MUNAM2 Matematické modelování, optimalizace a numerické metody

Matematický ústav v Opavě
zima 2016
Rozsah
0/0. 0 kr. Ukončení: -.
Garance
prof. RNDr. Jaroslav Smítal, DrSc.
Matematický ústav v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Ověřit, zda student úspěšně zvládl studovaný obor a získal znalosti a dovednosti potřebné pro případné další studium nebo praxi.
Osnova
 • Matematické modelování, optimalizace a numerické metody
  Základy numerické matematiky a optimalizace:
  - Metody nalezení extrému funkcí jedné proměnné.
  - Optimalizační úlohy bez vedlejších podmínek a s vedlejšími podmínkami.
  - Lineární programování a simplexová metoda.
  - Nelineární programování, Kohnovy-Tuckerovy podmínky.
  - Stochastické a další metody.
  - Aproximace a interpolace.
  - Numerické řešení lineárních systémů, numerické metody řešení nelineárních rovnic.
  - Lokalizace kořenů polynomu.
  Numerické metody řešení diferenciálních rovnic:
  - Numerické integrování a derivování.
  - Runge-Kuttovy metody.
  - Diskretizace a metoda sítí.
  - Metoda konečných prvků.
Literatura
  doporučená literatura
 • J. Franců. Moderní metody řešení diferenciálních rovnic. Akademické nakladatelství CERM, Brno, 2006. info
 • J. Segethová. Základy numerické matematiky. Karolinum, Praha, 1998. ISBN 80-7184-596-5. info
 • P. G. Ciarlet. The finite element method. North Holladn, Amsterdam, 1978, 1978. info
 • A. Ralston. Základy numerické matematiky. Praha, 1978. info
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2010, léto 2011, zima 2011, léto 2012, zima 2012, léto 2013, zima 2013, léto 2014, zima 2014, léto 2015, zima 2015, léto 2016, léto 2017, zima 2017, léto 2018, zima 2018, léto 2019.