UBKKDBK006 Cizí jazyk 1

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2023
Rozsah
8c/sem. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Mathias Becker, M.A. (cvičící)
Mgr. Gabriela Entlová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Petr Hájek (cvičící)
Mgr. Barbora Hamplová (cvičící)
PhDr. René Kron, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jana Nálepová, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Gabriela Rykalová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Sabina Višnická (cvičící)
Garance
Mgr. Gabriela Entlová, Ph.D.
Ústav bohemistiky a knihovnictví – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Předpoklady
Znalosti gramatického a lexikálního systému anglického jazyka získané na střední škole.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je zopakování, prohloubení a rozvoj znalosti gramatického a lexikálního systému anglického jazyka získané na střední škole. Důraz je přitom kladen na gramaticko-lexikální stránku jazyka a harmonický rozvoj všech čtyř jazykových dovedností (poslech, čtení, psaní, mluvení) tak, aby studenti srozumitelně a gramaticky správně komunikovali v běžných situacích ústní i písemnou formou. Studenti budou seznámeni se systémem jazyka v jeho běžném užívání s aplikací zajímavých textů pro poslech a čtení, dále se způsoby tvoření a obohacování slovní zásoby, to vše s cílem uvědomělého a cílevědomého používání jazyka v komunikaci jak z hlediska plynulosti, tak správnosti. Probíraná témata odrážejí okruhy prvních dvou lekcí povinné literatury a dále budou rozšířena o doplňkové materiály odrážející specifické potřeby studentů s cílem prohloubení znalosti studovaného oboru.
Výstupy z učení
Získává schopnost komunikativní kompetence v anglickém jazyce na úrovni B.1.1., schopnost komunikovat v jednoduchých běžných situacích o známých tématech a činnostech. Rozumí hlavním myšlenkám srozumitelné vstupní informace týkající se běžných témat, dokáže pochopit smysl krátkých jasných jednoduchých zpráv a hlášení. Dokáže číst jednoduché texty, rozvíjí schopnost vyhledat konkrétní předvídatelné informace v jednoduchých každodenních materiálech (např. inzerátech, prospektech apod.), rozumět krátkým osobním dopisům. Zná a používá vhodnou slovní zásobu ke konverzačním tématům z každodenního života. Zná a používá základní gramatické jevy.
Osnova
 • 1. Introduction, basic terminology, literature, information sources.
 • 2. Food and restaurants; prefixes and suffixes.
 • 3. Present simple and continuous, action and non-action verbs.
 • 4. Past tenses: simple, continuous, perfect.
 • 5. Family, personality; each other, reflexive pronouns.
 • 6. Revise and Check Unit 1.
 • 7. Money; numbers; phrasal verbs.
 • 8. Present perfect and past simple; sentence stress.
 • 9. Strong adjectives: exhausted, amazed, etc.
 • 10. Present perfect continuous, sentence stress.
 • 11. Transport and travel; how long + take; stress in compound nouns.
 • 12. Comparatives and superlatives.
 • 13. Revise and Check Unit 2.
Literatura
  povinná literatura
 • LATHAM-KOENIG, Ch, C OXENDEN a M BOYLE. English File Intermediate Plus Student’s Book. Oxford: Oxford University Press, 2014. ISBN 978-0-19-455831-0. info
  doporučená literatura
 • Murphy, R. English Grammar in Use. info
 • Selingson, P. English File Intermediate, Workbook. Oxford 2013.
 • REDMAN, S. English Vocabulary in Use, pre-intermediate. Cambridge: Cambridge University Press, 1997. ISBN 0-521-55737-2. info
Výukové metody
Nácvik jazykových/komunikačních dovedností (ústní i písemnou formou) Skupinová a kooperativní výuka
Metody hodnocení
Písemný zápočtový test. Docházka na semináře (75%), aktivní přístup.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2023/UBKKDBK006