ARCHSTN049 Výrobní technologie ve středověku a raném novověku

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2023
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Petr Vojtal (přednášející)
PhDr. Petr Vojtal (cvičící)
Garance
PhDr. Petr Vojtal
Ústav archeologie – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Předpoklady
Pro bakalářské studenty
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Přednáškové lekce se zaměří na studium výroby materiálově a funkčně rozlišených artefaktů používaných v každodenním životě středověké a raně novověké společnosti. Pozornost bude věnována surovinovým zdrojům, technologickým postupům a pracovním prostředkům využívaným v rámci řemeslných specializací, jakož i zpracovatelským areálům zaměřeným na hutnictví drahých, barevných a železných kovů, doprovodným povozům a dílnám spojeným s výrobou keramiky, kamenných článků, skla a předmětů z organických hmot. Zmíněna bude organizace výrobní a obchodní činnosti včetně využití finálních výrobků. Teoretická základna bude probírána v přednáškách a na praktických příkladech rozvíjena v seminářích.
Osnova
  • 1. Řemeslná a podomácká výroba, metodika, prameny, terminologie, literatura. 2. Zdroje surovin a způsoby získávání (hlubinné a povrchové dolování, lesnictví, zemědělství, chovatelství). 3. Výroba keramiky a stavební řemesla (hrnčířství a kamnářství, cihlářství, vápenictví, zednictví). 4. Opracování kamene a stavební hutě (kamenictví a sochařství). 5. Produkce drahých a barevných kovů (hutnictví a slévačství). 6. Výroba železa a tzv. lesní řemesla (hutnictví a kovářství, uhlířství, výroba dehtu, drasla, kolomazi a potaše). 7. Výroba skla a hutní provozy (sklářství a techniky úpravy skloviny). 8. Výroba předmětů z kosti a parohu (kosťařství a dílenské okrsky). 9. Výroba předmětů ze dřeva (tesařství, truhlářství, kolářství, bednářství). 10. Výroba textilií (přadláctví, tkalcovství, plátenictví a soukenictví, krejčovství, kloboučnictví). 11. Zpracování kůže (koželužství a návazná řemesla). 12. Výroba potravin (řeznictví, mlynářství, pekařství,sladovnictví a pivovarnictví, vinařství). 13. Výroba luxusních předmětů (zlatnictví a stříbrnictví, zbrojířství, pasířství, šperkařství).
Literatura
    povinná literatura
  • Petráň, J. et al.: Dějiny hmotné kultury I/1-2. Praha 1985.
  • Nováček, K.: Nerostné suroviny středověkých Čech jako archeologický problém: bilance a perspektivy výzkumu se zaměřením na výrobu a zpracování kovů. Archeologické rozhledy 53, 2001,279-309.
  • Nový, L et al.: Dějiny techniky v Československu do konce 18. století. Praha 1974.
  • Petráň, J. et al.: Dějiny hmotné kultury II/1-2.Praha 1995–1997.
  • Janotka, M. – Linhart, K.: Řemesla našich předků. Praha 1987.
  • Hrubý, P.: Metalurgická produkční sféra na Českomoravské vrchovině v závěru přemyslovské éry. Brno 2019.
Výukové metody
Přednáška, seminář
Metody hodnocení
Zápočet. Písemný test Účast v semináři (75%), aktivní přístup
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2024.