Představení studijního programu

Profesně zaměřený bakalářský program Aplikovaná fyzika je zaměřen na ucelenou přípravu absolventa v potřebných základních fyzikálních a matematicko-informatických disciplínách. Volbou specializace umožňuje orientovat studium podle jeho zájmů a preferencí. Tato koncepce umožní studentům zvolit teprve v průběhu studia (typicky po prvním roce studia) odbornou orientaci. Důležitou roli hraje sepětí studia s praxí a participace studentů v kooperujících firmách, jejich činnostech a projektech. Studenti jsou připravování k samostatné i interdisciplinární a týmové práci, a díky praktické průpravě během studia jsou schopni promptně reagovat na potřeby zaměstnavatele. Významným cílem studia je i zvládnutí metod a technik prezentace osvojených poznatků, a rozvoj jazykových a komunikačních schopností absolventů.

Studijní plány

Přijímací řízení
FÚ - 1. kolo přijímací řízení 2024/2025 - Bakalářský studijní program Aplikovaná fyzika a Fyzika
Termín podání do půlnoci 30. 4. 2024

 • Informace o přijímacím běhu

  Bakalářský akademicky zaměřený studijní program Fyzika - tříleté prezenční studium se specializacemi: Astrofyzika a Astronomie a popularizace

  Bakalářský profesně zaměřený studijní program Aplikovaná fyzika tříleté prezenční studium se specializacemi: Fyzikální diagnostické metody a Monitorování životního prostředí

  - Bakalářský studijní program Fyzika poskytuje ucelené vzdělání v obecné i teoretické fyzice a matematice. Volbou specializace umožňuje studentům orientovat se více buď na teoretickou fyziku a astrofyziku nebo na praktickou astronomii a popularizaci přírodních věd. Absolventi studia získají navíc základní znalosti numerických metod a speciálního matematického softwaru pro počítačové modelování fyzikálních procesů a zpracování experimentálních dat. Významným cílem studia je i zvládnutí metod a technik prezentace osvojených poznatků a vědeckých výsledků na různé úrovni – od popularizační až po ryze odbornou, a dále rozvoj jazykových a komunikačních kompetencí absolventů.

  - Cílem profesně zaměřeného bakalářského programu Aplikovaná fyzika je ucelená příprava absolventa v potřebných základních fyzikálních a matematicko-informatických disciplínách. Volbou specializace umožňuje orientovat studium podle jeho zájmů a preferencí. Tato koncepce umožní studentům zvolit teprve v průběhu studia (typicky po prvním roce studia) odbornou orientaci. Důležitou roli hraje sepětí studia s praxí a participace studentů v kooperujících firmách, jejich činnostech a projektech. Studenti jsou připravování k samostatné i interdisciplinární a týmové práci, a díky praktické průpravě během studia jsou schopni promptně reagovat na potřeby zaměstnavatele. Významným cílem studia je i zvládnutí metod a technik prezentace osvojených poznatků, a rozvoj jazykových a komunikačních schopností absolventů.

 • Informace o přijímacích zkouškách v tomto studijním programu

  Přijímací zkoušky:

  Uchazeči budou přijati bez přijímací zkoušky na základě pořadí řádně podané přihlášky.

  V rámci přijímacího řízení pro akademický rok 2024/2025 bude ke studiu v bakalářských studijních programech Fyzika a Aplikovaná fyzika přijato nejvýše 200 uchazečů.

  Vyplnění a odeslání přihlášky ke studiu

  Ke studiu je možno se přihlásit prostřednictvím elektronické přihlášky na internetových stránkách Fyzikálního ústavu v Opavě (https://www.physics.slu.cz, položka Chci studovat/Přijímací řízení/E-přihláška).

  Tištěnou verzi přihlášky ke studiu, ani její zkrácenou verzi uchazeč nezasílá. Pokyny k provedení platby jsou součástí webové aplikace elektronické přihlášky. Doklad o zaplacení administrativního poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením uchazeč nezasílá, je však povinen si ho uschovat, protože v případě problémů s identifikací platby může být vyzván k jeho dodatečnému předložení. Uchazeč je povinen si ve webové aplikaci elektronické přihlášky zkontrolovat, zda jeho platba dorazila na účet. Pokud uchazeč ve webové aplikaci elektronické přihlášky nenajde potvrzení o přijetí platby do 10 dnů ode dne provedení platby, kontaktuje referát pro studijní záležitosti Fyzikálního ústavu v Opavě (studium@physics.slu.cz).

  Fyzikální ústav v Opavě si vyhrazuje právo použít v odůvodněných případech elektronickou komunikaci.

  Požadované přílohy k přihlášce

  Opis (kopii) maturitního vysvědčení úředně ověřený vidimací (vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie se doslova shoduje s předloženou listinou) odevzdá uchazeč o studium při zápisu do studia.

  Údaje nezbytné pro úhradu poplatku

  Výše poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením: 500,- Kč
  Úhrada poplatku se provádí bezhotovostním převodem. Údaje k úhradě poplatku jsou součástí webové aplikace elektronické přihlášky ke studiu.

  Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2024/2025

  Informace podává sekretariát Fyzikálního ústavu v Opavě:
  adresa: Slezská univerzita v Opavě, Fyzikální ústav v Opavě, Bezručovo nám. 1150/13, 746 01 Opava
  tel.: 553 684 285
  e-mail: studium@physics.slu.cz
  Internet: https://www.physics.slu.cz

Studium

 • Cíle

  Cílem profesně zaměřeného bakalářského programu Aplikovaná fyzika je ucelená příprava absolventa v potřebných základních fyzikálních a matematicko-informatických disciplínách. Volbou specializace umožňuje orientovat studium podle jeho zájmů a preferencí. Tato koncepce umožní studentům zvolit teprve v průběhu studia (typicky po prvním roce studia) odbornou orientaci. Důležitou roli hraje sepětí studia s praxí a participace studentů v kooperujících firmách, jejich činnostech a projektech. Studenti jsou připravování k samostatné i interdisciplinární a týmové práci, a díky praktické průpravě během studia jsou schopni promptně reagovat na potřeby zaměstnavatele. Významným cílem studia je i zvládnutí metod a technik prezentace osvojených poznatků, a rozvoj jazykových a komunikačních schopností absolventů.

 • Uplatnění absolventa

  Vymezení výstupních odborných dovedností:

  Všeobecné:

  - praktické znalosti matematiky, fyziky a informatiky podpořené těsným propojením s praxí

  - kreativní využívání výpočetní techniky a informačních technologií

  - schopnost aplikace a transferu získaných znalostí

  - schopnost komunikace v angličtině

  - schopnost samostatně sledovat aktuální trendy a kriticky je hodnotit Specifické

  (specializace Monitorování životního prostředí):

  - Absolvent dovede aplikovat získané znalosti teoretické a praktické na měření základních fyzikálních veličin charakterizujících životní a pracovní prostředí.

  - Absolvent bude schopen měřit a hodnotit kvalitu ovzduší, vody a půdy a získá odborné znalosti v oblasti ochrany životního prostředí před působením antropogenních faktorů.

  Specifické (specializace Fyzikální diagnostické metody):

  - Absolvent získá přehled a praktické zkušenosti v použití moderních diagnostických a analytických metod a sofistikované přístrojové techniky a bude schopen týmové spolupráce a adaptace na konkrétní problematiku při řešení praktických a rozvojových úkolů.

  Vymezení výstupních způsobilostí:

  Všeobecné:

  - Absolvent je schopen využít nabytých znalostí a dovedností jako kvalifikačních předpokladů pro využívání propojení fyzikálně-matematicko-informatického základu a znalostí z oblasti vybrané specializace pro uplatnění v široké škále praktických problémů vyžadujících kreativní přístup a teoretické základy podpořené spojením s praxí během studia.

  - Osvojí si schopnosti samostatně aplikovat nabyté znalosti ve všech fázích experimentální práce za podpory informačních a komunikačních technologií.

  - V experimentálně orientovaných profilujících předmětech studia již v rámci semestrálních prací bude student veden k prokazování zvládnutí úkolů souvisejících s požadavky praxe.

  - Díky těsnější spolupráce s praxí (formou vedení/konzultování bakalářských prací externími odborníky z kooperujících subjektů, částmi výuky realizovanými přímo na pracovištích firem či exkurzemi) bude absolvent schopen efektivně reflektovat požadavky zaměstnavatelů, s finálním důsledkem lepší uplatnitelnosti v praxi.

  - Program je koncipován i jako východisko pro případné navazující magisterské studium v kterémkoliv studijním programu z oblasti vzdělávání Fyzika.

  Specifické (specializace Monitorování životního prostředí):

  - Absolvent bude schopen uplatnění v rozmanitých oblastech průmyslu, techniky, služeb, veřejné správy, na vědeckovýzkumných pracovištích státních, nestátních a soukromých organizací.

  - Dokáže se uplatnit na místech odborných pracovníků nebo referentů na nižším, resp. středním stupni řízení na různých úsecích regionálního rozvoje se zaměřením na problematiku životního a pracovního prostředí jak v rámci veřejné správy, tak v soukromé sféře na místní a regionální úrovni.

  Specifické (specializace Fyzikální diagnostické metody):

  - Absolvent bude schopen týmové spolupráce při řešení praktických a rozvojových úkolů s potenciálem k uplatnění od výzkumných center po provozní laboratoře přes státní správu (např. měření složek životního prostředí) po instituce provozující specifickou měřicí, resp. diagnostickou techniku ve zpracování surovin, metalurgii, medicíně ap.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Při tvorbě studijního plánu je respektován kreditový systém ECTS. Během tříletého studia musí student získat alespoň 180 kreditů, jeden kredit odpovídá jedné vyučovací hodině týdenní dotace o 45 minutách. Počet kreditů lze přitom modifikovat v závislosti na náročnosti předmětu a přípravy na výuku. Semestr je typicky tvořen 13 výukovými týdny. V obou semestrech 3. ročníku je nutno koordinovat rozvržení výuky a odborné praxe.

  Při tvorbě studijního plánu je přihlédnuto k platným metodickým materiálům NAÚ pro přípravu a hodnocení Žádostí o akreditace studijních programů se specializací. Předkládaný studijní program obsahuje dvě specializace. Povinné předměty společné části představují 108 kreditů. Povinné předměty každé specializace představují 52 kreditů. Každá specializace pak má ještě svou skupinu povinně volitelných předmětů, z nichž je nutné získat alespoň 15 kreditů. Zbývajících 5 kreditů je vyčleněno na volitelné předměty.

 • Návaznost na další studijní programy

  Absolventi bakalářského studijního programu Aplikovaná fyzika mohou dále pokračovat v navazujícím magisterském studiu ve vhodné specializaci studijního programu Teoretická fyzika, nebo v jiném studijním programu z oblasti vzdělávání Fyzika.

Základní údaje

Zkratka
APFYZB
Typ
bakalářský
Profil
profesní
Titul
Bc.
Doba studia
3 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

200
odhadovaný počet přijatých
23
počet aktivních studentů

Fyzikální ústav v Opavě
Program zajišťuje