FIUNPOCP Oceňování podniku

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
zima 2024
Rozsah
2/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Lenka Přečková, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Lenka Přečková, Ph.D.
Katedra financí a účetnictví – Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Ing. Irena Szarowská, Ph.D., MPA
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( N ) && FORMA ( P )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/30, pouze zareg.: 0/30
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je znalost konkrétních přístupů používaných při ocenění podniku a jejich praktická aplikace pomocí konkrétních výpočtů dle základních metod používaných v praxi.
Osnova
 • 1. Vymezení problematiky ocenění podniku
  Základní pomy, kategorie hodnot, rozdíl mezi hodnotou a cenou. Důvody a přístupy oceňování podniku. Základní specifika a rozdílnosti v oceňovacích přístupech. Členění metod a jejich použití. Ocenění podle zákona o oceňování majetku.
  2. Proces ocenění podniku
  Jednotlivé kroky procesu ocenění. Orientace v základních informačních zdrojích podniku. Obsahové zaměření finanční, strategické analýzy a podnikatelského záměru. Základní informační zdroje a jejich význam pro správnou volbu oceňovacího modelu.
  3. Finanční analýza
  Význam finanční analýzy v oceňování podniku. Základní metody používané ve finanční analýze. Poměrové ukazatelé a možnosti použití. Nová kritéria hodnocení podniku. Význam ekonomické přidané hodnoty a postup výpočtu.
  4. Nákladový přístup k oceňování podniku
  Podstata nákladového (majetkového) přístupu. Metody pro výpočet nákladové hodnoty - metoda účetní hodnoty, metoda substanční hodnoty a metoda likvidační hodnoty. Výhody a nevýhody metod, rozdílnosti v metodách a možnosti použití v praxi. Výpočet likvidační hodnoty podle různých modelů. Výpočet trhem přidané hodnoty a book value.
  5. Porovnávací přístup k oceňování podniku
  Podstata porovnávacího přístupu. Metody pro výpočet porovnávací (tržní) hodnoty - metoda porovnatelných podniků, metoda porovnatelných transakcí a metoda porovnání podniku pro vstup na burzu. Výhody a nevýhody metod a možnosti použití v podmínkách ČR.
  6. Výnosový přístup k oceňování podniku
  Podstata výnosového přístupu a možnosti použití v praxi. Význam finančního plánu ve výnosovém přístupu. Metoda Discounted Cash Flow (DCF). Tvary modelů DCF. Metody stanovení diskontní míry. Výpočet míry růstu v modelech DCF. Rozdíl mezi pojmy diskontní míra a míra kapitalizace. Podstata a výpočet hodnoty podle metody kapitalizace zisku.
  7. Dividendové diskontní modely
  Podstata dividendových diskontních modelů a možnosti použití v praxi. Způsob stanovení diskontní míry. Tvary dividendových diskontních modelů a rozdílnosti při aplikování. Výpočet hodnoty akcie a vlastního kapitálu podniku.
Literatura
  povinná literatura
 • PŘEČKOVÁ, Lenka. Oceňování podniku: Distanční studijní text. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné. 186 s. 2023. info
 • MAŘÍK M. a kol., 2018. Metody oceňování podniku: Proces ocenění – základní metody a postupy. Praha: Ekopress. ISBN 978-80-87865-38-5.
  doporučená literatura
 • VOCHOZKA, M., 2011. Metody komplexního hodnocení podniku. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-3647-1
 • KRABEC, T., 2006. Oceňování podniku a standard hodnoty. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-2865-0
 • JAKUBEC, M. a P. KARDOŠ, 2016. Riadenie hodnoty podniku. Bratislava: Wolters Kluwer. ISBN 978-80-8168-460-9.
Výukové metody
Přednášení
Seminární výuka
Metody hodnocení
Písemná zkouška
Informace učitele
Požadavky na studenta: průběžné testy, samostatný úkol
Hodnotící metody: 2 průběžné testy (30 % hodnocení), samostatný úkol (10 % hodnocení), písemná zkouška (60 % hodnocení)
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022, zima 2023.