Představení studijního programu

Jestliže už máte nebo dokončujete bakalářské studium bohemistiky a přemýšlíte o dalším pokračování, můžete rozvinout své znalosti a dovednosti v navazujícím studiu. Během dvou let se stanete opravdovými odborníky na český jazyk a literaturu. Naučíte se přistupovat k jazyku a literatuře (textu) opravdu komplexně, z mnoha pohledů, jaké nabízí současné poznání. Pestrá paleta seminářů rozvine vaše praktické dovednosti, které jsou potřebné pro praxi, takže budete schopni vytvářet, upravovat, analyzovat a kriticky interpretovat a hodnotit různé druhy textů, což je pro dnešní dobu cenná dovednost.

Studijní plány

Přijímací řízení
FPF - 2. kolo přijímací řízení 2024/2025 - NMgr. studium
Termín podání do půlnoci 12. 7. 2024

Studium

 • Cíle

  Hlavním cílem studia je doplnit u studentů získané bakalářské bohemistické vzdělání na magisterské úrovni, což jim umožní působit na příslušných pozicích v souladu s profilem absolventa, jakož i navázat dalším studiem doktorského stupně. Studium připravuje absolventa k činnostem vyžadujícím vysoce odbornou práci s jazykem a literaturou (textem) v různých oblastech. Důraz je kladen na systematizaci a doplnění bakalářských znalostí v oblasti současného českého jazyka na všech jazykových plánech, především se soustředěním na komplexnost přístupu k textu a na aktuální trendy, jakož i na metodologii; v diachronní lingvistice se poskytuje potřebný historický kontext pro poznání současné češtiny jako jazyka spisovného a jazyka indoevropského; absolvent je pak schopen posoudit dynamiku vývoje jazyka a uvést ji do vztahu s měnícícmi se komunikačními potřebami. V literární části studia je cílem zejména poskytnout znalosti o dějinách české literatury se soustředěním na současnou literaturu a sebereflexi literární historie; znalosti z teorie literatury jsou prohlubovány a kontextualizovány ve vztahu k estetice a filozofii. Široké zapojení seminární výuky umožňuje budovat a rozvíjet dovednosti potřebné pro uplatnění v praxi, zejména analyzovat a kriticky interpretovat texty různého druhu.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • samostatné práce s textem na různých úrovních
  • přistupovat k psaným i mluveným textům z hlediska pragmatického, je schopen posoudit nejen jejich jazykovou správnost, ale i účinnost
  • pohotově a ve vysoké kvalitě formulovat různé typy textů s vědomím jejich funkce
  • řídit řešení komplexnějších problémů v týmu, samostatně se rozhodovat a nést za rozhodnutí odpovědnost
  • neustále konfrontovat nabyté znalosti a dovednosti s proměnami oboru, reflektovat je, korigovat a doplňovat
  • chápat neustálé proměny jazyka (a pravopisu) a těmto proměnám přizpůsobovat své odborné působení
  • popularizovat znalosti o českém jazyce a literatuře širokému spektru potenciálních adresátů na vysoké odborné úrovni
  • situovat své odborné zaměření do příslušného vědeckého i společenského kontextu
  • sledovat proměny literaturu a situovat je do historického a kulturního kontextu
  • vystupovat na veřejnosti a prokazovat přitom výborné vyjadřovací schopnosti
  • odborně komunikovat v cizím jazyce
 • Uplatnění absolventa

  Dokonale zvládnete a do hloubky poznáte svůj mateřský jazyk, objevíte jeho nejrůznější vrstvy a způsoby užití, začnete mu rozumět jako příběhu s dlouhou historií. Studovat českou literaturu znamená příležitost nahlédnout minulost, současnost i vlastní život z nečekaných perspektiv. Naučíte se kriticky číst i myslet a tvořit texty rozmanitého zaměření. Budete schopni pohotově a kvalitně formulovat různé typy texů a budete si plně vědomi jejich funkce. Zvládnete komunikovat na veřejnosti a naučíte se zodpovědné týmové práci.

  Své místo najdete všude tam ve státní i soukromé sféře, kde se požaduje dokonalé osvojení češtiny a hluboká znalost literárních i jiných textů. Práce s jazykem a texty vás naučí samostatně a tvořivě myslet a přesvědčivě komunikovat, což jsou dovednosti, které uplatníte takřka všude (od nakladatelství po reklamní agenturu). – Nebo v případě vážného a vědeckého zájmu o český jazyk a literaturu můžete absolvovat na některé větší univerzitě doktorské studium.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Používá se kreditový systém ECTS.

  Délka semestru je 13 týdnů, jedna vyučovací hodina trvá 45 minut.

  Pravidla pro tvorbu studijních plánů Student je povinen získat během studia celkem 120 kreditů. Je potřeba získat 97 kreditů za povinné předměty a minimálně 11 kreditů za povinně volitelné předměty. 10 procent kreditů je vyčleněno na volitelné předměty, které student vybírá z nabídky SU podle svého zaměření a zájmu (popř. lze započíst předměty absolvované na zahraničním studijním pobytu).

  Studijní plány obsahují 8 základních teoretických předmětů profilujícího základu; v nich studenti získají jádrové znalosti z metodologie a vybraných segmentů lingvistiky a literární vědy, které budují na znalostech získaných v bakalářském stupni a rozvíjejí a doplňují je. Dále studijní plán obsahuje 11 dalších předmětů profilujícího základu. Předměty profilujícího základu pokrývají naprostou většinu položek uvedených v cíli studia a profilu absolventa a od nich se odvozují okruhy státní závěrečné zkoušky. Mezi předměty profilujícího základu patří i 3 diplomové semináře, které zajištují pečlivou a důkladnou přípravu studenta na napsání, ale i obhájení závěrečné práce. Studijní plán zahrnuje jeden povinný předmět v anglištině a umožňuje volbu dalších předmětů ve světovém jazyce. Povinně volitelné předměty doplňují a prohlubují znalosti studentů a umožňují volbu odpovídající zaměření studenta, jeho budoucí studijní nebo profesní profilaci.

  Studijní zátěž je (formou doporučených ročníků pro absolvování předmětů) rozložena rovnoměrně a umožňuje rovněž soustředění studenta na přípravu diplomové práce.

 • Návaznost na další studijní programy

  Studijní program navazuje na bakalářský program Český jazyk a literatura.

  Absolvent je připraven pokračovat ve studiu doktorského studijního programu zaměřeného na český jazyk nebo českou literaturu nebo podobného zaměření.

Základní údaje

Zkratka
CJLnp
Typ
magisterský navazující
Profil
akademický
Titul
Mgr.
Doba studia
2 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

10
odhadovaný počet přijatých
7
počet aktivních studentů
1
počet závěrečných prací