Představení studijního programu

Slezská univerzita v Opavě a její Filozoficko-přírodovědecká fakulta nabízí profesní studijní program Knihovnictví ve stupních bakalářském a navazujícím magisterském a ve formách prezenčního a kombinovaného studia. Knihovnicko-informační studia jsou perspektivní z hlediska uplatnění v praxi, a to v oblasti různých typů knihoven (veřejné, vysokoškolské, muzejní, odborné aj.), dále v soukromém firemním sektoru, ale také ve státní správě nebo ve veřejnoprávních institucích, také v oblasti médií. V případě disponování patřičných znalostí a dovedností je reálné uplatnění na pozicích středního a vyššího managementu zejména knihovnicko-informačních institucí, ale i jiných kulturních zařízení. Zaměstnatelnost absolventů je dlouhodobě více než dobrá a v kontextu se rozvíjející informační společnosti a digitální ekonomiky se tato perspektiva pravděpodobně ani nezmění, naopak ještě vylepší. Absolventi v případě jazykových dovedností se uplatní velice dobře i v zahraničí, neboť obsah studia je propracovaný v mezinárodním kontextu.

Studijní plány

Přijímací řízení
FPF - 2. kolo přijímací řízení 2024/2025 - Bc. studium
Termín podání do půlnoci 12. 7. 2024

Studium

 • Cíle

  Cílem studia je příprava kvalifikovaných a kompetentních pracovníků pro práci v odborných, specializovaných i vědeckých knihovnách všech typů a dále v informačních střediscích spravujících a zpracovávajících informace.

  Studijní program nabízí poznatky potřebné k doplňování, zpracování a organizaci knihovního fondu a informačních zdrojů, dále teoretické a praktické znalosti pro poskytování knihovnických a informačních služeb, včetně práce s uživateli se specifickými potřebami, a s uživateli a čtenáři v dětském a v mladistvém věku.

  Důraz je kladen na poskytnutí teoretických a praktických dovedností budoucím informačním profesionálům, včetně knihovníků pro specializované knihovny a informační střediska. Zaměřuje se na přípravu odborníků v oblasti knihovědy, rozvoje a využívání metod akvizice, organizace, uchovávání, vyhledávání, distribuce a využívání dokumentů a informačních zdrojů, dále v oblasti organizace poznání, tvorby a uplatňování informační politiky a podpory informační společnosti. Nedílnou součástí výuky je kvalifikovaná příprava pracovníků, informačních odborníků a vedoucích pracovníků středního stupně řízení, a to zejména pro informační instituce a vědecké knihovny, kteří budou schopni kompetentně provozovat a budovat knihovnicko-informační služby, zpřístupňovat informace z vědy, techniky, hospodářství, kultury, umění, legislativy, výzkumu a vývoje, s využitím všech soudobých metod, informačních technologií a technických prostředků.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • aplikovat teoretické poznatky v odborné praxi s využitím moderních informačních a komunikačních technologií,
  • používat metody a nástroje pro údržbu a provoz knihovnicko-informačních systémů, metodiku analýzy informačních potřeb, základní strategii vyhledávání informací a způsoby zprostředkování informací a poznatků uživatelům
  • komunikovat v anglickém jazyce, s důrazem na používání oborové angličtiny
  • na základě rámcově vymezeného úkolu řešit konkrétní odborné problémy z oblasti informatiky, filologie nebo kombinace těchto oblastí.
  • získávat informace potřebné k řešení problému, případně další potřebné znalosti a dovednosti, které mohou pomoci problém vyřešit
  • ve skupině rozvrhovat práci mezi členy týmu, synchronizovat práci členů týmu a během spolupráce komunikovat, sloučit dílčí výsledky jednotlivých členů týmu do funkčního celku
  • srozumitelně prezentovat jak své vlastní výsledky, tak i výsledky celého týmu
  • dále rozvíjet své komunikační dovednosti v mateřském i nejméně jednom cizím jazyce
  • samostatně dále rozvíjet své odborné znalosti a dovednosti, reflektovat vývoj zejména v oblastech informatiky a filologie, udržet kontakt s nejnovějšími poznatky a vývojovými trendy
 • Uplatnění absolventa

  Absolvent je připraven uplatnit se v knihovnách jak komunitních, tak i specializovaných, v informačních střediscích, včetně těch, která jsou součástí informační strategie firem a podniků působících v soukromé sféře.

  Disponuje předpoklady k základním organizačním a vedoucím činnostem.

  Odborné znalosti absolventa: Absolvent navrhovaného studijního programu získá znalosti především v následujících tématech:

  - historie a principy fungování knihoven, knihovědy a filologických disciplín, znalosti nezbytné ke kvalifikované práci s knihovními fondy a dalšími zdroji informací,

  - teoretické a metodologické základy informační vědy, informatiky, sociální komunikace, bibliografie, dokumentové vědy, organizace poznání, informační analýzy, informačního managementu na úrovni umožňující profesionálně zabezpečovat knihovnicko-informační procesy,

  - principy a architektura odborných knihovnicko-informačních systémů, principy strategií vyhledávání, zpracování a zprostředkování informací,

  - přehled v odborných databázích, jejich specifika a související metodiky.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Ve všech studijních plánech je použit kreditový systém ECTS.

  Délka semestru je 13 týdnů, jedna vyučovací hodina trvá 45 minut.

  Pravidla pro tvorbu studijních plánů:

  - Student je povinen v rámci studia získat 180 kreditů splněním povinných a povinně volitelných předmětů zařazených ve studijním plánu nebo volitelných předmětů.

  - Studijní plán je navržen tak, aby předměty profilujícího základu (PZ) pokrývaly naprostou většinu položek uvedených v cíli studia a profilu absolventa. Z těchto předmětů jsou vybírány tematické okruhy státní závěrečné zkoušky.

  - Základní teoretické předměty profilujícího základu (ZT) byly vybrány tak, aby studentovi poskytly teoretické a metodologické základy oblastí Filologie a Informatika klíčové jak pro dosažení odborných znalostí ze základních tematických okruhů státní zkoušky, tak i pro uplatnění po absolvování a případné další vzdělávání v oblastech Filologie a Informatika.

  - Pomocí povinně volitelných předmětů může student rozšiřovat své znalosti směrem, který více odpovídá jeho zájmům, zaměření jeho bakalářské práce a budoucímu směřování v dalším studiu nebo v zaměstnání po absolvování studia.

  - Vzhledem k tomu, že se jedná o profesně zaměřený studijní program, patří k povinným předmětům také povinná praxe v celkové délce 12 týdnů rozdělená do dvou částí (po 6 týdnech).

  Počty kreditů ve studijním plánu Knihovnictví:

  - 152 kreditů za povinné předměty,

  - 14 kreditů za povinně volitelné předměty typu A, z toho je třeba splnit předměty za min. 4 kredity,

  - 47 kreditů za povinně volitelné předměty typu B, z toho je třeba splnit předměty za min. 2 kredity.

  Z celkového počtu 213 kreditů (za předměty povinné, PVA, PVB) je 124 kreditů za předměty profilujícího základu (PZ), z toho 60 kreditů za základní teoretické předměty profilujícího základu (ZT).

 • Cíle kvalifikačních prací

  Státní závěrečná zkouška se bude skládat z následujících tematických okruhů:

  1. Knihovnické a informační procesy a služby – předměty: Doplňování a zpracování knihovního fondu 1, 2, Bibliografické systémy 1, 2, Organizace a řízení projektů 1, 2, Organizace a řízení veřejných knihoven 1, 2

  2. Teorie knihovnictví a informační vědy – předměty: Sociální komunikace 1, 2, Informační věda 1, 2, Informační politika 1, 2, Úvod do studia knihovnictví, Elektronické informační zdroje, Knihovnická legislativa

  3. Knižní a literární kultura – předměty: Čtenářství a čtenářská gramotnost, Dějiny knihoven a knihovnictví, Novější světová literatura, Digitální čtení a hypertext

  4. Tematický okruh povinně volitelných předmětů – výběr jednoho z předmětů: Česká literatura 20. století 1, 2, Literární komunikace

  Součástí státní závěrečné zkoušky je obhajoba bakalářské práce.

 • Návaznost na další studijní programy

  Absolvent je přípraven pokračovat ve studiu navazujícího magisterského programu shodného nebo příbuzného zaměření. Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě současně s bakalářským programem předkládá také navazující magisterský program Knihovnictví.

Základní údaje

Zkratka
KNIH-bc
Typ
bakalářský
Profil
profesní
Titul
Bc.
Doba studia
3 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

60
odhadovaný počet přijatých
138
počet aktivních studentů
8
počet závěrečných prací