Cíle studijního programu

Cílem studia je připravit profesně zdatného odborníka, který dokáže na trhu práce nabídnout získané znalosti a dovednosti z tohoto oboru a bude kvalitně připraven pro řídící, obchodní a podnikatelskou činnost v mezinárodních firmách, bankách, účetních firmách, státních i nestátních institucích zaměřených na oblast mezinárodních vztahů u nás i v zahraničí. Studium je zaměřeno na předání potřebných znalostí pro schopnost zvládnout ekonomické aktivity v prostředí, kde působí vlivy jak domácích, tak zahraničních ekonomických faktorů. Jde tak o přípravu specialistů, kteří jsou schopni realizovat aktivity v mezinárodním obchodě a s ním spjatými vztahy. Bakalářské studium si klade za cíl připravit absolventa z oblastí podnikání a obchodní politiky s velmi dobrými znalostmi z oblasti světové ekonomiky, mezinárodních financí, hospodářské geografie, mezinárodního práva či interkulturní komunikace. Vedle toho bude absolvent vybaven kompetencemi z oblastí mezinárodního marketingu a managementu či mezinárodní konkurenceschopnosti. Současně bakalářské studium poskytne posluchačům základní znalosti z oblasti ekonomie, práva, kvantitativních metod a nadstandardní jazykové kompetence dotvářející profil studijního programu.

Dosažení cílů studijního programu a kvality výuky je významně podpořeno důrazem na řešení praktických problémů. Získání praktických dovedností bude zajišťováno účastí v praxi (480 hodin), a to především ve středních a větších exportních firmách v regionu. Předpokládáme také výkon odborné praxe v oblastech veřejných institucí. Významným v tomto směru se jeví i zapojení odborníků z praxe s bohatými zkušenostmi s firemním zahraničním obchodem do výuky a konzultací se studenty.

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Cílem studia je připravit profesně zdatného odborníka, který dokáže na trhu práce nabídnout získané znalosti a dovednosti z tohoto oboru a bude kvalitně připraven pro řídící, obchodní a podnikatelskou činnost v mezinárodních firmách, bankách, účetních firmách, státních i nestátních institucích zaměřených na oblast mezinárodních vztahů u nás i v zahraničí. Studium je zaměřeno na předání potřebných znalostí pro schopnost zvládnout ekonomické aktivity v prostředí, kde působí vlivy jak domácích, tak zahraničních ekonomických faktorů. Jde tak o přípravu specialistů, kteří jsou schopni realizovat aktivity v mezinárodním obchodě a s ním spjatými vztahy. Bakalářské studium si klade za cíl připravit absolventa z oblastí podnikání a obchodní politiky s velmi dobrými znalostmi z oblasti světové ekonomiky, mezinárodních financí, hospodářské geografie, mezinárodního práva či interkulturní komunikace. Vedle toho bude absolvent vybaven kompetencemi z oblastí mezinárodního marketingu a managementu či mezinárodní konkurenceschopnosti. Současně bakalářské studium poskytne posluchačům základní znalosti z oblasti ekonomie, práva, kvantitativních metod a nadstandardní jazykové kompetence dotvářející profil studijního programu.

  Dosažení cílů studijního programu a kvality výuky je významně podpořeno důrazem na řešení praktických problémů. Získání praktických dovedností bude zajišťováno účastí v praxi (480 hodin), a to především ve středních a větších exportních firmách v regionu. Předpokládáme také výkon odborné praxe v oblastech veřejných institucí. Významným v tomto směru se jeví i zapojení odborníků z praxe s bohatými zkušenostmi s firemním zahraničním obchodem do výuky a konzultací se studenty.

 • Uplatnění absolventa

  Absolvent studia bakalářského – profesně zaměřeného studijního programu Mezinárodní obchod získává zejména prakticky orientované znalosti, ale také teoretické znalosti, které pro něj vytvoří předpoklady pro uplatnění na střední úrovni managementu ve velkých mezinárodních firmách v ČR i v zahraničí, při podpoře exportu ve státních a veřejných institucích zaměřených na obchodní diplomacii a podporu exportu. Absolvent tak bude dobře připraven pro výkon odborných činností v soukromých i veřejných institucích.

  Získané výstupní znalosti, dovednosti a způsobilosti odpovídají struktuře studijního plánu, obsahu jednotlivých studijních předmětů a požadavkům na státní závěrečné zkoušky. Absolventi bakalářského studijního programu Mezinárodní obchod jsou vybaveni potřebným vzděláním pro výkon odborných činností obchodního charakteru v podnikatelském i veřejném sektoru.

  Absolvent má znalosti o nástrojích obchodní politiky státu a o metodách vstupu na zahraniční trhy. Uvědomuje si specifika financování podniku vstupujícího na zahraniční trhy, zná průběh klasických obchodních operací, a to díky profesně pojatým předmětům. Umí formulovat základní rysy obchodních smluv a zpracovávat dokumentaci obchodního případu a rovněž aktivně vyhledávat obchodní příležitosti.

  Absolvent si osvojí odborné dovednosti, kdy bude schopen samostatně získávat a interpretovat nejnovější poznatky o vývoji mezinárodního obchodu v kontextu světové ekonomiky. Zvládne podstatu zahraničně-obchodních operací a volbu optimálního nástroje platebního a zúčtovacího styku. Samostatně aplikuje nástroje aktivního obchodního styku při přípravě a realizaci obchodního případu včetně jeho logistické podpory. V neposlední řadě je schopen připravit obchodní dokumentaci v cizím jazyce a aktivně vést obchodní jednání v rámci konkrétního obchodního případu.

  Absolvent studiem disponuje celou řadou důležitých kompetencí pro své uplatnění v oboru mezinárodního obchodu. Mezi ty nejdůležitější patří schopnost samostatně se rozhodovat a řešit běžné pracovní problémy spojené s obchodní agendou, kompetentně posoudit obchodní případ včetně jeho kritické analýzy či s jazykovou a informační gramotností vyhodnotit specifika obchodních operací. Absolvent bude také schopen samostatně získávat další odborné znalosti, dovednosti a způsobilosti, a to jak na základě praxe, tak samostudiem teoretických a praktických poznatků v rámci studijního programu.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Studijní program je plně postaven na kreditovém systému ECTS, 1 ECTS se rovná 25 hodinám. Celé studium tak odpovídá 4500 hodinám. Délka vyučovací hodiny je 45 minut. Během celého studia studenti získají 180 kreditů.

  Studenti během studia absolvují celkem 26 povinných předmětů (142 ECTS). Tyto předměty jsou rozděleny do dvou skupin. První skupinu tvoří předměty společného základu pro profesní programy OPF, jejichž absolvování dotváří absolventa programu ekonomického zaměření (83 ECTS). Druhou skupinu povinných předmětů představují programové předměty. Studenti jich absolvují 12 (59 ECTS).

  Student má k výběru 8 povinně volitelných předmětů typu B s povinností získat minimálně 25 ECTS. To odpovídá 5 až 6 předmětům.

  Volně volitelným předmětům je přiřazeno 13 ECTS. Nabídku tvoří všechny předměty, které jsou na fakultě nabízeny v rámci bakalářského studia. Tímto je studentovi poskytnuta možnost, aby se profiloval v disciplínách dle svého zájmu. Kredity za volitelné předměty lze také získat na základě zahraničního studijního pobytu anebo zapojením studenta do řešení reálných podnikatelských zadání v rámci Business Gate Academy.

  Během studia studenti zpracovávají bakalářskou práci (BP) na zadané téma pod vedením vedoucího BP. Volba tématu včetně vedoucího BP a náležitosti BP jsou uvedeny v materiálu Pokyn děkana č. 7/2018, který je přílohou této žádosti o akreditaci. BP tvoří povinnou složku studijního programu, stejně tak jako speciální seminář k bakalářské práci. Bakalářská práce by měla zároveň vycházet ze zkušeností, které student získá při absolvování odborné praxe. Student prokazuje schopnosti samostatného myšlení, analýzy problémů a také příslušné odborné znalosti.

  Státní závěrečná zkouška se skládá z obhajoby BP, z části zaměřené na ekonomické okruhy a z části pokrývající tematické okruhy z oblasti mezinárodního obchodu. Otázky do ekonomické části budou vycházet z obsahu předmětů Ekonomie, Vnější ekonomické prostředí, Ekonomika podniku a Finance v podnikání. Otázky do části mezinárodního obchodu budou pokrývat témata probíraná v následujících předmětech: Ekonomika obchodu, Mezinárodní právo, Zahraničně obchodní politika, Platební a zúčtovací styk, Mezinárodní konkurenceschopnost, Lokalizace obchodních příležitostí a Financování mezinárodního podnikání.

 • Návaznost na další studijní programy

  Studenti nového studijního programu tak budou mít možnost v případě zájmu pokračovat v navazujícím studijním programu dle své volby, který je vyučován na SU OPF a kterým si mohou rozšířit dále své znalosti a dovednosti, které následně uplatní v rámci výkonu své profese. Například v programu Podniková ekonomika a management si mohou zvolit specializaci Marketing a obchod, Podnikání, Účetnictví a daně, Finance podniku. Dále mohou kupříkladu pokračovat ve studiu programů Bankovnictví či Finance a účetnictví.

  Po ukončení navazujícího studia lze pokračovat v doktorském stupni studia ve studijním programu Ekonomika a management, který je na SU OPF akreditován.

Základní údaje

Zkratka
B_MZO
Typ
bakalářský
Profil
profesní
Titul
Bc.
Doba studia
3 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

119
počet aktivních studentů

Garant programu