Představení studijního programu

„Poznej IT jako nikdy před tím“

Ta pravá IT jízda začíná v navazujícím studiu. Rozšiřte své znalosti a dovednosti o pokročilé, kreativní a inovativní postupy, techniky a metody. Pronikněte do hlubokého učení, kybernetické bezpečnosti, počítačové grafiky, programování superpočítačů, designu a správy rozlehlých systémů, membránových výpočtů nebo medicínské informatiky. Věnovat se budeme řadě pokročilých výpočetních modelů a jejich praktickému využití. Připravte se na kariéru na vysoce kvalifikovaných pracovních místech v IT. Ta jsou dnes jedna z nejžádanějších a nejlépe placených. Případně nastartujte svou akademickou a vědeckou dráhu v IT a zapojte se již nyní do zajímavých výzkumných projektů a pokračujte v doktorském studiu. Během dvouletého studia vás připravíme na to, co dnes opravdu hýbe IT světem…

Studijní plány

Přijímací řízení
FPF - 2. kolo přijímací řízení 2024/2025 - NMgr. studium
Termín podání do půlnoci 12. 7. 2024

Studium

 • Cíle

  Cílem studia ve studijním programu Informatika je připravit absolventy na kariéru v profesích vyžadujících akademickou průpravu v oblasti Informatika – na řídících a vysoce kvalifikovaných pracovních pozicích ve specializovaných podnicích a institucích zabývajících se programováním či jinými vývojovými pracemi, analýzou, návrhem a nasazením informačních, databázových a jiných počítačových systémů, včetně kybernetické bezpečnosti, nebo ve státní správě.

  Absolventi jsou taktéž připraveni pro další studium v doktorském studijním programu patřícím do oblasti vzdělávání Informatika.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • prakticky používat různé programovací metody, podle potřeby v maximální míře používat dostupné technologie
  • samostatně navrhovat, monitorovat a spravovat rozsáhlé počítačové systémy
  • využít hlubokou znalost počítačových sítí a jiných počítačových systémů k řešení problémů včetně bezpečnostních
  • komunikovat v anglickém jazyce, s důrazem na používání oborové angličtiny
  • na základě rámcově vymezeného úkolu řešit konkrétní odborné problémy z oblasti informatiky
 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Ve všech studijních plánech je použit kreditový systém ECTS.

  Délka semestru je 13 týdnů, jedna vyučovací hodina trvá 45 minut.

  Pravidla pro tvorbu studijních plánů:

  - Student je povinen v rámci studia získat 120 kreditů splněním povinných a povinně volitelných předmětů zařazených ve studijním plánu nebo volitelných předmětů.

  - Většinu předmětů lze studovat i v anglickém jazyce, protože k těmto předmětům existují jejich ekvivalenty v anglicky vyučovaném studijním programu Computer Science.

  - Pro povinně volitelné předměty je stanoven minimální počet kreditů, které student musí během studia získat absolvováním zahrnutých předmětů, zvlášť pro povinně volitelné typu A a B. Minimální počty kreditů ve skupinách předmětů jsou nastaveny tak, aby studenti na jednu stranu získali potřebné kompetence pro dané téma z oblasti Informatika, a na druhou stranu měli dostatečnou možnost volby.

  - Struktura studijních plánů odpovídá požadavkům uvedeným v Doporučených postupech pro přípravu studijních programů.

  Počty kreditů ve studijním plánu Informatika:

  - 93 kreditů za povinné předměty,

  - 18 kreditů za povinně volitelné předměty typu A, z toho je třeba splnit předměty za min. 8 kreditů,

  - 34 kreditů za povinně volitelné předměty typu B, z toho je třeba splnit předměty za min. 12 kreditů.

  Z celkového počtu 145 kreditů (za předměty povinné, PVA, PVB) je 93 kreditů za předměty profilujícího základu (PZ), z toho 31 kreditů za základní teoretické předměty profilujícího základu (ZT).

 • Návaznost na další studijní programy

  Navrhovaný akademický studijní program Informatika navazuje především na stejnojmenný akademický bakalářský studijní program, nicméně je určen také pro absolventy dalších studijních programů alespoň částečně zasahujících do oblasti vzdělávání Informatika realizovaných Ústavem informatiky.

  Absolventi navrhovaného studijního programu Informatika mají předpoklady k doktorskému studiu informatiky především v doktorském studijním programu Autonomní systémy v českém jazyce nebo v doktorském studijním programu Autonomous Systems v anglickém jazyce (oba patří do oblasti vzdělávání Informatika).

Základní údaje

Zkratka
INFOR-nav
Typ
magisterský navazující
Profil
akademický
Titul
Mgr.
Titul v rigorózním řízení
RNDr.
Doba studia
2 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

20
odhadovaný počet přijatých
18
počet aktivních studentů
2
počet závěrečných prací

Garant programu