EVSNPKDO Communication Skills

School of Business Administration in Karvina
Winter 2020
Extent and Intensity
2/1/0. 5 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. Dagmar Svobodová, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Dagmar Svobodová, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
Mgr. Dagmar Svobodová, Ph.D.
Departament of Economics and Public Administration – School of Business Administration in Karvina
Contact Person: Dr. Ing. Ingrid Majerová
Timetable
Mon 8:05–9:40 A211
 • Timetable of Seminar Groups:
EVSNPKDO/01: Mon 11:25–12:10 A217, D. Svobodová
EVSNPKDO/02: Mon 12:15–13:00 A217, D. Svobodová
Prerequisites
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( N ) && FORMA ( P )
None.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 35 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 1/35, only registered: 0/35
fields of study / plans the course is directly associated with
Syllabus (in Czech)
 • 1. Úvod do komunikace
  Teorie komunikace - vymezení pojmu komunikace. Komunikační proces s komunikačními prvky a komunikační model. Druhy a funkce komunikace. Receptivní komunikační dovednosti - pozorování, naslouchání, empatie. Expresivní komunikační dovednosti - dotazování, popisování, přijímání závěrů. Efektivní naslouchání s metodou pozorujícího účastníka.
  2. Čeština jako hlavní nástroj komunikace v českém prostředí
  Čeština a její specifika. Jazyková správnost jako součást image komunikujícího. Aktuální jazykové normy (pravopis, ortoepie) a jazykové příručky. Základní jazykové problémy. Stylistika a stylistické prostředky. Lexikální stránka (anglicismy, profesionalismy, termíny).
  3. Komunikační strategie
  Analýza versus automatičnost. Intencionalita komunikace, komunikační plánování, záměry, postupy a výsledky. Typologie komunikantů a problémové typy. Typy komunikačních strategií. Asertivita. Komunikace mužů a (versus) komunikace žen - genderová komunikace.
  4. Komunikační bariéry a jejich překonávání
  Interní a externí bariéry komunikace. Sociální vnímání a problémy s ním spojené. Komunikační šumy. Komunikační hry, zpětná vazba a její funkce.
  5. Prezentace jako komunikační dovednost
  Potřeba kvalitní prezentace, vytváření prezentace a hodnotící kritéria. Prezentační technika. Vizualizace prezentace. Prostředky verbální komunikace (psané a mluvené komunikáty). Typy neverbálních prostředků komunikace. Paralingvistické prostředky. Prostředky dramatizace mluveného projevu.
  6. Vyjednávání jako komunikační dovednost
  Základní strategie, taktiky a triky vyjednávání. Osobnost vyjednavače v interkulturním vyjednávání. Určení individuálního vyjednávacího stylu podle autotestů.
  7. Argumentace a přesvědčování jako komunikační dovednost
  Vymezení pojmů argumentace a přesvědčování. Etika přesvědčování - přesvědčování a (versus) manipulace. Persvazivní funkce marketingové komunikace. Styly přesvědčování. Testování vlastního stylu přesvědčovatele a jeho analýza.
  8. Komunikace ve skupině a pomocí prostředníka
  Skupinové komunikační modely. Zásady diskuse. Role v týmu a výběr členů týmu. Týmové vyjednávání. Telefonování jako komunikační dovednost. Komunikace prostřednictvím elektronických médií. E-mailová korespondence a její specifika.
Literature
  required literature
 • SVOBODOVÁ, D. Komunikační dovednosti pro informatiky. Karviná: SU OPF, 2017. info
 • QUINTANILLA K. M and T. S. WAHL. Business and Professional Communication. Sage Publications, Inc., 2011. ISBN 978-1-4129-6472-2. info
 • KHELEROVÁ, V. Komunikační a obchodní dovednosti manažera. Praha: Grada, 2006. ISBN 80-247-1677-1. info
 • MIKULÁŠTÍK, M. Komunikační dovednosti v praxi. Praha: Grada, 2003. ISBN 80-247-0650-4. info
  recommended literature
 • HIERHOLD, E. Rétorika a prezentace. Praha: Grada, 2005. ISBN 80-247-0782-9. info
 • SOBČÍKOVÁ, J. Vyjednávání. Karviná: OPF SU, 2005. ISBN 80-7248-297-1. info
 • BELZ, H. SIEGRIST, M. Klíčové kompetence a jejich rozvíjení. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-479-6. info
 • DE VITO, J. A. Základy mezilidské komunikace. Praha: Grada, 2001. ISBN 80-7169-988-8. info
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course can also be completed outside the examination period.
Teacher's information


ActivityDifficulty [h]
Ostatní studijní zátěž47
Přednáška26
Seminář13
Zápočet30
Summary116
The course is also listed under the following terms Winter 2018, Winter 2019, Winter 2021, Winter 2023, Winter 2024.
 • Enrolment Statistics (Winter 2020, recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/opf/winter2020/EVSNPKDO