UNZSRD004 První pomoc

Fakulta veřejných politik v Opavě
zima 2023
Rozsah
4se+26sam/sem. 1 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Pavlína Homzová, MBA (přednášející)
Garance
PhDr. Mgr. Daniela Nedvědová, Ph.D.
Ústav nelékařských zdravotnických studií – Fakulta veřejných politik v Opavě
Kontaktní osoba: Mgr. Veronika Slováček Hagenová
Rozvrh
Pá 29. 9. 8:55–12:10 NK01
Předpoklady
FAKULTA ( FVP ) && TYP_STUDIA ( C )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický. Student/ka si osvojí základní znalosti první pomoci při různých zdraví ohrožujících a poškozujících stavech. Součástí předmětu jsou i poznatky z medicíny katastrof, neodkladné péče a krizového managementu (aktivace složek Integrovaného záchranného systému).
Výstupy z učení
Odborné znalosti: Student umí popsat příčiny a příznaky vybraných úrazových i neúrazových zdraví poškozujících stavů a umí vysvětlit zásady první pomoci. Umí definovat doporučené postupy pro KPR a popsat význam integrovaného záchranného systému a krizového managementu. Odborné dovednosti: Student je schopen u vybraných úrazových i neúrazových zdraví poškozujících stavů efektivně poskytnout první pomoc a KPR. Obecná způsobilost (kompetence): Student dokáže u vybraných úrazových i neúrazových zdraví poškozujících stavů vyhodnotit a sestavit pořadí ošetření zraněných/ postižených, následně zraněné/postižené ošetřit. Studující se po absolvování předmětu bude orientovat v problematice poskytování první pomoci a KPR. V dalším studiu a klinické praxi si bude znalosti a dovednosti prohlubovat a zdokonalovat.
Osnova
  • Význam a zajištění první pomoci, dělení první pomoci. Integrovaný záchranný systém, urgentní medicína, medicína katastrof. Použití AED. 2. Mimořádná událost s hromadným postižením zdraví. Triage raněných. 3. Jednotný postup při poskytování první pomoci, vyšetření postiženého, monitorování zdravotního stavu postiženého. 4. Základy obvazové techniky. 5. Polohování a transport postižených. 6. Rány a krvácení. 7. Šok. 8. Poruchy vědomí. 9. Křeče a křečové stavy. 10. Poruchy průchodnosti dýchacích cest; tonutí, oběšení, uškrcení. 11. Kardiopulmonální resuscitace – novorozenec, dítě do 1 roku, dítě nad jeden rok, dospělý. Použití AED. 12. Kraniotrauma. 13. Úrazy obličeje – akutní stavy ohrožující oko, nos, zuby. 14. Poranění páteře a míchy. 15. Závažná poranění hrudníku. 16. Závažná poranění břicha. 17. Úrazy končetin; tlaková poranění. 18. Polytrauma. 19. Poškození teplem, chladem, elektrickým proudem, chemickými látkami. 20. Intoxikace. 21. Vybrané akutní stavy v interních oborech. 22. Akutní stavy v gynekologii, překotný porod, péče o rodičku a novorozence.
Literatura
    doporučená literatura
  • MIXA, V., HEINIGE, P., VOBRUBA, V. (eds.), et al. Dětská přednemocniční a urgentní péče. Praha: Mladá fronta a. s. ISBN 978-80-204-4. 2017. info
Výukové metody
Přednáška, prezentace, metody kritického myšlení, hraní rolí, instruktáž, demonstrace, diskuze, samostudium.
Metody hodnocení
Splnění podmínek: 80 % docházka do výuky, prokazování aktivity, teoretických a praktických vědomostí průběžně během výuky (studentovi, který se závážných důvodů nemohl povinné výuky zúčastnit, vyučující určí náhradní způsob splnění studijních povinností).Korespondenční úkoly aj. Student bude moci průběžně konzultovat individuálně studovaná témata předmětu prostřednictvím individuálních či skupinových konzultací nebo elektronické pošty. Splnění 80 % docházky ve výuce Zápočet: písemný test, 80% úspěšnost Zkouška: ústní a praktické prověření odborných znalostí a dovedností.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fvp/zima2023/UNZSRD004