FIUNPNIS Investiční nástroje a strategie

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
léto 2020
Rozsah
2/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Tomáš Heryán, Ph.D. (přednášející)
Ing. Tomáš Heryán, Ph.D. (cvičící)
Garance
Ing. Tomáš Heryán, Ph.D.
Katedra financí a účetnictví - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Ing. Irena Szarowská, Ph.D.
Rozvrh
Út 8:05–9:40 A318
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
FIUNPNIS/01: Út 9:45–10:30 A318, T. Heryán
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( N ) && FORMA ( P )
K absolvování předmětu nejsou vyžadovány žádné podmínky a předmět může být zapsán nezávisle na jiných předmětech
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 12 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 2/12, pouze zareg.: 0/12
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Seznámení posluchačů s odlišnostmi rizikových investičních strategií a strategií investorů aversních vůči riziku, se specifiky vybraných světových finančních trhů a burzami finančních derivátů. Důraz je položen na objasnění teorie efektivních trhů, fundamentální a technickou analýzu, příklady k oceňování finančních derivátů. Posluchač je rovněž dále seznámen s prací v ekonometrickém software, se základními náležitostmi sestavení jednoduchého regresního modelu, kdy pak navazují základy práce s daty uspořádanými v panelech.
Osnova
 • 1. Efektivnost finančních trhů
  2. Národní a mezinárodní peněžní trhy - I.
  3. Národní a mezinárodní peněžní trhy - II.
  4. Emerging markets
  5. Mezinárodní diverzifikace
  6. Dlužnické cenné papíry
  7. Dluhopisové analýzy
  8. Majetkové cenné papíry
  9. Fundamentální a technická analýza
  10. Oceňování finančních derivátů
  11. Teorie portfolia a oceňování kapitálových aktiv
  12. Finanční trhy a reálná ekonomika
  13. Obchodní a vypořádací systémy
  Efektivnost finančních trhů
  Teorie efektivních trhů, slabá, středně-silná a silná efektivnost finančních trhů, vybrané peněžní teorie a jejich významní světoví představitelé.
  2. Národní a mezinárodní peněžní trhy - I.
  Odlišnosti peněžních trhů v Evropské unii, komparace s tuzemským peněžním trhem, případová studie.
  3. Národní a mezinárodní peněžní trhy - II.
  Mezinárodní peněžní trhy v USA a Asii, odlišnosti a společné atributy s evropskými trhy, legislativní a právní odlišnosti vybraných krajin.
  4. Emerging markets
  Finanční trhy v rozvojových ekonomikách a jejich specifika, komoditní trhy, specifika různých druhů komodit a diversifikační strategie.
  5. Mezinárodní diverzifikace
  Dopad devizového rizika na investování na finančních trzích, hedggingové strategie zajištění devizového rizika prostřednictvím finančních derivátů.
  6. Dlužnické cenné papíry
  Základní druhy krátkodobých a dlouhodobých dlužnických cenných papírů, vztah dlužníka a věřitele, světové trhy dlužnických cenných papírů.
  7. Dluhopisové analýzy
  Vybrané dluhopisové analýzy, investiční strategie investorů aversních vůči riziku, vliv inflace při investování na finančních trzích.
  8. Majetkové cenné papíry
  Specifika majetkových cenných papírů, rizikové investiční strategie, volatilita a měření rizika akciových titulů.
  9. Fundamentální a technická analýza
  Fundamentální ekonomické proměnné, základní náležitosti panelového regresního modelu, vybrané druhy technické analýzy a jejich užití v praxi.
  10. Oceňování finančních derivátů
  Vzorové řešené příklady na oceňování vybraných druhů finančních derivátů, hlavní světové burzy finančních derivátů.
  11. Teorie portfolia a oceňování kapitálových aktiv
  Diverzifikace rizika, panelová kointegrace, korelační analýza a regresní model. Jednoduchý model CAPM.
  12. Finanční trhy a reálná ekonomika
  Panelová regrese s vybranými fundamentálními proměnnými, deskripce základních empirických vztahů mezi reálnou ekonomikou a finančními trhy.
  13. Obchodní a vypořádací systémy
  Věcné, organizační a personální předpoklady, zúčtování pohledávek a závazků obchodů s investičními nástroji, účastníci, náležitosti smluvního zajištění.
Literatura
  povinná literatura
 • HERYÁN, T. and D. STAVÁREK. Influence of the Czech Banks on their Foreign Owners' Interest Margin. 2011. ISBN 2212-5671. info
 • HERYÁN, T. and D. STAVÁREK. Interactions between interest rates in selected euro area countries and in the Czech Republic. 2011. info
 • DOUGHERTY, C. Introduction to Econometrics. 2011. ISBN 978-0-19-956708-9. info
 • REJNUŠ, O. Finanční trhy - 2. rozšířené vydání. Ostrava: Key Publishing, 2010. ISBN 978-80-7418-080-4. info
 • NOVOTNÝ, J. and J. KUNERT. Central banking in the Czech lands. 2008. ISBN 978-80-87-22507-3. info
 • JÍLEK, J. Finanční trhy a investování. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2008. ISBN 978-80-247-1653-4. info
 • HEFFERNAN, S.A. Modern banking. 2005. ISBN 0-470-09500-8. info
  doporučená literatura
 • Časopisecké články z: Fondshop, Finance a úvěr. info
 • Zákon č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů, v platném znění. info
 • Zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, v platném znění. info
 • HERYÁN, T. Finanční trhy. OPF SU, Karviná, 2014. ISBN 978-80-7510-022-1. info
 • HERYÁN, T. Formování úvěrových trhů vybraných zemí Evropské unie: Analýza užitím panelové regrese. Ekonomická revue - Central European Review of Economic Issues. 2011. info
 • JÍLEK, J. Finanční a komoditní deriváty v prax. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 2010. ISBN 978-80-247-3696-9. info
 • KOHOUT, P. Investiční strategie pro třetí tisíciletí. Praha: GRADA Publishing, 2010. ISBN 978-80-247-3315-9. info
 • ELTON, EJ., GRUBER, MJ. Modern Portfolio Theory and Investment Analysis. 6th ed. New York, etc.: John Wiley Sons, 2003. ISBN 0-471-23854-6. info
 • KULHÁNEK, L., POLOUČEK, S., STAVÁREK, D. The Financial and Banking Sectors in Transition Countries. In: POLOUČEK, S. (Ed.) Reforming the Financial Sector in Central European Countries. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2003. ISBN 1-4039-1546-6. info
Výukové metody
Demonstrace dovedností
Seminární výuka
Metody hodnocení
Zápočet
Informace učitele
Požadavky na studenta: Seminární práce, diskuze, průběžný test, písemná závěrečná zkouška.
Hodnotící metody: Seminární práce (20 % hodnocení), diskuze (10 % hodnocení), průběžný test (10 % hodnocení), písemná zkouška (60 % hodnocení)

AktivityNáročnost [h]
Ostatní studijní zátěž47
Přednáška26
Seminář13
Zápočet30
Celkem116
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/opf/leto2020/FIUNPNIS