PEMBPOBP Obchodní právo

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
léto 2016
Rozsah
2/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. Tomáš Gongol, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Tomáš Gongol, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Michael Münster (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Tomáš Gongol, Ph.D.
Katedra podnikové ekonomiky a managementu – Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Ing. Kateřina Matušínská, Ph.D.
Předpoklady
Úspěšné absolvování předmětu Právo.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 13 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět navazuje na poznatky získané v předmětu Právo. Cílem výuky je poskytnout ucelený přehled základních institutů obchodního práva upravených obchodním zákoníkem a živnostenským zákoníkem s důrazem na právní úpravu podmínek a forem podnikání jednotlivých subjektů v ČR (fyzických i právnických osob), zejména na problematiku vzniku a zániku obchodních společností a jiných právnických osob, sledování charakteristických rysů jednotlivých podnikatelských subjektů a znaků, jimiž se od sebe odlišují. Seznámit studenty a objasnit jim hmotně právní problematiku vzniku, změny a zániku závazkových vztahů se záměrem vybavit posluchače poznatky pro konkrétní zpracování smluv a získat praktické dovednosti při řešení právních úkonů vyplývajících z obchodně závazkových vztahů. Cílem předmětu je dále objasnění zásad postupu při konkurzním a vyrovnávacím řízení, vysvětlení hmotně právní problematiky - vzniku, změny a zániku závazkových vztahů. Posluchače vybavit poznatky pro konkrétní zpracování smluv i praktické dovednosti při řešení právních úkonů vyplývajících z obchodně závazkových vztahů.
Osnova
 • 1.Úvod do obchodního práva, jeho prameny, systém, postavení, působnost a příslušnost
  2.Základní charakteristika podnikání, subjekty obchodního práva, obchodní a živnostenský rejstřík
  3.Individuální podnikání
  4.Společné podnikání, zásady právní úpravy obchodních společností, osobní (smíšené) společnosti
  5.Akciová společnost, Společnost s ručením omezeným
  6.Ostatní podnikatelské subjekty
  7.Obchodní závazkové vztahy
  8.Vznik, změna, zánik a zajištění obchodních závazků, čas jako významná skutečnost v právních vztazích
  9.Odpovědnost v závazkových vztazích
  10. Kupní smlouva, smlouva o dílo
  11. Vybrané typy obchodních smluv
  12. Řešení obchodních sporů, konkurzní a vyrovnávací řízení
  13. Opravné prostředky a výkon rozhodnutí
Literatura
  povinná literatura
 • GONGOL, T., MÜNSTER, M. Obchodní právo. SU OPF Karviná, 2014. ISBN 978-80-7248-997-8. info
 • BĚLOHLÁVEK, A. J. B2C arbitration: Consumer Protection in Arbitration. C.H.Beck: Praha, 2012. ISBN 978-1-937518-12-7. info
 • SCHELLE, K., TAUCHEN, J. Czech commercial law. Kraków: Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego, 2012. ISBN 978-83-930321-8-1. info
 • PELIKÁNOVÁ, R. A brief introduction to Czech commercial law. München: Dr. Hut, 2010. ISBN 978-3-86853-604-1. info
 • Act No. 513/1991 Coll. commercial code with commentary. Praha: Trade Links, 2002. ISBN 978-1-937518-12-7. info
  doporučená literatura
 • ŠTENGLOVÁ, PLÍVA, TOMSA a kol. Obchodní zákoník - komentář. 12. vydání. Praha: C.H.BECK, 2008. ISBN 978-80-7400-055-3. info
 • ŠVARC, Z. a kol. Základy obchodního práva. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2005. ISBN 80-86898-51-2. info
 • ELIÁŠ, K., BEJČEK, J., HAJN. R, JEŽEK, J. a kol. Kurs obchodního práva. Obecná část. 4. vydání. Praha : C. H. Beck, 2004. ISBN 80-7179-854-1. info
Výukové metody
Demonstrace dovedností
Seminární výuka
Metody hodnocení
Známkou
Informace učitele
Průběžný test, kombinovaná forma zkoušky, povinná 50% účast na seminářích.
AktivityNáročnost [h]
Ostatní studijní zátěž61
Přednáška26
Seminář13
Zkouška40
Celkem140
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023, léto 2024.