FPF - prodloužení 1. kolo přijímací řízení 2021/2022 - Bc. studium

Audiovizuální tvorba

Bakalářské studium, forma: prezenční jednooborové.

Přijímací řízení

 • Podmínky přijetí

  Talentová ústní zkouška Obsah přijímací zkoušky: Talentová zkouška je rozpravou nad zaslaným portfoliem a ověřením studijních předpokladů, zjišťuje schopnosti uchazeče v oblasti interpretace uměleckého textu nebo filmového díla a jeho motivaci ke studiu. Aktuální informace na http://www.audiovizualnitvorba.cz/bakalarkse-studium Uchazeči o studium bakalářského studijního oboru Audiovizuální tvorba dodají – zašlou do 11. 6. 2021 poštou na adresu Ústavu filmové, televizní a rozhlasové tvorby, Hauerova 4, 746 01 Opava: 1. Talentovou práci a portfolio – na SD kartě nebo USB disku, viditelně označených jménem uchazeče. Video musí být upraveno ve formátu, který dovoluje přehrání na běžném počítači (mp4, mov). Pokud se jedná o dílo skupinové, musí být jasně označeno, které části je uchazeč autorem. - filmovou interpretaci/vizualizaci libovolné básně (nebo scénář či fotografický scénář k ní) – do délky 5 minut - portfolio dalších prací v libovolném médiu (film, rozhlas, hudba, výtvarné umění, fotografie, literatura, publicistika). 2. Doprovodné dokumenty – v tištěné formě: - motivační dopis (1–2 normostrany); - analýza audiovizuálního díla, nebo obecnější esej související s problematikou audiovize (3–5 normostran); - seznam přečtených literárních děl (beletrie) a odborných publikací vztahujících se k oboru; - seznam zhlédnutých dokumentárních a filmových děl. Všechny předložené práce musejí být vlastním autorským dílem uchazeče, což uchazeč potvrdí přiloženým podepsaným prohlášením. Obálku s materiály je nutné označit heslem AVT-BcA. Předložené talentové práce a média se po skončení přijímacího řízení uchazečům nevracejí poštou. Uchazeč si je může vyzvednout osobně na oddělení Audiovizuální tvorby nejpozději do jednoho měsíce po vyrozumění o výsledku přijímacího řízení.
 • Kritéria hodnocení uchazečů

  Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky: Min. počet bodů – 50 bodů Max. počet bodů – 100 bodů
 • Uplatnění absolventů tohoto oboru

  Studium tříletého uměleckého oboru Audiovizuální tvorba otevírá studentům cestu k prohloubení znalostí v oblasti filmové a televizní tvorby, médií, jazyka, literatury. Cílem výuky je výchova dramaturgů, scenáristu, kameramanů, střihačů, produkčních a dalších profesionálů v audiovizi a kinematografii, kteří mají jak specializovanou průpravu, tak širší přehled v problematice kulturní historie, masové komunikace a škále uměleckých a publicistických žánrů. Studijní program zahrnuje kromě výuky rozhlasových a televizních žánrů, scenáristiky, kamerové tvorby, střihové skladby, zvukové tvorby či animované tvorby i přednášky semináře zaměřené na společenský kontext, masovou komunikaci a kulturu vůbec. Velký důraz klademe na praktickou část výuky. Studenty vedeme k samostatným pokusům o žurnalistické útvary, dokumentární a hrané filmy i rozhlasové či televizní adaptace literárních děl.
 • Počet uchazečů přijatých v loňském roce

  8
 • Počet uchazečů přihlášených v loňském roce

  20
 • Odhad počtu uchazečů o obor, kteří budou přijati v tomto řízení

  40

Studium

 • Cíle

  Studium tříletého uměleckého oboru Audiovizuální tvorba otevírá studentům cestu k prohloubení znalostí v oblasti filmové a televizní tvorby, médií, jazyka, literatury. Studijní program zahrnuje kromě výuky rozhlasových a televizních žánrů, scenáristiky, kamerové tvorby, střihové skladby, zvukové tvorby či animované tvorby i přednášky a semináře zaměřené na společenský kontext, masovou komunikaci a kulturu vůbec. Velký důraz klademe na praktickou část výuky. Studenty vedeme k samostatným pokusům o žurnalistické útvary, dokumentární a hrané filmy i rozhlasové či televizní adaptace literárních děl. Cílem výuky je výchova dramaturgů, scenáristů, kameramanů, střihačů, produkčních a dalších profesionálů v audiovizi a kinematografii, kteří mají jak specializovanou průpravu, tak širší přehled v problematice kulturní historie, masové komunikace a škále uměleckých a publicistických žánrů.

 • Uplatnění absolventa

  Absolvent se může uplatnit jako dramaturg či autor rozhlasových a televizních adaptací či scenárista původních rozhlasových, televizních nebo filmových děl, kameraman, střihač či produkční nebo v dalších profesních pozicích souvisejících s audiovizuálním průmyslem. Absolvent se bude schopen uplatnit v redakční práci ve zpravodajství nebo publicistice nebo jako erudovaný expert pro komunikaci v některé ze státních či komerčních společností. Díky znalostem základů produkční práce bude schopen sám zorganizovat potřebné záležitosti související s natáčením audiovizuálního díla. Díky překladatelským workshopům je schopen nejen kvalitně komunikovat s odborníky z jiných zemí a čerpat zkušenosti z oboru i v zahraničí, ale bude schopen také překládat (pro vlastní potřebu) odborné a umělecké texty do mateřského jazyka. Všeobecné znalosti získá absolvent v oblasti kultury, masové komunikace, základů společenských věd (základy ekonomie, politologie, sociologie) a společenského chování.

 • Návaznost na další studijní programy

  N8203 Dramatická umění

40
odhad počtu uchazečů,
které přijmeme
20
uchazečů
se loni hlásilo

Informace o oboru

Obor
Audiovizuální tvorba
Zkratka
AVT
Kód
8204R038
Typ
bakalářský
Titul
BcA.
Akreditace
do 31. 12. 2024
Program
B8203 B8203 DrUm Dramatická umění