.
  4. Příčiny mezinárodního obchodu, přehled teorie mezinárodního obchodu. Vznik světové ceny a světové trhy. Měření mezinárodního obchodu.
  5. Překážky obchodu. Zahraničněobchodní politika státu. Cla a jejich účinky. Vznik a význam GATT a WTO. Mezinárodní zahraničněobchodní politika.
  6. Příčiny a formy vývozu kapitálu. Organizace světových kapitálových trhů. Úloha státu v kapitálových transferech, Bonita země, rating. Úloha Světové banky a její skupiny. Problém světového zadlužení.
  7. Mezinárodní měnová soustava. Měnová kurz a faktory ovlivňující jeho vývoj. Měnový kurz a parita kupní síly měny, ERDI. Vývoj mezinárodní měnové soustavy. Úloha MMF. Struktura platební bilance a její význam.
  8. Příčiny mezinárodního pohybu pracovníků. Dopady na mateřskou a hostitelskou zemi. Příčiny a formy transferu vědeckotechnických poznatků.
  9. Charakteristika USA, Japonska a EU a vývoj jejich vzájemných vztahů. Nástup zemí BRIC a změna poměru sil ve světové ekonomice.
  10. Vývoj evropské regionální integrace její rozšiřování a prohlubování. Orgány EU. ČR a EU.
  11. Charakteristika rozvojových zemí, tendence a problémy jejich rozvoje. Bludný kruh chudoby. Možné strategie růstu a jejich dopady.
  12. Vymezení CPE, faktory jejich rozvoje a příčiny zániku. Reformy a transformace CPE. Transformace ekonomiky Ruska a Číny.
  13. Vymezení postavení národní ekonomiky ve světové ekonomice. Problematika srovnávání ekonomik. Změny postavení ekonomiky na příkladu ČR.
Literatura
  povinná literatura
 • Nezval, P., Majerová I. Světová ekonomika. OPF Karviná, 2014. info
  doporučená literatura
 • KRUGMANN, P.R., OBSFELD, M. International Economics. Theory and Policy. Boston: Pearson Addison-Wesley, 2009. ISBN 978-0-321-49304-0. info
 • KUNEŠOVÁ, H., CIHELKOVÁ, E. A KOL. Světová ekonomika, nové jevy a perspektivy. Praha: C. H. Beck, 2009. ISBN 80-7179-455-4. info
 • LEBIEDZIK, M., NEZVAL, P., MAJEROVÁ I. Světová ekonomika. Brno: Computer Press, 2007. ISBN 978-80-251-1510-7. info
Výukové metody
Individuální konzultace
Demonstrace dovedností
Samostudium studentů
Metody hodnocení
Známkou
Písemná zkouška
Informace učitele
Písemná zkouška.
Ostatní studijní zátěž: studium odborné literatury, vyhledávání a následné studium aktuálních materiálů věnovaných dané problematice.
AktivityNáročnost [h]
Konzultace2
Ostatní studijní zátěž74
Přednáška10
Zkouška40
Celkem126
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021.