Představení studijního programu

Možná si banku představujete jako nepružnou a zkostnatělou instituci a bankéře jako stárnoucího nudného týpka v nepadnoucím obleku, kterému vůbec nerozumíte. O pojišťovnách nevíte skoro nic a finančním poradcům se vyhýbáte, protože se vám snaží vnutit služby, které vůbec nepotřebujete. Věřte, že svět financí tak špatný ve skutečnosti není. My vás naučíme penězům rozumět a navíc vás to bude i bavit. Studijní program Bankovnictví, peněžnictví, pojišťovnictví vám umožní blíže poznat svět financí a bankovnictví v celé jeho šíři. Naučíte se dobře starat o vaše osobní a rodinné finance. Porozumíte tomu, co se děje na burze, proč rostou a klesají ceny akcií, a budete vědět, kdy se do čeho vyplatí investovat. Pochopíte, proč máme centrální banku, proč zvyšuje úrokové sazby a jak se stará o to, aby nezkrachovaly banky. Naučíte se, na jaké detaily si dát pozor v pojistných smlouvách. Dozvíte se víc o tom, jak se tvoří rozpočet v obci, kde bydlíte, s jakými příjmy a výdaji obce, kraje i stát hospodaří. Budete schopni posoudit finanční situaci v podniku a navrhnout kroky k jejímu zlepšení.

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Cílem studia je pochopení účelu a fungování bank a dalších finančních institucí, jejich struktury, řízení, ekonomiky a nabízených produktů a služeb. V bakalářském stupni studia jsou specifika finančních institucí ukotvena v širším rámci. Díky vyvážené skladbě studijního programu student nejprve pochopí zásadní ekonomické zákonitosti, principy fungování podnikové ekonomiky a managementu nebo nastavení a dopady hospodářské politiky státu. Na tomto základě pak student získává povědomí o funkcích finančního systému, úloze finančních institucí a charakteru jejich podnikání. Dosažení cíle studia je podpořeno důrazem na využívání kvantitativních metod, analytických softwarových nástrojů nebo studijních materiálů v anglickém jazyce. Studenti jsou zároveň konfrontování s praktickými aspekty fungování bank, pojišťoven a dalších subjektů finančního trhu prostřednictvím pravidelného zapojování odborníků z praxe do výukového procesu.

 • Uplatnění absolventa

  Absolvent bakalářského studijního programu Bankovnictví, peněžnictví, pojišťovnictví rozumí fungování, organizací a aktuálnímu vývoji finančního sektoru. Dokáže vysvětlit funkce a služby bank, pojišťoven a dalších finančních institucí. Absolvent umí aplikovat znalosti finanční matematiky, kvantitativních metod, využívat vhodné softwarové nástroje a komunikovat v anglickém jazyce. Na tomto základě je pak schopen analyzovat, porovnávat a navrhovat konkrétní finanční produkty a s dodatečnou přidanou hodnotou je nabízet klientům nebo připravovat v rámci finanční instituce. Absolvent je tak schopen se uplatnit ve funkcích odborných pracovníků na různých úsecích v peněžních institucích, a to především v bankách, pojišťovnách a fondech. Své odborné kompetence může prokázat také v oblasti finančního poradenství a při plánovaní osobních financí. Umí argumentovat a navrhovat řešení v agendě podnikové ekonomiky, finančního řízení nebo účetnictví, a proto může pracovat i ve finančních a účetních útvarech firem a jiných institucí.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Během studia studenti zpracovávají bakalářskou práci (BP) na zadané téma pod vedením vedoucího BP. Volba tématu včetně vedoucího BP a náležitosti BP jsou uvedeny v materiálu Pokyn děkana pro úpravy, zpracování a odevzdání závěrečné práce. BP tvoří povinnou složku studijního programu, stejně tak jako speciální bakalářský seminář. Bakalářská práce by měla zároveň vycházet ze zkušeností, které student získá při absolvování odborné praxe. Student zde prokazuje schopnosti samostatného myšlení, analýzy problémů a také příslušné odborné znalosti. Za tyto aktivity student získá celkem 20 ECTS kreditů (11 % studijního plánu). Student během studia absolvuje celkem 25 povinných předmětů, představujících 126 ECTS kreditů (70 % studijního plánu). V rámci kategorie povinných předmětů je 8 předmětů koncipováno jako základní teoretické předměty (Bankovnictví, Finance, Finanční analýza, Finanční trhy, Nauka o podniku, Obecná ekonomie I a II, Pojišťovnictví). Dalších 6 povinných předmětů spadá do kategorie předmětů profilujícího základu. Zbývající povinné předměty pokrývají základní ekonomické a manažerské disciplíny, jejichž absolvování dotváří standardního absolventa programu ekonomického zaměření. V rámci povinně volitelných předmětů má student možnost volit ze 7 předmětů s povinností získat 20 kreditů (11 % studijního plánu). To znamená úspěšné absolvování 4 předmětů. V rámci povinně volitelných předmětů má student možnost volit i absolvování předmětu v cizím jazyce. U takového předmětu probíhá veškerá komunikace včetně zkoušky a splnění všech studijních povinností v anglickém jazyce. Tím mimo jiné student prokazuje svoji schopnost aktivně komunikovat ve světovém jazyce. Celkem 14 ECTS kreditů (8 %) je ve studijním plánu vyhrazeno volitelným předmětům. Student si může volit ze všech předmětů bakalářského studia, které jsou na fakultě nabízeny. Tímto je studentovi umožněno, aby se kromě studijního programu v menší míře profiloval i v jiné disciplíně (např. marketing, informační technologie, apod.). Penzum kreditů pro volitelné předměty může student také naplnit kredity získanými na zahraničním studijním pobytu nebo zapojením do řešení reálných problémů a úkolu ekonomické praxe v rámci Business Gate Academy. Studijní program je plně postaven na kreditovém systému ECTS. Délka vyučovací hodiny je 45 minut.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Příklady návrhů bakalářských prací:

  Srovnání bankovních a nebankovních úvěrů

  Srovnání poplatků bankovních záruk ve vybraných bankách v České republice

  Bankopojištění a jeho fungování v České republice

  Komparace hypotečního úvěru s americkou hypotékou a její pozice na českém trhu

  Hospodaření vybraných komerčních bank v České republice

  Vybrané metody finanční analýzy s aplikací v podnikatelské praxi

  Komparace finančních systémů vybraných zemí EU

  Fundamentální analýza vybraných akciových titulů

  Technická analýza akcií vybraných společností

  Analýza vládních dluhopisů

  Na základě metodického pokynu děkana SU OPF pro úpravy, zveřejňování a ukládání závěrečných prací studentů, jsou závěrečné práce včetně posudků oponentů a záznamu o průběhu a výsledku obhajoby zveřejněny ve studovně Univerzitní knihovny Slezské univerzity, pracoviště Karviná, a to v písemné i elektronické podobě. Nahlížení a pořizování výpisů, opisů nebo rozmnoženin podléhá evidenci, kterou zajišťuje studovna Univerzitní knihovny SU.

 • Návaznost na další studijní programy

  Získané znalosti a učební dovednosti umožňují absolventovi bakalářského studijního programu Bankovnictví, peněžnictví, pojišťovnictví pokračovat v dalším studiu s vysokým stupněm samostatnosti. Kromě pokračování ve stejném programu mohou absolventi využít další nabídky SU OPF v navazujícím magisterském studiu. Jako příklad lze uvést specializaci Finance podniku nebo Účetnictví a daně v oboru Podniková ekonomika a management. Posléze mohou studenti s předpoklady pro vědeckou a inovační činnost postoupit do doktorského stupně studia ve studijním programu Ekonomika a management, který je na SU OPF akreditován.

Základní údaje

Zkratka
B_BPP
Typ
bakalářský
Profil
akademický
Titul
Bc.
Doba studia
3 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

103
počet aktivních studentů
11
počet závěrečných prací