Cíle studijního programu

Studijní program poskytuje studentům prakticky zaměřené vzdělání v oblasti filmu, televize a jiných médií s ohledem na všechny fáze jejich tvorby a existence (příprava, produkce, postprodukce, distribuce a recepce) a zároveň poskytuje široký rozhled v problematice obecné historické vědy, kulturní historie, teorie umění, masové komunikace a publicistiky tak, aby byli jeho absolventi schopni inovativním, tvůrčím a teoreticky fundovaným způsobem prezentovat historické poznatky prostřednictvím audiovizuální tvorby a médií.

Studijní plány

Přijímací řízení
FPF - 2. kolo přijímací řízení 2024/2025 - Bc. studium
Termín podání do půlnoci 12. 7. 2024

Studium

 • Cíle

  Studijní program poskytuje studentům prakticky zaměřené vzdělání v oblasti filmu, televize a jiných médií s ohledem na všechny fáze jejich tvorby a existence (příprava, produkce, postprodukce, distribuce a recepce) a zároveň poskytuje široký rozhled v problematice obecné historické vědy, kulturní historie, teorie umění, masové komunikace a publicistiky tak, aby byli jeho absolventi schopni inovativním, tvůrčím a teoreticky fundovaným způsobem prezentovat historické poznatky prostřednictvím audiovizuální tvorby a médií.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • Absolvent je schopný samostatné činnosti v oblasti zpravodajství, publicistiky a dokumentaristiky, ovládá základní metody a techniky práce kamery, střihové skladby, filmového zvuku, televizní a rozhlasové scenáristiky, dramaturgie, produkce.
  • Ovládá základní metody a techniky historiografické práce, heuristiky a práce s různými typy historických pramenů.
  • Absolvent je schopen samostatně a iniciativně získávat historické vědomosti z různých zdrojů.
  • To vše bude pak schopen uplatnit v praxi, ať už v oblasti tradičních médií a paměťových či kulturních institucí, nebo v oblasti nově vznikajících digitálních děl šířených po internetu či prostřednictvím nových médií.
  • To vše bude pak schopen uplatnit v praxi ve společnostech a týmech, které produkují kulturně-historické projekty v širokém spektru oborů a žánrů, v produkčních filmových společnostech, v elektronických i printových médiích
  • To vše bude pak schopen uplatnit v praxi ve firmách spadajících do oblasti kulturních průmyslů (výroba počítačových her, nakladatelství a hudební vydavatelství, fotoagentury atd.)
  • Schopen bude také pracovat v oblasti marketingových komunikací (vyhodnotit situaci na trhu, vytvořit SWOT analýzu a mediaplán, navrhnout komunikační a mediální kampaň, komunikovat s médii a orientovat se v možnostech a typech kulturního fundraisingu.
  • Nedílnou součástí popsaného komplexu dovedností je schopnost kritického myšlení a posuzování informací.
  • Absolvent dovede pracovat v týmu vědeckých odborníků i tvůrčích pracovníků, případně tým vytvořit a vést.
 • Uplatnění absolventa

  Absolvent profesního bakalářského studijního programu Historická dokumentaristika a mediální prezentace dějin získá ucelené, teoretické i praktické, vzájemně provázané znalosti, dovednosti a kompetence, které mu umožní (re)prezentovat vědění o historii primárně prostřednictvím dokumentárních, zpravodajských a publicistických žánrů tradičních i nových audiovizuálních médií, sekundárně pak v rámci prezentačních a interpretačních forem uplatňovaných paměťovými, kulturními a uměleckými institucemi. Absolvent je schopen vyhledat a aplikovat teoretické poznatky v praxi, umí komunikovat nejen v českém, ale i anglickém jazyce, je schopný a ochotný se dále vzdělávat, ať už v navazujícím magisterském studiu nebo formou samostudia, je otevřený novým zkušenostem a připravený nezávisle hledat optimální metody práce vzhledem k problémům, kterým má čelit, a rovněž je schopný týmové spolupráce. S ohledem na požadavky kladené na tento typ studia jsou v bakalářském stupni rozvíjeny profesní kompetence, které studentovi umožní plynulý přechod mezi tímto stupněm a širším okruhem navazujících, humanitně, společenskovědně či umělecky zaměřených studijních programů, nebo přesun do praxe v oblasti médií, marketingu, nebo paměťových a kulturních institucí. Úroveň akademických dovedností absolventa bakalářského studia je plně kompatibilní s modelem vzdělání v humanitních a uměleckých disciplínách poskytovaných na domácích i zahraničních vysokých školách.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Vytváření studijních plánů vychází ze standardů a metodiky doporučené Národním akreditačním úřadem a z pravidel mezinárodního kreditového systému (ECTS); jejich změny podmiňuje schválení Akademickým senátem FPF SU. Rozsah jedné vyučovací hodiny je standardní (45 min.). Struktura studijního plánu a poměr kreditů získaných v jednotlivých skupinách předmětů je specifikován v příloze B-II. Studijní plán zachovává vyvážený poměr mezi teoretickou a praktickou výukou, jakož i mezi formou přednášky a semináře (resp. cvičení). Studijní plán zachovává předepsaný poměr mezi předměty profilujícího základu a základními teoretickými předměty. Podstatnou součástí studijního plánu je praktická výuka v prostorách univerzity a ve specializovaných učebnách. Suma získaných znalostí a dovedností odpovídá popsanému profilu absolventa. Studenti jsou hodnoceni podle jednotné klasifikační stupnice ECTS.

 • Praxe

  Student absolvuje v každém ročníku odbornou čtyřtýdenní praxi (předměty Odborná praxe I–III). Třetina praxe (předmět Odborná praxe I) je typicky realizována v paměťových institucích (jako jsou muzea, galerie, archivy; alternativou jsou vybrané pozice v Národním památkovém ústavu, související především s péčí o movité kulturní dědictví). Dvě třetiny praxe (předměty Odborná praxe II a III) jsou typicky realizovány v audiovizuálně-mediálních nebo kulturních institucích v regionu; student si při ní vyzkouší činnosti spojené s obsahem studia – kamerové, scenáristické, režijní či postprodukční audiovizuální práce, organizační či projektovou činnost v oblasti kulturních průmyslů.

  Zápočet bude udělen na základě pozitivního posudku zpracovaného odborným garantem (mentorem) na daném pracovišti. Student odevzdá vyučujícímu na SU (supervizorovi) zprávu z praxe, v níž popíše průběh praxe a zhodnotí přínos, který pro něj praxe měla, popíše, na jakých činnostech se podílel, jak se reálný provoz lišil od jeho očekávání (včetně případných negativ) a jaká byla míra (dle vlastního úsudku studenta) jeho osobního přínosu pro danou instituci.

  Dvakrát ročně bude supervizorem a mentory na odborných pracovištích projednána společná evaluace, výměna zkušeností, připomínky studentů, plánování obsahu dalších praxí s ohledem na potřeby studijního programu.

  Za absolvování praxe student získává kredity: během každého ročníku 10 kreditů za 160 hodin praxe (během celého studia tedy 30 kreditů za 480 hodin praxe).

  Příklady rámcových smluv o realizaci studentských odborných praxí a smluv o spolupráci jsou připojeny za sebehodnotící zprávou:

  Česká televize Ostrava

  QQ studio Ostrava

  Televize Noe (Telepace s.r.o.)

  Moravskoslezská vědecká knihovna

  Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě

  Slezské zemské muzeum v Opavě

  Zemský archiv v Opavě

 • Návaznost na další studijní programy

  Absolvent studijního programu může rozvíjet vzdělávání v rámci navazujících studijních programů v oblastech vzdělávání Historické vědy a Umění, jakož i v dalších příbuzných studijních programech.

Základní údaje

Zkratka
HistDobp
Typ
bakalářský
Profil
profesní
Titul
Bc.
Doba studia
3 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

25
odhadovaný počet přijatých
9
počet aktivních studentů