UBKCJLBK24 Historická mluvnice 2

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2023
Rozsah
4p+4s/sem. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Kristýna Dufková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Kristýna Dufková, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Ing. Bc. Roman Sukač, Ph.D.
Ústav bohemistiky a knihovnictví – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je uvedení do nejdůležitějších vývojových tendencí české skladby od pračeštiny po novou češtinu tak, aby student byl obeznámen se zvláštnostmi historického vývoje syntaxe v různých historických obdobích.
Výstupy z učení
Student je schopen: - popsat základní vývojové tendence jednoduchých vět - popsat základní vývojové tendence souvětí - definovat funkci spojek ve starších fázích jazyka - chápat funkci participií ve větě - rozumět funkci modality
Osnova
 • 1. Větné typy a základní druhy vět.
 • 2. Druhy záporu a jeho vyjadřování – zápor celkový, částečný, záporový genitiv.
 • 3. Vyjadřování modality, opisné modální konstrukce, modální slovesa, modální predikativa.
 • 4. Vývoj větných členů: podmět, přísudek, přívlastek, předmět, příslovečné určení, doplněk.
 • 5. Vývoj jednočlenných a dvojčlenných vět, polovětné útvary s participii I.
 • 6. Vývoj polovětných útvarů s participii II, přechodníkové vazby, absolutní vazby, infinitivní vazby.
 • 7. Vývoj souvětí I: věty podmínkové, vztažné, přípustkové, souvětí podřadné obecně.
 • 8. Vývoj souvětí II: věty obsahové tázací a žádací.
 • 9. Vývoj souvětí III: Věty účelové a výjimkové.
 • 10. Vývoj souvětí IV: Věty příslovečné místní, časové, srovnávací, účinkové, příčinné a důvodové.
 • 11. Vývoj souvětí V: souvětí souřadné slučovací, odporovací, stupňovací, vylučovací, důsledkové.
 • 12. Vývoj souvětí VI: souvětí složité.
 • 13. Obecná charakteristika syntaktického vývoje češtiny, shrnutí, hlavní období vývoje syntaxe v celkovém přehledu.
Literatura
  povinná literatura
 • LAMPRECHT, A., ŠLOSAR, D., BAUER, J. Historická mluvnice češtiny. SPN Praha 1986. Praha, 1986. info
  doporučená literatura
 • GEBAUER, Jan. Historická mluvnice jazyka českého. Díl 1. - 4. Praha 1894 - 1929. info
 • BAUER, Jaroslav. Vývoj českého souvětí. Praha: Nakladatelství ČSAV 1960. info
 • PORÁK, J. Chrestomatie k vývoji českého jazyka (13.-18. století). Praha, 1979. info
Výukové metody
Přednáška a seminář.
Metody hodnocení
Písemný test.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020, zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2023/UBKCJLBK24