Představení studijního programu

Baví vás cestovat, objevovat nové destinace, seznamovat se s kulturou, novými lidmi a tradicemi cizích zemí? Pokud ano, tak vám nabízíme možnost studovat atraktivní studijní program Cestovní ruch a turismus. Pokud chcete, aby vaše práce byla současně zábavou, koníčkem i neustálým obohacováním sama sebe, pak je zaměstnání v cestovním ruchu pro vás to pravé. Cestovní ruch je perspektivní oblastí s velkým potenciálem a širokým uplatněním na trhu práce jak doma, tak i v zahraničí. Hlavním cílem tohoto programu je umožnit vám kvalitní profilové vzdělání, které splňuje požadavky zaměstnavatelů v podmínkách neustále se rozvíjejícího odvětví. V rámci výuky budete mít také možnost zdokonalit své dovednosti v nově budovaném moderním profesním centru cestovního ruchu a účastnit se vybraných exkurzí a pobytů u nás i v zahraničí.

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Cílem profesně zaměřeného bakalářského studia programu Cestovní ruch a turismus je připravit odborníky pro jejich uplatnění na trhu práce v širokém spektru podnikatelského, ale i veřejného sektoru v oblasti cestovního ruchu, a to na pozicích nižšího, středního i vrcholového managementu. Tohoto cíle je dosaženo kombinací vyvážené struktury studijního programu a optimálních výukových metod. Program je vhodný pro studenty, kteří chtějí získat teoretický i praktický základ pro výkon povolání, vědomosti, komunikační schopnosti a praktické dovednosti související s řízením podniků cestovního ruchu jak na mezinárodní, národní, tak i lokální úrovni. Záměrem studijního programu je, aby posluchač v první úrovni studia získal vědomosti ve všech klíčových ekonomických disciplínách a dokázal tak pochopit širší ekonomické souvislosti a dopady vnějšího ekonomického prostředí. Na nich je postavena druhá úroveň, jejímž záměrem je získání odborných znalostí zaměřených na řízení, tvorbu produktu, podnikové procesy v oblasti stravovacích, ubytovacích, dopravních i doplňkových služeb. Třetí rovina studijního programu je zaměřena na osvojení a procvičení praktických dovedností a konfrontaci teoretických znalostí s realitou praxe. Kvalita výuky a dosažení jejich cílů je významně podpořena důrazem na řešení praktických problémů, intenzivním využitím softwarových produktů rozšířených v cestovním ruchu, odbornou praxí a zapojením erudovaných odborníků z praxe do výuky a konzultací se studenty. Studenti mají rovněž možnost absolvovat studijní pobyt nebo pracovní stáž v rámci programu Erasmus +, kde získají cenné poznatky a dovednosti.

 • Uplatnění absolventa

  Profil absolventa programu Cestovní ruch a turismus vychází z požadavků kladených obecně na zaměstnance v sektoru služeb a zaměstnance malých a středních podniků, ale především z potřeb firem z oblasti cestovního ruchu. Absolvent studijního programu Cestovní ruch a turismus disponuje profesně zaměřenými znalostmi a praktickými dovednostmi v oblasti ekonomiky, marketingu, managementu i využití informačních zdrojů v podnicích cestovního ruchu. Absolvent rozumí zákonitostem ekonomie i podnikové ekonomiky a dokáže náležitě interpretovat stav i vývoj světové i národní ekonomiky a vyhodnotit dopady vnějšího ekonomického prostředí na fungování podniku. Odborné znalosti a praktické dovednosti absolventa jsou primárně zaměřeny na problematiku řízení, tvorby produktu, podnikové procesy v oblasti stravovacích, ubytovacích, dopravních i doplňkových služeb. Důraz je kladen zejména na řešení praktických problémů, kdy jsou využívány adekvátní softwarové produkty a absolvent je připraven samostatně získávat, třídit a analyzovat informace o vývoji podniku, navrhovat a prezentovat možnosti řešení problémů. Absolvent disponuje profesními znalostmi a dovednostmi, schopností plánovat, organizovat, řídit a kontrolovat činnosti související zejména s fungováním podniků cestovního ruchu, schopností využívat informační a komunikační technologie, provádět kvantitativní a kvalitativní analýzu ekonomických dat, realizovat marketingové aktivity, personální i cenovou strategii. Absolvent také porozumí regionalizaci cestovního ruchu v České republice, regionalizaci evropských a světových destinací cestovního ruchu a umí sledovat aktuální produkty a trendy v cestovním ruchu a flexibilně se přizpůsobovat jejich dynamice, poptávce apod.

  Absolventi mohou získat pracovní uplatnění v různých oblastech cestovního ruchu na pozicích nižšího, středního i vrcholového managementu, a to v ubytovacích, stravovacích i lázeňských zařízeních, cestovních kancelářích a agenturách, turistických informačních centrech, státní správě, krajských úřadech, v profesních sdruženích, agenturách regionálního rozvoje, jakož i v dalších organizacích navazujících na cestovní ruch či regionální rozvoj. Dále mohou pracovat také jako průvodci specialisté pro region, v asociacích a zájmových sdruženích cestovního ruchu nebo si mohou založit vlastní podnikatelskou činnost. Rovněž se mohou uplatnit v soukromém sektoru, ve veřejné správě, ale i v organizacích destinačního managementu na různých úrovních, jak mezinárodní, národní, tak i regionální. Získané dovednosti umožňují absolventu pokračovat v dalším studiu se zaměřením na podnikovou sféru.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Během studia studenti zpracovávají bakalářskou práci (BP) na zadané téma pod vedením vedoucího BP. Volba tématu včetně vedoucího BP a náležitosti BP jsou uvedeny v materiálu Pokyn děkana. BP tvoří povinnou složku studijního programu, stejně tak jako speciální bakalářský seminář. Bakalářská práce by měla zároveň vycházet ze zkušeností, které student získá při absolvování odborné praxe. Student zde prokazuje schopnosti samostatného myšlení, analýzy problémů a také příslušné odborné znalosti. Student během studia absolvuje celkem 24 povinných předmětů, představujících 146 ECTS kreditů. V rámci kategorie povinných předmětů je 6 předmětů koncipováno jako základní teoretické předměty. Zbývající povinné předměty pokrývají základní ekonomické a manažerské disciplíny, jejichž absolvování dotváří absolventa jakéhokoliv programu ekonomického zaměření. V rámci povinně volitelných předmětů má student možnost volit z 8 předmětů s povinností získat 20 kreditů. To nejčastěji znamená úspěšné absolvování 4 předmětů. V rámci povinně volitelných předmětů má student možnost volit i absolvování předmětu v cizím jazyce. U takového předmětu probíhá veškerá komunikace včetně zkoušky a splnění všech studijních povinností v anglickém jazyce. Tím mimo jiné student prokazuje svoji schopnost aktivně komunikovat ve světovém jazyce. Celkem 14 ECTS kreditů je ve studijním plánu vyhrazeno volitelným předmětům. Student si může volit ze všech předmětů bakalářského studia, které jsou na fakultě nabízeny. Tímto je studentovi umožněno, aby se kromě studijního programu v menší míře profiloval i v jiné disciplíně (např. marketing, informační technologie, apod.). Penzum kreditů pro volitelné předměty může student také naplnit kredity získanými na zahraničním studijním pobytu nebo zapojením do řešení reálných podnikatelských zadání v rámci Business Gate Academy. Státní závěrečné zkoušky se skládají z obhajoby BP, z části zaměřené na ekonomicko-manažerské okruhy a z části pokrývající tematické okruhy z oblasti cestovního ruchu. Otázky do ekonomicko-manažerské části budou vycházet z obsahu předmětů Ekonomie, Vnější ekonomické prostředí, Ekonomika podniku a Finance v podnikání. Otázky do části cestovního ruchu budou pokrývat témata probíraná v předmětech Marketing cestovního ruchu, Management služeb cestovního ruchu, Ekonomika cestovního ruchu, Lázeňství a hotelnictví, Informační systémy cestovního ruchu. Studijní program je plně postaven na kreditovém systému ECTS. Délka vyučovací hodiny je 45 minut.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Příklady návrhů témat bakalářských prací:

  Návrh marketingové strategie vybraného podniku cestovního ruchu

  Aplikace Revenue managementu v podniku cestovního ruchu

  Inovace nabídky služeb vybraného zařízení cestovního ruchu

  Jazykové kompetence pracovníků v cestovním ruchu

  Zavedení nových trendů cestovního ruchu do podniku

  Návrh produktu vybrané cestovní kanceláře

  Řízení vztahů se zákazníky v podniku cestovního ruchu

  Faktory rozvoje cestovního ruchu v regionu

  Animační programy ve vybraném zařízení cestovního ruchu

  Komunikační mix vybraného zařízení cestovního ruchu

  Na základě metodického pokynu děkana SU OPF pro úpravy, zveřejňování a ukládání závěrečných prací studentů, jsou závěrečné práce včetně posudků oponentů a záznamu o průběhu a výsledku obhajoby zveřejněny ve studovně Univerzitní knihovny Slezské univerzity, pracoviště Karviná, a to v písemné i elektronické podobě. Nahlížení a pořizování výpisů, opisů nebo rozmnoženin podléhá evidenci, kterou zajišťuje studovna Univerzitní knihovny SU.

 • Návaznost na další studijní programy

  Bakalářský studijní program Cestovní ruch a turismus je ve značné míře směřován k praktickým dovednostem souvisejících s fungováním podniků cestovního ruchu. Z tohoto důvodu je výuka realizována v úzké součinnosti s odborníky z praxe. Absolventi bakalářského studia programu Cestovní ruch a turismus se zájmem o další studium mohou studovat v navazujícím magisterském studijním programu Podniková ekonomika a management a mají možnost využít specializací (Specializace Finance podniku, Účetnictví a daně, Podnikání, Marketing a obchod), a v rámci kterých mohou rozvíjet témata vázaná zejména na problematiku podnikových procesů, marketingu, managementu v oblasti služeb. Následně mohou postoupit do doktorského stupně studia ve studijním programu Ekonomika a management, který je na SU OPF akreditován.

Základní údaje

Zkratka
B_CRT
Typ
bakalářský
Profil
profesní
Titul
Bc.
Doba studia
3 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

85
počet aktivních studentů
45
počet závěrečných prací