UBKCJLBK24 Historická mluvnice 2

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2022
Rozsah
4p+4s/sem. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Soňa Schneiderová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Miloslav Vondráček, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Soňa Schneiderová, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Miloslav Vondráček, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Ing. Bc. Roman Sukač, Ph.D.
Ústav bohemistiky a knihovnictví – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je uvedení do nejdůležitějších vývojových tendencí české skladby od pračeštiny po novou češtinu tak, aby student byl obeznámen se zvláštnostmi historického vývoje syntaxe v různých historických obdobích.
Výstupy z učení
Student je schopen: - popsat základní vývojové tendence jednoduchých vět - popsat základní vývojové tendence souvětí - definovat funkci spojek ve starších fázích jazyka - chápat funkci participií ve větě - rozumět funkci modality
Osnova
 • 1. Větné typy a základní druhy vět.
 • 2. Druhy záporu a jeho vyjadřování – zápor celkový, částečný, záporový genitiv.
 • 3. Vyjadřování modality, opisné modální konstrukce, modální slovesa, modální predikativa.
 • 4. Vývoj větných členů: podmět, přísudek, přívlastek, předmět, příslovečné určení, doplněk.
 • 5. Vývoj jednočlenných a dvojčlenných vět, polovětné útvary s participii I.
 • 6. Vývoj polovětných útvarů s participii II, přechodníkové vazby, absolutní vazby, infinitivní vazby.
 • 7. Vývoj souvětí I: věty podmínkové, vztažné, přípustkové, souvětí podřadné obecně.
 • 8. Vývoj souvětí II: věty obsahové tázací a žádací.
 • 9. Vývoj souvětí III: Věty účelové a výjimkové.
 • 10. Vývoj souvětí IV: Věty příslovečné místní, časové, srovnávací, účinkové, příčinné a důvodové.
 • 11. Vývoj souvětí V: souvětí souřadné slučovací, odporovací, stupňovací, vylučovací, důsledkové.
 • 12. Vývoj souvětí VI: souvětí složité.
 • 13. Obecná charakteristika syntaktického vývoje češtiny, shrnutí, hlavní období vývoje syntaxe v celkovém přehledu.
Literatura
  povinná literatura
 • LAMPRECHT, A., ŠLOSAR, D., BAUER, J. Historická mluvnice češtiny. SPN Praha 1986. Praha, 1986. info
  doporučená literatura
 • GEBAUER, Jan. Historická mluvnice jazyka českého. Díl 1. - 4. Praha 1894 - 1929. info
 • BAUER, Jaroslav. Vývoj českého souvětí. Praha: Nakladatelství ČSAV 1960. info
 • PORÁK, J. Chrestomatie k vývoji českého jazyka (13.-18. století). Praha, 1979. info
Výukové metody
Přednáška a seminář.
Metody hodnocení
Písemný test.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020, zima 2021, zima 2023.