Představení studijního programu

Jistě byste chtěli vybudovat a řídit vlastní moderní digitalizovanou firmu. Chcete-li proniknout do tajů moderních informačních technologií, informačních systémů, počítačových sítí, webových aplikací a dalších oblastí současné informatiky, pak se přihlaste ke studiu programu Manažerská informatika, který můžete studovat v prezenční nebo kombinované formě studia. Studijní program je směřován zejména do segmentu uplatnění informačních technologií v různých typech firem nebo institucích veřejné správy.

Navazující magisterský studijní program je zaměřen na přípravu inženýrů se znalostmi systémového přístupu a aplikačního využití a řízení informačních a komunikačních technologií v různých typech podniků a organizací.

Studijní plány

Přijímací řízení
1. kolo přijímacího řízení navazujících magisterských studijních programů 2024/2025
Termín podání do půlnoci 31. 3. 2024

Studium

 • Cíle

  K hlavním cílům studia ve studijním programu Manažerská informatika patří zejména příprava absolventů se širokými a hlubokými znalostmi a porozuměním teoriím, konceptům a metodám odpovídajícím soudobému stavu poznání v oblasti informatiky, ekonomiky a managementu. Absolvent SP Manažerská informatika je schopen samostatné odborné činnosti a eventuálně podílení se na výzkumné činnosti. Může koncipovat a řídit malé a střední firmy a organizace, a to s hlubšími znalostmi umožňujícími analyzovat, navrhovat, realizovat a provozovat informační a komunikační systémy v těsné návaznosti na výpočetní systémy a počítačové sítě. Také je schopen zvládnout úlohy řízení specializovaných firem zabývajících se projekční, poradenskou a prodejní činností v oblasti výpočetní, kancelářské a informační techniky a programového vybavení. Dalším cílem je podpora praktické, inovační a výzkumné činnost studentů a týmové práce realizací semestrálních projektů v rámci výuky jednotlivých předmětů a spolupráci s vědecko-výzkumnými pracovníky v rámci studentského grantového systému na SU. Důležitým cílem studia je propojení studentů s praxí prostřednictvím centra Business Gate. Centrum je provozováno statutárním městem Karviná, ve spolupráci s SU OPF za účasti dalších partnerů, např. Institutem interdisciplinárního výzkumu a firem. Studium by mělo rovněž motivovat nadané studenty k pokračování studia v doktorském studijním programu.

 • Uplatnění absolventa

  Budete připraveni zastávat klíčové řídicí a manažerské funkce, ve kterých uplatníte své znalosti systémového přístupu a aplikací informačních a komunikačních technologií do rozhodovacích procesů podniku. Budete schopni zastávat vedoucí pozice při řízení specializovaných firem zabývajících se projekční, poradenskou nebo prodejní činností v oblasti výpočetní nebo kancelářské techniky a programového vybavení. Budete mít všechny předpoklady k založení vlastní firmy.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Během studia studenti zpracovávají diplomovou práci (DP) na zadané téma pod vedením vedoucího DP. Volba tématu včetně vedoucího DP a náležitosti DP jsou uvedeny v materiálu Pokyn děkana č. 7/2017, který je přílohou této žádosti o akreditaci. DP tvoří povinnou složku studijního programu, stejně tak jako speciální diplomový seminář. Student zde prokazuje schopnosti samostatného myšlení, analýzy problémů a také příslušné odborné znalosti. Student absolvuje povinně všechny teoretické předměty profilujícího základu studia (předměty ZT), kterých je 8, a k tomu 7 povinných studijních předmětů profilujícího základu (předměty PZ). Tři povinné studijní předměty: Informační management, Teorie her a ekonomické rozhodování a Rozhodovací analýza pro manažery je možné absolvovat buď v české, nebo v anglické verzi. Student musí během studia absolvovat minimálně jeden z těchto předmětů v anglické verzi. U takového předmětu probíhá veškerá komunikace včetně zkoušky a splnění všech studijních povinností v anglickém jazyce. Tím mimo jiné student prokazuje svoji schopnost aktivně komunikovat ve světovém jazyce. Zbývajících 7 předmětů představují předměty povinně-volitelné, což konkrétně znamená, že ze 7 předmětů si student vybere libovolně 5 předmětů, které si zapíše do svého studijního plánu, a které během studia úspěšně absolvuje. Podle své profesní orientace si student vybírá z povinně volitelných předmětů buďto předměty zaměřené spíše informaticky (např. Expertní systémy, Dolování dat, CRM systémy aj.), nebo předměty zaměřené manažersky (Řízení lidských zdrojů, Komunikační dovednosti). Studijní program je plně postaven na kreditovém systému ECTS. Délka vyučovací hodiny je 45 minut.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Příklady návrhů témat diplomových prací:

  Cloudové služby v malém a středním podnikání.

  Moderní analytické nástroje pro manažery.

  Tvorba osobního informačního portfolia v systému Mahara.

  Aplikace metod vícekriteriálního skupinového rozhodování v podmínkách rizika a neurčitosti.

  Metody hodnocení efektivnosti produkčních jednotek.

  Implementace modelu podnikového procesu v prostředí Witness.

  Výhody analýzy výsledků dotazníkových šetření pomocí metod dobývaní znalostí z dat.

  Implementace a měření přínosů inteligentních informačních technologií ve firmách.

  Využití metodiky RUP při vývoji podnikových aplikací.

  Procesní model a tvorba webově orientovaného informačního systému firmy.

 • Návaznost na další studijní programy

  Navazující studijní program Manažerská informatika (MI) přímo navazuje na bakalářský studijní obor Manažerská informatika, který je na SU OPF akreditován s platností akreditace do roku 2023. Studenti navazujícího studijního programu MI mají možnost účastnit se vědecko-výzkumné činnosti realizované na katedrách podílejících se na výuce studijního programu MI, a to v rámci výzkumných projektů řešených na těchto katedrách. Absolventi navazujícího magisterského stupně studia programu MI se zájmem a předpoklady pro vědeckou a inovační činnost mohou postoupit do doktorského stupně studia ve studijním programu Ekonomika a management, který je na SU OPF akreditován, a v rámci kterého mohou rozvíjet témata vázaná zejména na problematiku podpory podnikových procesů, managementu a nástrojů a metod z oblasti řízení a business intelligence. Rovněž tak mohou pokračovat ve studiu doktorského studijního programu Informatika na Filosoficko-přírodovědecké fakultě SU v Opavě.

Základní údaje

Zkratka
N_MI
Typ
magisterský navazující
Profil
akademický
Titul
Ing.
Doba studia
2 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

49
počet aktivních studentů
31
počet závěrečných prací