Představení studijního programu

„Pronikni do hlubin IT“

Technologie jdou neustále dopředu a bez IT specialistů se svět neobejde. Proto jsou IT pozice jedny z nejžádanějších a nejlépe placených. Připravte se s námi na skvělou kariéru, ať se chcete věnovat vývoji, administraci, návrhům či implementaci informačních systémů, webů i aplikací. Věnovat se budeme také sítím, bezpečnosti, výpočetním modelům, internetu věcí, umělé inteligenci a dalším dnes velmi žádaným oblastem informatiky. Během tříletého studia vás připravíme na to, co je v IT teorii i praxi nejžádanější…

Tento program je vaší ideální přípravou na studium v navazujícím magisterském programu Informatika.

Studijní plány

Přijímací řízení
FPF - 1. kolo přijímací řízení 2024/2025 - Bc. studium
Termín podání do půlnoci 31. 3. 2024

Studium

 • Cíle

  Cílem studia ve studijním programu Informatika je připravit absolventy na kariéru v profesích vyžadujících akademickou průpravu v oblasti Informatika – ve specializovaných podnicích a institucích zabývajících se programováním či jinými vývojovými pracemi, analýzou, návrhem a nasazením informačních, databázových, znalostních a jiných počítačových systémů, nebo ve státní správě.

  Absolventi jsou taktéž připraveni pro další studium v navazujícím magisterském studijním programu patřícím do oblasti vzdělávání Informatika.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • - prakticky používat různé programovací metody a jazyky, návrhovat a ladit programy,
  • - konfigurovat administrovat běžné operační systémy, informační systémy, navrhovat a spravat databáze
  • - navrhovat, konfigurovat a administrovat počítačové sítě a řešit běžné problémy v sítích, včetně bezpečnostních
  • - komunikovat v anglickém jazyce, s důrazem na používání oborové angličtiny
  • - na základě rámcově vymezeného úkolu řešit konkrétní odborné problémy z oblasti informatiky
 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Ve všech studijních plánech je použit kreditový systém ECTS.

  Délka semestru je 13 týdnů, jedna vyučovací hodina trvá 45 minut.

  Pravidla pro tvorbu studijních plánů:

  - Student je povinen v rámci studia získat 180 kreditů splněním povinných a povinně volitelných předmětů zařazených ve studijním plánu nebo volitelných předmětů.

  - Studijní plány jsou navrženy tak, aby z naprosté většiny témat patřících do oblasti vzdělávání Informatika byl vždy alespoň základ obsažen v jednom nebo více povinných předmětech. Pokud se student chce danému tématu věnovat hlouběji, může po splnění povinného základu pokračovat v příbuzném povinně volitelném předmětu.

  - Povinné jsou dva předměty pro výuku angličtiny, další podobné předměty si student může vybrat mezi povinně volitelnými, včetně oborové angličtiny. Také jsou k dispozici volitelné předměty pro lektorskou výuku cizích jazyků mimo studijní plány.

  - Povinně volitelné předměty jsou rozděleny do skupin, pro každou skupinu je stanoven minimální počet kreditů, které student musí během studia získat absolvováním zahrnutých předmětů.

  - Minimální počty kreditů ve skupinách předmětů jsou nastaveny tak, aby studenti na jednu stranu získali potřebné kompetence pro dané téma z oblasti Informatika, a na druhou stranu měli dostatečnou možnost volby. Takto je koncipována například výuka programovacích jazyků, vývojových nástrojů a souvisejících technologií (skupina Programování), kdy si student musí některé z těchto předmětů zapsat, ale ne nutně všechny.

  - Struktura studijních plánů odpovídá požadavkům uvedeným v Doporučených postupech pro přípravu studijních programů.

  - Struktura předmětů pro kombinované studium je stejná jako u prezenčního studia, pouze hodinové dotace předmětů jsou nižší a jsou přizpůsobeny požadavku zápisu min. 80 hodin v povinných a povinně volitelných předmětech za semestr (kromě absolventského ročníku).

  Počty kreditů ve studijním plánu Informatika:

  - 123 kreditů za povinné předměty,

  - 19 kreditů za povinně volitelné předměty typu A, z toho je třeba splnit předměty za min. 8 kreditů,

  - 78 kreditů za povinně volitelné předměty typu B, z toho je třeba splnit předměty za min. 33 kreditů.

  Z celkového počtu 220 kreditů (za předměty povinné, PVA, PVB) je 93 kreditů za předměty profilujícího základu (PZ), z toho 52 kreditů za základní teoretické předměty profilujícího základu (ZT).

  K žádosti jsou přiloženy i studijní plány určené pro dostudování studentů stávajícího studijního programu Informatika akreditovaného před rokem 2017 (žádní další studenti nebudou podle těchto studijních plánů studovat). Vzhledem k určení těchto studijních plánů je jejich obsah v maximální míře převzat z původních akreditací, aby studentům zůstaly zachovány podmínky, za kterých byli původně přijati ke studiu.

 • Návaznost na další studijní programy

  Absolventi studijního programu Informatika mají předpoklady k navazujícímu studiu informatiky především v navazujícím magisterském studijním programu Informatika (oblast vzdělávání Informatika), na Filozoficko-přírodovědecké fakultě existují také další studijní programy magisterského stupně, které jsou alespoň částečně v oblasti vzdělávání Informatika.

Základní údaje

Zkratka
INFOR-bpk
Typ
bakalářský
Profil
akademický
Titul
Bc.
Doba studia
3 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

80
odhadovaný počet přijatých
71
počet aktivních studentů