Představení studijního programu

Finance, účetnictví, daně – může pro nezasvěcené znít jako nutné zlo. Pro firmy i podnikatele je tato profese nenahraditelným článkem a poskytované informace jsou klíčové pro jejich další rozhodnutí. Každý proces ve firmě je spojen s financováním, a to ať už se řeší běžný provoz firmy, efektivnost nové investice, odhalení možných úspor, či rozhodnutí o nových produktech, financování reklamních kampaní, motivace a odměňování zaměstnanců. Odborníky, kteří rozumí financím a daním potřebuje každý, a je po nich stále vysoká poptávka na trhu práce. Svět financí Vám dává příležitost k pozoruhodné a tvořivé práci a studentům se tak v této oblasti otevírá velká škála kariérních možností, které jsou na trhu práce finančně velmi dobře ohodnoceny. Studiem programu Finance a účetnictví se z vás stanou profesně zdatní odborníci a získáte odborné znalosti zejména v oblasti podnikových financí, účetnictví a daní. Kvalita výuky je významně podpořena důrazem na řešení praktických problémů, využitím softwarových produktů rozšířených v odvětví finančního řízení, účetnictví a daní a obohacena praxí a neformálními diskuzemi s odborníky z renomovaných společností.

Studijní plány

Přijímací řízení
1. kolo přijímacího řízení bakalářských studijních programů 2024/2025
Termín podání do půlnoci 31. 3. 2024

Studium

 • Cíle

  Cílem studia je připravit profesně zdatné odborníky schopné provádět, vyhodnocovat a interpretovat širokou škálu procesů a aktivit v oblasti správy a řízení financí v podnicích, neziskových organizacích i veřejné správě. Tohoto cíle je dosaženo kombinací vyvážené struktury studijního programu a optimálních výukových metod. Záměrem studijního programu je, aby posluchač v první úrovni studia získal vědomosti ve všech klíčových ekonomických disciplínách a dokázal tak pochopit širší ekonomické souvislosti a dopady vnějšího ekonomického prostředí. Na nich je postavena druhá úroveň, jejímž záměrem je získání odborných znalostí zejména v oblasti podnikových financí, účetnictví a daní. Třetí rovina studijního programu pak cílí na osvojení a procvičení praktických dovedností a konfrontaci teoretických znalostí s realitou praxe. Kvalita výukového procesu a dosažení cílů učení je významně podpořena důrazem na řešení praktických problémů, intenzivním využitím softwarových produktů rozšířených v odvětví financí a účetnictví, odbornou praxí a zapojením zkušených odborníků z praxe do výuky a konzultací se studenty.

 • Uplatnění absolventa

  Absolvent studijního programu Finance a účetnictví disponuje profesně zaměřenými znalostmi a praktickými dovednostmi v oblasti tvorby, řízení a analýzy finančních vztahů a procesů v rámci podniku. Absolvent rozumí zákonitostem ekonomie i podnikové ekonomiky a dokáže náležitě interpretovat stav i vývoj světové i národní ekonomiky a vyhodnotit dopady vnějšího ekonomického prostředí na fungování podniku. Odborné znalosti a praktické dovednosti absolventa jsou primárně zaměřeny na oblast finančního řízení podniku, účetnictví a vlivu daní na podnikovou finanční politiku. Díky důrazu na řešení praktických problémů s účelným využitím vhodných softwarových produktů je absolvent připraven samostatně získávat, třídit a analyzovat informace o hospodářském vývoji podniku a následně navrhovat účinná řešení problémů a prezentovat je svému okolí. Absolvent nachází uplatnění především na nižším a středním stupni finančního řízení firem, neziskových či příspěvkových organizací a také ve finančních institucích a veřejné správě. Získané učební dovednosti umožňují absolventovi pokračovat v dalším studiu s vysokým stupněm samostatnosti. Absolvování tohoto programu je výsledkem působení všech složek výchovného a vzdělávacího procesu, které dotvářejí celkovou osobnost odborníka v dané oblasti.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Během studia studenti zpracovávají bakalářskou práci (BP) na zadané téma pod vedením vedoucího BP. Volba tématu včetně vedoucího BP a náležitosti BP jsou uvedeny v příslušném pokynu děkana. BP tvoří povinnou složku studijního programu, stejně tak jako speciální bakalářský seminář. Bakalářská práce by měla zároveň vycházet ze zkušeností, které student získá při absolvování odborné praxe. Student zde prokazuje schopnosti samostatného myšlení, analýzy problémů a také příslušné odborné znalosti.

  Student během studia absolvuje celkem 25 povinných předmětů, představujících 146 ECTS kreditů. V rámci kategorie povinných předmětů je 5 předmětů koncipováno jako základní teoretické předměty. Zbývající povinné předměty pokrývají základní ekonomické a manažerské disciplíny, jejichž absolvování dotváří absolventa jakéhokoliv programu ekonomického zaměření.

  V rámci povinně volitelných předmětů má student možnost volit z 10 předmětů s povinností získat 20 kreditů. To nejčastěji znamená úspěšné absolvování 4 předmětů. V rámci povinně volitelných předmětů má student možnost volit i absolvování předmětu v cizím jazyce. U takového předmětu probíhá veškerá komunikace včetně zkoušky a splnění všech studijních povinností v anglickém jazyce. Tím mimo jiné student prokazuje svoji schopnost aktivně komunikovat ve světovém jazyce. Celkem 14 ECTS kreditů je ve studijním plánu vyhrazeno volitelným předmětům. Student si může volit ze všech předmětů bakalářského studia, které jsou na fakultě nabízeny. Tímto je studentovi umožněno, aby se kromě studijního programu v menší míře profiloval i v jiné disciplíně (např. marketing, informační technologie apod.). Penzum kreditů pro volitelné předměty může student také naplnit kredity získanými na zahraničním studijním pobytu nebo zapojením do řešení reálných podnikatelských zadání v rámci Business Gate Academy.

  Státní závěrečné zkoušky se skládají z obhajoby BP, z části zaměřené na ekonomicko-manažerské okruhy a z části pokrývající tematické okruhy z oblasti financí a účetnictví. Otázky do ekonomicko-manažerské části budou vycházet z obsahu předmětů Ekonomie, Vnější ekonomické prostředí, Ekonomika podniku a Finance v podnikání. Otázky do části finance a účetnictví budou pokrývat témata probíraná v předmětech Účetnictví I, Účetnictví II, Finance podniku, Finanční analýza a Daně v podnikání.

  Studijní program je plně postaven na kreditovém systému ECTS. Délka vyučovací hodiny je 45 minut.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Příklady návrhů témat bakalářských prací:

  Využití metod finanční analýzy v podnikatelské praxi

  Finanční struktura a možnosti její optimalizace v podnikatelské praxi

  Účetní a daňové aspekty údržby, oprav a technického zhodnocení na dlouhodobém majetku

  Optimalizace volby účetnictví vybraného spolku

  Odložená daň z pohledu mezinárodních účetních standardů a české účetní legislativy

  Leasing – zdroj financování firmy (daňový a účetní pohled)

  Zaměstnanecké benefity ve vybrané společnosti v kontextu daně z příjmů a sociálního a zdravotního pojištění

  Daňový systém ČR (vybrané země EU) a jeho aplikace v praxi

  Daň z přidané hodnoty a opatření proti daňovým únikům

  Elektronická evidence tržeb jako opatření pro zamezení daňovým únikům

 • Návaznost na další studijní programy

  Bakalářský studijní program Finance a účetnictví je ve značné míře směřován k praktickým dovednostem souvisejících s finančním řízením podniku. Z tohoto důvodu je výuka realizována v úzké součinnosti s odborníky z praxe. Nicméně získané učební dovednosti umožňují absolventovi pokračovat v dalším studiu s vysokým stupněm samostatnosti, a to v navazujícím magisterském studiu všech studijních programů. V rámci programu Podniková ekonomika a management mají studenti možnost využít specializací (Specializace Finance podniku, Účetnictví a daně, Podnikání, Marketing a obchod). Následně mohou postoupit do doktorského stupně studia ve studijním programu Ekonomika a management, který je na SU OPF akreditován.

Základní údaje

Zkratka
B_FU
Typ
bakalářský
Profil
profesní
Titul
Bc.
Doba studia
3 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

200
počet aktivních studentů
48
počet závěrečných prací