Cíle studijního programu

Cílem programu je příprava odborníků v oblasti matematiky schopných jak samostatné vědecké práce, tak uplatnění v praxi na pozicích vyžadujících vysoké znalosti a dovednosti z oblasti matematiky.

Studijní plány

Přijímací řízení
MÚ - 1. kolo přijímacího řízení 2024/2025 - Ph.D. studium
Termín podání do půlnoci 31. 5. 2024

Studium

 • Cíle

  Cílem programu je příprava odborníků v oblasti matematiky schopných jak samostatné vědecké práce, tak uplatnění v praxi na pozicích vyžadujících vysoké znalosti a dovednosti z oblasti matematiky.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • používat metody matematické analýzy, resp. geometrie a globální analýzy, na úrovni dostatečné k samostatné vědecké práci, včetně znalosti programování, matematického softwaru a práce s výpočetní technikou
  • používat matematické uvažování, logické a kritické myšlení, hledat zákonitostí a souvislostí mezi jevy při řešení praktických problémů jak v matematice, tak při jejích aplikacích v jiných oborech
  • rychle se orientovat v nové problematice
  • pracovat v týmu a vést jej
 • Uplatnění absolventa

  Absolvent získá následující odborné znalosti, odborné dovednosti a obecné způsobilosti:

  - znalosti v oblasti matematické analýzy, resp. geometrie a globální analýzy, na úrovni dostatečné k samostatné vědecké práci; znalosti programování, matematického softwaru a práce s výpočetní technikou;

  - dovednost používat matematické uvažování, logické a kritické myšlení, hledání zákonitostí a souvislostí mezi jevy při řešení praktických problémů jak v matematice, tak při jejích aplikacích v jiných oborech; dovednost využívat při řešení těchto problémů výpočetní techniky;

  - schopnost rychle se orientovat v nové problematice, přizpůsobivost; schopnost pracovat v týmu a vést jej, včetně zkušeností s vedením výuky.

  Absolventi jsou připraveni na samostatnou vědeckou práci v některé z oblastí matematické analýzy, resp. geometrie a globální analýzy. Jsou vysoce adaptibilní, schopni pracovat v týmu, tvořivým způsobem přistupovat k řešení praktických problémů a najít tak uplatnění i v jiných oborech nebo v praxi. Ovládají aktivně anglický jazyk. Umějí velmi dobře pracovat s výpočetní technikou. Mají pedagogické zkušenosti z výuky na VŠ.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Povinné předměty:

  Disertační práce, Angličtina.

  Skupina povinně volitelných předmětů (student musí absolvovat aspoň jeden předmět):

  Seminář z matematické analýzy (prof. Smítal), Seminář z diferenciální geometrie a jejích aplikací (doc. Sergyeyev).

  Skupina povinně volitelných předmětů (student musí absolvovat aspoň jeden předmět):

  Druhý seminář z matematické analýzy (prof. Engliš), Seminář z diskrétních dynamických systémů (doc. Štefánková).

  Skupina povinně volitelných předmětů profilujícího základu (student musí absolvovat aspoň 4 předměty):

  Diferenciální geometrie variet, Geometrické metody v mechanice,

  Matematické metody v přírodních a technických vědách, Teorie funkcí, Variační analýza, Základy analýzy na varietách, Dynamické systémy, Funkcionální analýza, Komplexní analýza, Obyčejné diferenciální rovnice, Parciální diferenciální rovnice, Reálná analýza, Topologie, Základní algebraické kategorie, Algebraická a diferenciální topologie, Algebraické struktury, Algebry symetrií,

  Geometrické metody v obecné teorii relativity a teorii pole, Geometrická teorie diferenciálních rovnic, Globální analýza.

  Studium nevyužívá standardní systém ohodnocování studijní zátěže pomocí kreditů.

  Semináře a předmět Disertační práce si student zapisuje každý semestr a jsou zakončeny zápočtem; všechny ostatní předměty jsou zakončeny komisionální zkouškou.

 • Praxe

  Studijní plán studenta musí jako součást studia obsahovat buď vědecký pobyt na zahraniční instituci v délce nejméně jednoho měsíce, nebo popis účasti studenta na mezinárodním tvůrčím projektu s výsledky publikovanými nebo prezentovanými v zahraničí, nebo specifikaci jiné formy přímé účasti studenta na

  mezinárodní spolupráci.

 • Standardy kvalifikačních prací

  Předpokladem přijetí disertační práce k obhajobě je publikace (nebo přijetí k publikaci) alespoň části jejích původních výsledků; alespoň jeden takový článek musí být v době obhajoby již publikován a aspoň jeden musí být bez spoluautora.

  Dizertace musí být napsána anglicky, výjimečně v jiném světovém jazyce, v češtině nebo ve slovenštině.

Základní údaje

Zkratka
PhD-M
Typ
doktorský
Titul
Ph.D.
Doba studia
4 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

10
odhadovaný počet přijatých
3
počet aktivních studentů

Matematický ústav v Opavě
Program zajišťuje