ARCHSTN024 Pravěk Slezska

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2024
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Vratislav Janák, CSc. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Vratislav Janák, CSc.
Ústav archeologie – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Předpoklady
Pro bakalářské studenty
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Přednáškový kurs poskytuje posluchačům základní znalost pravěku Slezska jako celku (české i polské části) od starého paleolitu až po dobu stěhování národů. Probírá se charakter přírodního prostředí, dějiny bádání a současný stav poznání pravěkého vývoje s důrazem na historickou specifiku Slezska v kontextu pravěké střední Evropy, především na jeho úlohu spojnice mezi evropským severem a jihem.
Výstupy z učení
Základní znalost pravěku Slezska jako celku.
Osnova
 • 1. Všestranné vymezení pojmu Slezsko z různých hledisek. Arbitrární charakter takového vymezení. Klíčový komunikační význam regionu mezi evropským severem a jihem. 2. Dějiny archeologického bádání ve Slezsku. Jeho komplikovaný vývoj po stránce heuristické i interpretační; relikty toho lze konstatovat ještě dnes. Základní syntézy a časopisy. 3. Systematika archeologických kultur slezského pravěku a její problémy. 4. Slezsko ve starém a středním paleolitu (± 500 000 – 40 000 př. n. l.). Období před nástupem moderního člověka (homo sapiens sapiens). 5. Slezsko v mladém (± 40 000 – 11 000 př. n. l.) a pozdním (11 000 – 8 000 př. n. l.) paleolitu. Významný zdroj silicitové suroviny pro střední Podunají. 6. Slezsko v mezolitu (±8 000 - 5 500/4000 př.n.l. ? datování úplného konce mezolitu dosud nejasné). Poslední fáze lovecko – sběračské epochy. 7. Nejstarší zemědělci kultury s lineární keramikou a kultury postlineárního neolitu (± 5 500 – okolo 4 000 př. n. l.). 8. Eneolit (pozdní doba kamenná, ± okolo 4 000 – 2 300/2 000 př. n. l.) jako předehra metalika. 9. Starší doba bronzová (±2 300/2 000 - 1 500 př.n. l.). Velká unifikace eneolitických diferencí. Kultura únětická, kultura nitranská, nowocerkwiańská skupina. 10. Střední až pozdní doba bronzová (±1 500 – 8. století př.n.1). Období kulminace bronzové metalurgie a období barevných kovů vůbec. Předlužická skupina mohylové kultury a kultura lužických popelnicových polí (starší - lužická a střední – slezská fáze). 11. Starší doba železná čili halštatská (±8. století – 400/2. stol. př. n. 1,). Nástup nové epochy, opřené o význam železa jako rozhodujícího technologického materiálu k výrobě nástrojů a zbraní. Nejmladší (platěnická) fáze lužických popelnicových polí a (v severní části regionu) kultura pomořská. 12. Doba laténská (± 400 – sklonek 2. stol.). Epizoda keltské okupace obou tradičních sídelních území ve Slezsku a jejich vřazení do rámce keltské civilizace. Na východním okraji regionu (Podbeskydí) zasahuje ze severního Slovenska halštato-laténská (nejspíše i etnicky smíšená) púchovská kultura (± 2. stol. – zlom letopočtu). 13. Doba římská (± sklonek 2. stol. př. n. l. – ± 450 n. l.). Slezsko je součástí kultury převorské, reprezentující velký jihopolský komplex etnický germánských kmenů. Ve Slezsku to měli být Lugiové, později zvaní Vandaly. Po r. ± 450 n. l. se archeologické i písemné prameny odmlčují až do nástupu Slovanů.
Literatura
  povinná literatura
 • Hensel, W. (ed.).: Prahistoria Ziem Polskich I – V. Wrocław – Warszawa–Kraków – Gdańsk – Łódż 1975-1985. (kapitoly o Slezsku).
 • Janák, V.: Slezsko v pravěku. In: Kolektiv: Slezsko v dějinách českého státu. I. Od pravěku do roku 1490. Praha 2012, 18-94, 438-489.
 • Trcziński, M. (ed.): Śląsk starożytny i średniowieczny. Katalog expozice. Wrocław 2016.
  doporučená literatura
 • Gediga, B. – Józefowska, A.: Cmentarzysko z epoki żelaza w Domasławiu 10/11/12, powiat wrocławski. I. – III. Wrocław 2018.
 • Godłowski, K.: Kultura przeworska na Górnym Śląsku. Katowice – Kraków 1969.
 • Ciolek, R.: Die Fundmünzen der römischen Zeit in Polen. Schlesien. Wetteren 2008.
 • Gediga, B.: Autostradowa skala poznawania przeszlości. ArcheologiaŻywa 2004, 1-2,Warszawa 2004, 20-31.
 • Gedl, M.: Wczesnołużyckie cmentarzysko w Kietrzu. Część I, Kraków 1991. Część II, Kraków 1992. Część III, Kraków 1996.
Výukové metody
Přednáška
Metody hodnocení
Zápočet, písemný test
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/leto2024/ARCHSTN024