ARCHKRA016 Dějiny raného novověku

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2024
Rozsah
2/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr. (přednášející)
prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr. (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr.
Ústav archeologie – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh
Po 9:45–11:20 M8
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
ARCHKRA016/A: Po 11:25–12:10 M8, I. Korbelářová
Předpoklady
Pro bakálářské studenty
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Přednáška poskytuje v chronologicko-věcné struktuře přehled dějin českých zemí (Koruna; jednotlivé země – Čechy, Morava, Slezsko, obojí Lužice) v 16. až 18. století v kontextu dějin habsburské podunajské monarchie a mezinárodních vztahů. Orientuje v základních pojmech, periodizaci; představuje stěžejní problémové okruhy vývoje s přihlédnutím ke specifickým rysům dějin daného období (stavovství, konfederační hnutí, modernizace, byrokratizace, centralismus, absolutismus, konfesijní zápasy, zemský stavovský separatismus); připomíná role českých zemí v evropských politických a vojenských zápasech a přispívá k pochopení úlohy habsburské monarchie v kontextu dějin raně novověké Evropy. Seminář seznamuje se základní literaturou a pramennými edicemi k danému období; upozorňuje na stěžejní typy písemných, ikonografických a hmotných pramenů; na vybraných tématech z českých dějin ve středoevropském kontextu naznačuje metody a postupy výzkumu raně novověké problematiky.
Osnova
 • 1. Úvod, periodizace, terminologie, metodické přístupy, prameny, literatura. 2. Územně správní aspekty vývoje českých zemí a střední Evropy v raném novověku. 3. České země v kontextu vývoje habsburské monarchie v předbělohorské době. 4. Politický systém českého předbělohorského státu. 5. Hospodářské a sociální poměry českých zemí v předbělohorském období. 6. Náboženské a kulturní aspekty vývoje v předbělohorském období. 7. Stavovské povstání, jeho porážka a důsledky (OZZ, konfiskace), specifické poměry ve vedlejších zemích. 8. Třicetiletá válka: mezníky, události, osobnosti, dopady na české země a střední Evropu. 9. Proměny politických a náboženských poměrů českých zemí v pobělohorském období; budování panovnického absolutismu. 10. Hospodářské a sociální aspekty vývoje českých zemí ve 2. pol. 17. a v 18. století. 11. České země v kontextu vývoje habsburské monarchie po třicetileté válce a v 18. století. 12. Tereziánské období; války o habsburské dědictví. 13. Josefinismus. Studijní literatura a studijní po raném novověku.
Literatura
  povinná literatura
 • Vondra, R.: České země v letech 1705-1792. Praha, 2010.
 • Janáček, J.: České dějiny: doba předbělohorská. Kniha I, 1526-1547. Díl I. Praha, 1971; Díl II. Praha 1984.
 • Pánek, J. – Tůma, O. a kol.: Dějiny českých zemí. Praha 2018.
 • Evans, R. J. W.: Vznik habsburské monarchie 1550-1700. Praha, 2003.
 • Jirásek, Z. (Ed.): Slezsko v dějinách českého státu. I, II. Praha, 2012.
 • Velké dějiny zemí Koruny české. VII. 1526-1618. Praha-Litomyšl 2005; VIII. 1618-1683. Praha-Litomyšl 2008; IX. 1683- 1740. Praha-Litomyšl 2011; X. 1740-1792. Praha-Litomyšl 2001.
 • Macek, J.: Jagellonský věk v českých zemích I. - IV. Praha 1992-1999.
Výukové metody
Přednáška, seminář
Metody hodnocení
Písemný test a ústní rozprava. Docházka na semináře (75%), referát, aktivní přístup.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/leto2024/ARCHKRA016