ARCHKRA049 Archeologie pravěkého a historického dolování – krajina jako surovinová základna

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2024
Rozsah
2/2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Peter Kováčik, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Peter Kováčik, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Josef Večeřa (cvičící)
Garance
Mgr. Peter Kováčik, Ph.D.
Ústav archeologie – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh
Po 17:15–18:50 M6
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
ARCHKRA049/A: Po 18:55–20:30 M6, P. Kováčik, J. Večeřa
Předpoklady
Pro bakalářské studenty
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Účelem kursu je seznámit studenty s problematikou montánní archeologie, tj. výrazně interdisciplinárně pojatým vědním oborem zabývajícím se problematikou pravěké a středověké exploatace surovin, a to především železných, zlatých a polymetalických rud. Obsahem kursu budou rovněž základní informace o úzce souvisejících okruzích otázek: zpracování surovin, využití výrobků, mincovnictví a význam drahých kovů, obchod a směna surovin, polotovarů a výrobků, jakož i sociální a kultovní aspekty činnosti prospektorů, horníků, hutníků a dalších zpracovatelů, obchodníků, jakož i příslušníků soudobých společenských elit.
Osnova
 • 1. Úvod do problematiky montánní archeologie, dějiny bádání. 2. Terminologie a metodologie montánní archeologie, prameny výzkumu. 3. Členění montánních objektů (hornické, výrobní, ostatní). 4. Metodika výzkumu a dokumentace montánních objektů. 5. Těžba a zpracování surovin v pravěku1 – nerudné suroviny (kámen, sůl, grafit, hlína, …). 6. Těžba a zpracování surovin v pravěku 2 – rudy (zlato, měď, cín, železo). 7. Obchod a směna surovin, polotovarů a výrobků v pravěku. 8. Těžba regálních kovů ve středověku. 9. Těžba ostatních rud a nerudných surovin ve středověku. 10. Obchod a směna surovin, polotovarů a výrobků ve středověku. 11. Výpovědní hodnota hornických objektů (terénní dokumentace – intepretace). 12. Zpracovatelské areály. 13. Hornická sídliště a města.
Literatura
  povinná literatura
 • Nováček, K. (ed): Těžba a zpracování drahých kovů: sídelní a technologické aspekty. Mediaevalia archaeologica 6. Praha – Brno – Plzeň 2004.
 • Agricola, J.: Dvanáct knih o hornictví a hutnictví – De re MetallicaLibri XII, Basileae MDLVI. Ostrava 2001.
 • Večeřa, J. a kol.: Návrh popisu a vyhodnocení historických hornických děl. Česká geologická služba Praha. 392 s. 2021.
  doporučená literatura
 • Vosáhlo, J.: Metody vyhledávání a průzkumu stříbrorudných ložisek v rozmezí 13. až 18. století (se zřetelem k jihlavskému rudnímu revíru). Stříbrná Jihlava 1996, Jihlava 1996, s. 29-44.
 • Nováček, K.: Nerostné suroviny středověkých Čech jako archeologický problém (Bilance a perspektivy výzkumu se zaměřením na výrobu a zpracování kovů). Archeologické rozhledy 53, 2001, s. 279-309.
 • Lehrberger, G. – Kudrnáč, J. – Fröhlich, J. – Merta, J. – Večeřa, J.: Typen von Bergbauspuren. In: Dasprähistorische Gold in Bayern, Böhmenund Mähren: Herkunft - Technologie - Funde. Bd. 1. Památky archeologické, Supplementum 7, 1997, 42-48.
 • Večeřa, J.: Průzkumná pole - klíč k rozluštění středověkých a novověkých děl?. Arbeits- und Forschungsberichte zur sächsischen Bodendenkmalpflege Beiheft 26. ArchaeoMontan 2012, 45-58. Dresden 2013.
 • Schwabenicky, W.: Der mittelalterliche Silberbergbau im Erzgebirgsvorland und im westlichen Erzgebirge. Chemnitz 2009.
 • Steuer, H. – Zimmermann, U. (eds.): Montanarchäologie in Europa. Sigmaringen1993.
 • Pleiner, R.: Základy slovanského železářského hutnictví v českých zemích. Praha 1958.
 • Jangl, L.: České hornické právo a báňská historie, metodika báňsko-historického výzkumu. Práce z dějin techniky a přírodních věd sv. 21, Praha 2009.
 • Hrubý, P.: Metalurgická produkční sféra na Českomoravské vrchovině v závěru přemyslovské éry. Brno 2019.
Výukové metody
Přednáška, seminář
Metody hodnocení
Ústní zkouška
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/leto2024/ARCHKRA049