EVSNKMAB Makroekonomie

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
léto 2024
Rozsah
12/0/0. Přednáška 12 HOD/SEM. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D. (přednášející)
Dr. Ing. Ingrid Majerová (přednášející)
Garance
doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D.
Katedra ekonomie a veřejné správy – Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Dr. Ing. Ingrid Majerová
Rozvrh
So 2. 3. 8:05–9:40 VS, So 23. 3. 8:05–9:40 VS, So 20. 4. 8:05–9:40 VS
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( N ) && FORMA ( K )
K absolvování předmětu nejsou vyžadovány žádné podmínky a předmět může být zapsán nezávisle na jiných předmětech.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 250 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 150/250, pouze zareg.: 0/250
Mateřské obory/plány
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět Makroekonomie rozvíjí znalosti, jež studenti navazujících magisterských studijních programů získali při studiu předmětů, v jejichž rámci byly přednášeny základy obecné ekonomie v bakalářské formě studia. V rámci výuky studenti získají teoreticko-metodologické poznatky z oblasti tvorby a uplatňování rovnovážných makroekonomických modelů v podmínkách uzavřené a následně otevřené ekonomiky, zaměří svou pozornost na problematiku inflace a trhu práce a dále také na oblast problematiky dlouhodobého ekonomického růstu. Ve svém souhrnu tak předmět rozvíjí znalosti získané v základním kurzu makroekonomie, a to na vyšší úrovni se širokým využitím formalizovaných zápisů složitých makroekonomických souvislostí.
Osnova
 • 1. Jednoduchý keynesiánský model a jeho využití v analýze třísektorové a čtyřsektorové ekonomiky
  2. Model IS-LM
  3. Fiskální a monetární politika v modelu IS-LM
  4. Model IS-ELM, hospodářská politika v modelu IS-ELM
  5. Makroekonomie otevřené ekonomiky
  6. Fiskální a monetární politika v modelu IS-LM-BP
  7. Platební bilance
  8. Model AD-AS a jeho dynamizace, fiskální a monetární politika v modelu AD-AS
  9. Teorie racionálních očekávání
  10. Inflace a nezaměstnanost a jejich vzájemný vztah
  11. Hospodářský cyklus a teorie konjunktury
  12. Měnový kurz, teorie optimální měnové oblasti, její vývoj a možnosti její praktické aplikace
  13. Ekonomický růst
  1. Využití modelu při určení rovnovážného produktu. Vliv vládních spotřebních výdajů za zboží a služby, daní, transferových plateb a čistého exportu na úroveň produktu v ekonomice.
  2. Rovnováha na trhu statků křivka IS a její formalizace. Trh finančních aktiv, poptávka po reálných peněžních zůstatcích a její determinanty, rovnováha na trhu aktiv, formalizace křivky LM. Současná rovnováha na trhu statků a na trhu aktiv, model IS-LM.

  3. Účinnost fiskální politiky a monetární politiky prizmatem modelu IS-LM. Kritéria volby fiskální politiky a monetární politiky a jejich kombinace.

  4. Nedostatky modelu IS-LM východiska konstrukce modelu IS-ELM. Vliv změn v očekávané míře inflace na úroveň důchodu v ekonomice. Hospodářsko-politické implikace modelu IS-ELM.
  5. Rovnovážná úroveň produktu v otevřené ekonomice, bilance zboží a služeb běžný účet, čisté vývozy a jejich determinanty, determinanty dovozu a vývozu, vliv změny měnového kurzu na tuzemské dovozy a vývozy, autonomní vývozy, funkce dovozu, autonomní dovozy, dovozy závislé na tuzemském důchodu, mezní sklon k dovozu. Model IS-LM-BP a rovnovážný produkt.
  6. Účinnost fiskální a monetární politiky prizmatem modelu IS-LM-BP v podmínkách dokonalé mobility kapitálu a v systému pevných a pružných měnových kurzů.
  7. Platební bilance, její kategorie. Mezinárodní tok zboží služeb a kapitálu a domácí ekonomika. Vyrovnávaní bilance na běžném účtu a platební bilanci jako celku. Vyrovnávací mechanismy v platební bilanci.
  8. Agregátní poptávka a její struktura, odvození křivky agregátní poptávky v uzavřené ekonomice z modelu IS-LM při různých cenových hladinách, charakteristika křivky agregátní poptávky a její formalizace. Vliv fiskální a monetární politiky na křivku agregátní poptávky a agregátní nabídky. Dynamizace modelu AD-AS. Fiskální a monetární politika za předpokladu dynamické křivky agregátní poptávky a agregátní nabídky.
  9. Teoretický pohled na problematiku očekávání. Nová klasická makroekonomie versus racionální očekávání v keynesovské ekonomii. Účinky očekávané a neočekávané hospodářské politiky v modelu nových klasických makroekonomů a neklasickém modelu racionálních očekávání.

  10. Phillipsova křivka v keynesiánském a friedmanovském pojetí. Lucasova verze Phillipsovy křivky a její pojetí novou klasickou makroekonomií. Philipsova křivka a koncepce NAIRU.
  11. Elementární kategorie teorií hospodářského cyklu. Hospodářský cyklus v pojetí monetaristů nové klasické makroekonomie. Teorie reálného hospodářského cyklu. Politické šoky a teorie politického hospodářského cyklu. Keynesovsky orientované teorie hospodářského cyklu a kritika keynesovské spotřební funkce. Hospodářský cyklus v neklasické teorii racionálních
Literatura
  povinná literatura
 • ŠEVELA, M. Makroekonomie II. Středně pokročilý kurz. Brno: Mendelova univerzita, 2012. ISBN 978-80-7375-609-3. info
 • CAHLÍK, T., HLAVÁČEK, M., SEIDLER, J. Makroekonomie. Praha: Karolinum, 2010. ISBN 978-80-246-1906-4. info
 • SOUKUP, J. A KOL. Makroekonomie: moderní přístup. Praha: Management Press, 2010. ISBN 978-80-7261-219-2. info
 • HOLMAN, R. Makroekonomie: středně pokročilý kurz. Praha: C.H.Beck, 2010. ISBN 978-80-7179-861-3. info
 • MACH, M. Makroekonomie II. Pro magisterské (inženýrské) studium. 1. a 2. část. Slaný: Melandrium, 2002. ISBN 80-86175-18-9. info
  doporučená literatura
 • WAWROSZ, P., HEISSLER, H., MACH, P. Reálie v makroekonomii: odborné texty, mediální reflexe, praktické analýzy. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012. ISBN 978-80-7357-848-0. info
 • JONES, CH. I. Macroeconomics. New York: W. W. Norton & Company, 2011. ISBN 978-0-393-93423-6. info
 • HALL, R. E., PAPELL, D. H. Macroeconomics: Economic Growth, Fluctuations And Policy. New York: W. W. Norton & Company, 2011. ISBN 978-0-393-97515-4. info
 • MANSOOR, M. Makroekonomie v praxi. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2010. ISBN 978-80-7357-560-1. info
 • ROZMAHEL, P. Macroeconomics. Brno: Mendelova univerzita, 2004. ISBN 80-7157-817-7. info
 • MACH, M. Makroekonomie. Pokročilejší analýza III. část. Slaný: Melandrium, 2002. ISBN 80-86175-22-7. info
Výukové metody
Individuální konzultace
Demonstrace dovedností
Samostudium studentů
Metody hodnocení
Známkou
Kombinovaná zkouška
Informace učitele
Průběžný test, kombinovaná zkouška.
Ostatní studijní zátěž: Studium odborné literatury, vyhledávání a následné studium aktuálních materiálů věnovaných problematice středně pokročilé makroekonomie.
AktivityNáročnost [h]
Konzultace4
Ostatní studijní zátěž130
Přednáška8
Zkouška40
Celkem182
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/opf/leto2024/EVSNKMAB