UNZSRK060 Odborná praxe 2

Fakulta veřejných politik v Opavě
léto 2023
Rozsah
5 týdnů/sem. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Mgr. Hana Hozová (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D.
Ústav nelékařských zdravotnických studií – Fakulta veřejných politik v Opavě
Kontaktní osoba: Mgr. Veronika Slováček Hagenová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Studenti se naučí a zdokonalí základní ošetřovatelské dovednosti na odděleních v rámci lůžkové péče. Naučí se a zdokonalí se v hodnocení individuálního zdravotního stavu a potřeb pacientů z hlediska ošetřovatelské péče. Praxe probíhá na pracovištích umožňujících rozvoj kompetencí studentů, na lůžkových pracovištích poskytovatelů lůžkových zdravotních služeb, včetně dlouhodobé lůžkové péče, v zařízeních zaměřujících se na podporu zdraví a prevenci, v zařízeních sociálních služeb apod.
Výstupy z učení
Odborné znalosti: Student dokáže získané teoretické znalosti z odborných předmětů aplikovat v praxi. Odborné dovednosti: Student umí identifikovat ošetřovatelské problémy, sestavovat ošetřovatelské diagnózy, vytvářet plán péče, volit vhodné ošetřovatelské zásahy a vyhodnocovat dosažené výsledky. Umí dodržovat základní principy ošetřovatelské péče (prevence nákaz spojených s pobytem ve zdravotnickém zařízení, osobní hygieny, prevence komplikací z dlouhodobého pobytu na lůžku aj.). Je schopen adekvátně poskytovat odbornou ošetřovatelskou péči (podávání léků, péče o vyprazdňování, sledování bilance tekutin, péče o dýchání, podávání stravy aj.). Obecná způsobilost: Student umí poskytnout kvalifikovanou ošetřovatelskou péči pacientům s vybraným onemocněním založenou na nejnovějších poznatcích. Tyto dovednosti prohlubuje a zdokonaluje v klinické praxi. Kompetence: požadované kompetence získané praxí jsou v souladu s Vyhláškou č. 55/2011 Sb. o činnostech zdravotnických pracovníků.
Osnova
 • 1. ročník: Praxe je orientována na oblast podpory zdraví a prevence vzniku onemocnění – primární péči. Studenti se seznámí se strukturou služeb primární péče a jednotlivými druhy zařízení v rámci primární péče. Naučí se zhodnotit prostředí (materiální a společenské), ve kterém lidé žijí, rizika pro jejich zdraví, seznámí se s druhy onemocnění, která se v daném prostředí vyskytují s potřebou preventivních opatření a metodami zdravotní výchovy individuální i skupinové. Naučí se základním ošetřovatelským dovednostem. Pracoviště: Chirurgická/interní oddělení.
Literatura
  povinná literatura
 • NANDA International. Ošetřovatelské diagnózy. Definice a klasifikace 2018–2020. Praha: Grada, 2020. ISBN 978-80-271-0710-0.
 • NAVRÁTIL, L. Vnitřní lékařství pro nelékařské zdravotnické obory. 2., zcela přepracované a doplněné vydání. Praha: Grada Publishing, 2017. ISBN 978-80-271-0210-5.
 • JANÍKOVÁ, E., ZELENÍKOVÁ, R. Ošetřovatelská péče v chirurgii. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-4412-4. 2013. info
 • POKORNÁ, A. Ošetřovatelství v geriatrii. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-247-4316-5. 2013. info
 • PERRY, A. G. et al. Nursing interventions & clinical skills. St. Louis: Elsevier Mosby. ISBN 978-0-323-06968-7. 2012. info
  doporučená literatura
 • SLEZÁKOVÁ, L. a kol. Ošetřovatelství v chirurgii I. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-247-3129-2. 2010. info
 • JUŘENÍKOVÁ, P. Zásady edukace v ošetřovatelské praxi. Praha: Grada. ISBN 80-247-2171-6. 2010. info
Metody hodnocení
Ověřené splnění výkonů a činností uvedených v Záznamníku ošetřovatelských výkonů a jiných odborných aktivit (Logbook). 100% účast na praxi. Vypracování kazuistiky a edukačního plánu u vybraného pacienta.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2024.