ARCHSTN040 Archeologie středověkého a novověkého města

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2024
Rozsah
2/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. et PhDr. Markéta Tymonová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. et PhDr. Markéta Tymonová, Ph.D. (cvičící)
Garance
PhDr. et PhDr. Markéta Tymonová, Ph.D.
Ústav archeologie – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh
Út 13:05–14:40 M10
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
ARCHSTN040/A: Út 14:45–15:30 M10, M. Tymonová
Předpoklady
Znalost českých a evropských politických a hospodářských dějin.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět posluchačům přiblíží proces urbanizace jako součást historických strukturálních změn směřujících k formování městského typu sídel ve středověku a novověku. Vznik a vývoj měst spolu s jejich definicí, funkcí a typologií bude probrán na základě současných poznatků, které se týkají vývoje půdorysné dispozice, opevnění, parcelace, profánní a sakrální zástavby, veřejných prostranství nebo komunikační sítě. V přednáškové části výkladu bude faktografie konfrontována s poznatky hospodářských, sociálních, právních a kulturních dějin; v semináři budou základní témata rozvíjena prostřednictvím domácích i zahraničních analogií.
Výstupy z učení
Orientace v problematice vývoje urbánní sítě. Znalost relevantních pramenů. Aplikace poznatků v archeologické praxi.
Osnova
 • 1. Archeologie historických urbánních sídel - terminologie, metody studia, prameny a literatura. 2. Aglomerace s předlokačním osídlením a počátky vrcholně středověkých měst. 3. Institucionální město, lokátoři a tzv. nezdařené lokace. 4. Vývoj měst v Čechách a na Moravě - dělení a chronologie. 5. Půdorys, opevnění, parcelace, komunikace a veřejná prostranství. 6. Profánní zástavba (obytná, výrobní, sanitární). 7. Sakrální zástavba (kostely, kláštery, špitály, hřbitovy). 8. Vybavení domácností a kultura bydlení. 9. Organizace výroby, řemesla a cechy. 10. Obchod a směna, distribuční okruhy, jarmarky a trhy. 11. Městská privilegia a práva. 12. Městská správa, struktura a mentalita obyvatelstva, cizinci. 13. Vzdělání, kultura a zábava (městské školy a univerzity, hostince, festivity).
Literatura
  povinná literatura
 • Hoffmann, F.: Středověké město v Čechách a na Moravě. Praha 2009.
 • Piekalski, J.: Transformace měst středověké střední Evropy. Prostorová struktura, Mediaevalia archaeologica 1, 1999, 21- 42.
 • Tomas, J.: Od raně středověké aglomerace k právnímu městu a městskému stavu (výbor studií). Litoměřice 1999.
  doporučená literatura
 • Kejř, J.: Vznik městského zřízení v českých zemích. Praha 1998.
 • Clark, P.: European cities and towns: 400-2000. New York 2009.
 • Macek, J.: Jagellonský věk v českých zemích (1471–1526). Díl 3. Města. Praha 1998.
 • Schofield, J. & Vince, A. G.: Medieval towns. Leicester 2010.
 • Piekalski, J.: Od Kolonii do Krakowa. Przemiana topografii wczesnych miast. Wroclaw 1999.
 • Procházka, R.: Zrod středověkého města na příkladu Brna (K otázce odrazu společenské změny v archeologických pramenech). Mediaevalia archaeologica 2, Praha 2000, 7-158.
 • Richter, M. – Krajíc, R.: Sezimovo Ústí – archeologie středověkého poddanského města 2, Levobřežní předměstí – archeologický výzkum 1962-1988, Praha–Sezimovo Ústí–Tábor 2001.
 • Dragoun, Z. – Škabrada, J. – Tryml, M.: Románské domy v Praze. Praha–Litomyšl 2002.
 • Vařeka, P.: Archeologie středověkého domu I. Proměny vesnického obydlí v Evropě v průběhu staletí, 6.–15. století. Plzeň 2004.
 • Krajíc, R.: Voda a odpady jako privátní i komunální problém městských aglomerací. Doklady z města Tábora od 13. do 18. století. Památky archeologické 100, 2009, 261-300.
 • Žemlička, J.: Království v pohybu: kolonizace, města a stříbro v závěru přemyslovské epochy. Praha 2014.
Výukové metody
Přednášky a semináře.
Metody hodnocení
Ústní nebo písemná zkouška, docházka na semináře (75%), aktivní přístup.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/leto2024/ARCHSTN040