Představení studijního programu

V navazujícím magisterském studijním programu Bankovnictví, peněžnictví, pojišťovnictví si prohloubíte znalosti a dovednosti ve světě financí získané v bakalářském studiu. Naučíte se měřit a řídit rizika podnikání v bankovnictví. Dozvíte se víc o problematice fiskálního deficitu a veřejného dluhu a možnostech jejich řešení. Seznámíte se s vývojem mezinárodního finančního systému a s rolí jednotlivých mezinárodních finančních institucí. Budete rozumět finančnímu řízení velkých nadnárodních firem a vyznáte se i v investicích do složitějších finančních produktů. V průběhu studia se navíc naučíte se používat moderní softwarové produkty a zaměříme se i na vliv internetu a mobilních technologií na dynamický rozvoj finančnictví. Získáte tak komplexní předpoklady k tomu, abyste právě vy vnesli do bankovního sektoru svěží vítr, neotřelé myšlenky a nápady a přispěli k tomu, aby se svět financí více přiblížil obyčejným lidem.

Studijní plány

Přijímací řízení
OPF - 1. kolo přijímacího řízení navazujících magisterských studijních programů 2023/2024
Termín podání do půlnoci 31. 3. 2023

Studium

 • Cíle

  Cílem studia je komplexní poznání a pochopení fungování a činností finančních institucí s důrazem na jejich specifickou úlohu spojenou s významem finančního systému v tržní ekonomice. V navazujícím magisterském studiu je kladen důraz na pokročilejší a náročnější problematiku jako je management finančních institucí včetně analýzy a řízení finančních rizik, aktivity finančních institucí na finančním trhu, stabilita finančního systému spojená s regulací a dohledem nebo ovlivňování činnosti finančních institucí měnovou politikou. Studijní program a jednotlivé předměty jsou navrženy tak, aby prohlubovaly schopnosti studentů získat a třídit důležitá data a následně je analyzovat vhodnými kvantitativními a ekonometrickými nástroji. Správnému pochopení problematiky významně přispívá i časté zařazení manažerů spolupracujících finančních institucí do výuky profilujících předmětů. Důležitým cílem studia je rovněž podpořit zájem nadaných studentů o vědecko-výzkumnou činnost a motivovat je k zahájení doktorského studia.

 • Uplatnění absolventa

  Absolvent navazujícího magisterského studijního programu Bankovnictví, peněžnictví, pojišťovnictví získá vysoce odborné teoretické znalosti a praktické dovednosti z oblasti fungování finančního systému a finančních institucí doma i v zahraničí, řízení finančních rizik, obchodování na mezinárodních finančních trzích nebo výkonu měnové politiky. Na těchto základech absolvent plně rozumí fungování finančních institucí, dokáže vyhodnotit jejich hospodaření, identifikovat, kvantifikovat a řídit finanční rizika, chápe principy regulace a dohledu nad finančním sektorem. Absolvent dále rozumí konkurenci ve finančním sektoru, dokáže porovnat finanční produkty a navrhnout jejich úpravy. Absolvent je schopen komunikovat na vysoké odborné úrovni v anglickém jazyce a umí používat moderní softwarové produkty ke zpracování kvantitativních analýz a řešení různorodých problémů finanční a ekonomické praxe. Absolvent dokáže samostatně formulovat adekvátní závěry a doporučení při rozhodování ve finanční oblasti a zároveň respektovat právní a etické normy v činnosti bank, finančních institucí i podniků. Obsahové zaměření oboru předurčuje absolventa k práci v řídících a provozních funkcích s příslušnou zodpovědností plynoucí z učiněných rozhodnutí v domácích i zahraničních komerčních a investičních bankách, pojišťovnách a jiných finančních společnostech. Uplatnění absolvent nalezne i v nadnárodních společnostech a centrálních institucích zodpovědných za hospodářskou politiku státu. Absolvování programu zároveň zaručuje kvalitní základ pro studium doktorských oborů ekonomického zaměření.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Příklady návrhu témat diplomových prací:

  Scénářová analýza jako metoda pro zhodnocení vybraných aspektů finanční stability českých bank.

  Bankopojištění a jeho fungování ve vybraných zemích

  Bankopojistné produkty Société Générale na českém a francouzském trhu

  Faktory ovlivňující vývoj rentability českého bankovního sektoru

  Srovnání rentability bank ve vybraných zemích

  Devizové intervence centrální banky: Srovnání vybraných epizod

  Porovnání měnových politik vybraných centrálních bank

  Testování platnosti vybraného modelu predikce devizového kurzu

  Řízení finanční struktury v podmínkách České republiky

  Finanční plánování podniku jako součást finančního řízení

  Na základě metodického pokynu děkana SU OPF pro úpravy, zveřejňování a ukládání závěrečných prací studentů, jsou závěrečné práce včetně posudků oponentů a záznamu o průběhu a výsledku obhajoby zveřejněny ve studovně Univerzitní knihovny Slezské univerzity, pracoviště Karviná, a to v písemné i elektronické podobě. Nahlížení a pořizování výpisů, opisů nebo rozmnoženin podléhá evidenci, kterou zajišťuje studovna Univerzitní knihovny SU.

 • Návaznost na další studijní programy

  Navazující studijní program Bankovnictví, peněžnictví, pojišťovnictví přímo navazuje na bakalářský studijní program Bankovnictví, peněžnictví, pojišťovnictví na SU OPF. Studenti navazujícího studijního programu Bankovnictví, peněžnictví, pojišťovnictví mají možnost účastnit se vědecko-výzkumné činnosti realizované na katedrách podílejících se na výuce studijního programu. Absolventi navazujícího magisterského stupně studia programu Bankovnictví, peněžnictví, pojišťovnictví se zájmem a předpoklady pro vědeckou a inovační činnost mohou postoupit do doktorského stupně studia ve studijním programu Ekonomika a management, který je na SU OPF akreditován. V doktorském studiu mohou následně rozvíjet témata vázaná zejména na problematiku úvěrového trhu, podnikových financí nebo managementu finančních institucí.

Základní údaje

Zkratka
N_BPP
Typ
magisterský navazující
Profil
akademický
Titul
Ing.
Doba studia
2 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

42
počet aktivních studentů
10
počet závěrečných prací