OPF BPPp Bankovnictví, peněžnictví, pojišťovnictví
Název anglicky: Banking, Finance, Insurance
navazující prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: OPF N_BPP Bankovnictví, peněžnictví, pojišťovnictví

Součásti SZZ a jejich obsah

Státní závěrečná zkouška je ústní a skládá se z:
- ekonomické části - otázky z předmětů Mikroekonomie a Makroekonomie
- profilové části - otázky z předmětů Bankovní modely a analýzy, Řízení finančních a bankovních rizik, Mezinárodní finanční instituce, Peněžní teorie a měnová politika, Finanční plánování a rozpočtování
- obhajoby diplomové práce.

Tematické okruhy ke SZZ:
https://www.slu.cz/file/cul/87814c1d-b4f3-4fd9-83b5-30d8d0c85163

Požadavky na obhajobu diplomové práce (DP)
Diplomovou práci vypracuje student na téma, které koresponduje se zaměřením zvoleného programu. U státních závěrečných zkoušek student prezentuje cíle a obsah DP, zvolené metody zkoumání a dosažené výsledky.

Studijní povinnosti

Počínaje druhým semestrem prvního roku navazujícího studia student vypracuje diplomovou práci (DP) na zadané téma pod vedením vedoucího DP. Volba tématu včetně vedoucího DP a náležitosti DP jsou uvedeny v materiálu Pokyn děkana č. 7/2017 "Postup při tvorbě zadání vysokoškolských kvalifikačních prací", který je přílohou této žádosti. Formálně se zadání DP realizuje prostřednictvím SW aplikace Tematikon, (www.tematikon.opf.slu.cz), kam mají přístup studenti i pedagogové SU OPF. DP je jednou z nejdůležitějších součástí studia, proto je DP ohodnocena 10 kredity. Kromě toho student absolvuje speciální diplomový seminář hodnocený 5 kredity. Student během zpracování své DP prokazuje soustavnost práce na tématu, schopnost samostatného myšlení, analýzy problémů a příslušných odborných znalostí.
V rámci studijního plánu jsou požadované zkoušky a zápočty rovnoměrně rozděleny do doby celého studia, s výjimkou posledního semestru, kdy jsou nároky na zkoušky minimalizovány a kdy je důraz kladen na dopracování DP. Celkově za studium student vykoná alespoň 20 zkoušek a 1 zápočet. Tyto nároky jsou v souladu s počty zkoušek/zápočtů v jiných studijních programech na SU OPF.
Studijní zátěž na jeden kredit představuje 25 hod. Předměty studijního programu jsou ohodnoceny zpravidla 5 kredity, což dává studijní zátěž jednoho předmětu 125 hod. Celkový minimální počet kreditů, které musí student během svého navazujícího magisterského studia získat, je 120. Celková studijní zátěž je 3000 hod. za celou dobu studia.

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

- Scénářová analýza jako metoda pro zhodnocení vybraných aspektů finanční stability českých bank
- Bankopojištění a jeho fungování ve vybraných zemích
- Bankopojistné produkty Société Générale na českém a francouzském trhu
- Faktory ovlivňující vývoj rentability českého bankovního sektoru
- Srovnání rentability bank ve vybraných zemích
- Devizové intervence centrální banky: Srovnání vybraných epizod
- Porovnání měnových politik vybraných centrálních bank
- Testování platnosti vybraného modelu predikce devizového kurzu
- Řízení finanční struktury v podmínkách České republiky
- Finanční plánování podniku jako součást finančního řízení

Na základě metodického pokynu děkana SU OPF pro úpravy, zveřejňování a ukládání závěrečných prací studentů, jsou závěrečné práce včetně posudků oponentů a záznamu o průběhu a výsledku obhajoby zveřejněny ve studovně Univerzitní knihovny Slezské univerzity, pracoviště Karviná, a to v písemné i elektronické podobě. Nahlížení a pořizování výpisů, opisů nebo rozmnoženin podléhá evidenci, kterou zajišťuje studovna Univerzitní knihovny SU.

Doporučený průchod studijním plánem

Povinné předměty programu BPPp NMg. prez.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
OPF:FIUNPNBMBankovní modely a analýzy I. Palečkovázk 2/1/05 1Z
OPF:OPFNPDIPDiplomová práce J. Garanti Studijních Oborů Su Opfz 10 4-
OPF:FIUNPNFEFinanční ekonometrie I. Palečkovázk 1/2/05 2P
OPF:FIUNPFPRFinanční plánování a rozpočtování P. Růčkovázk 1/2/05 3Z
OPF:FIUNPNISInvestiční nástroje a strategie T. Heryánzk 2/1/05 4P
OPF:EVSNPMABMakroekonomie M. Lebiedzikzk 3/2/06 2Z
OPF:INMNPMATMatematika v ekonomii D. Bartlzk 2/1/05 2-
OPF:EVSNPMIBMikroekonomie P. Tulejazk 3/2/06 1Z
OPF:FIUNPMFIMezinárodní finanční instituce D. Stavárekzk 2/1/05 1Z
OPF:FIUNPMFMMezinárodní finanční management J. Šimákovázk 2/1/05 4P
OPF:FIUNPOCPOceňování podniku L. Přečkovázk 2/1/05 3P
OPF:FIUNPNPTPeněžní teorie a měnová politika D. Stavárekzk 2/1/05 2Z
OPF:FIUNPNRFŘízení finančních a bankovních rizik I. Palečkovázk 2/1/05 3Z
OPF:OPFNPSDPSeminář k diplomové práci I. Palečkováz 0/2/05 3-
OPF:INMNPSTZStatistické zpracování dat D. Bartlzk 2/1/05 1-
OPF:FIUNPVEFVeřejné finance I. Szarowskázk 2/1/05 2-
87 kreditů

Povinně volitelné předměty programu BPPp NMg. prez.

Podmínka pro splnění povinně volitelných předmětů je získání 20 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
OPF:PEMNAENVBusiness Environment Š. Zapletalovázk 2/0/05 2-
OPF:FIUNAIFAInternational Business Finance J. Šimákovázk 1/1/05 4-
OPF:PEMNPMFSMarketing finančních služeb K. Matušínskázk 2/1/05 4-
OPF:FIUNAMMPMoney Theory and Monetary Policy Z. Szkorupovázk 2/1/05 2-
OPF:FIUNPMDSMezinárodní zdanění a daňové systémy B. Blechovázk 2/1/05 1-
OPF:FIUNPNMSMezinárodní účetnictví a účetní standardy B. Blechovázk 2/0/05 3-
OPF:PEMNPCONPodnikový Controlling Š. Čemerkovázk 2/1/05 1-
OPF:FIUNPNUSÚčetnictví obchodních společností I. Koštuříkovázk 1/2/05 1-
40 kreditů