Představení studijního programu

Čemu se budeme při studiu věnovat?

- sociální patologii, speciální pedagogice, psychopatologii, sociologii deviantního jednání, sociálně-právnímu poradenství, sociální komunikaci v pomáhajících profesích

- působení v oblasti prevence a řešení rizikového chování, pomoci osobám ohroženým sociálně patologickými jevy

- organizaci zájmového vzdělávání a preventivních programů

Kde se uplatníte?

V oblasti prevence, pedagogiky volného času se zaměřením na prevenci projevů rizikového chování, v zařízeních pro osoby se zdravotním postižením a pro seniory, v oblasti vězeňství a postpenitenciární péče, v zařízeních ústavní nebo ochranné výchovy, v nízkoprahových a kontaktních centrech a azylových domech apod.

Více informací na: https://www.slu.cz/fvp/cz/uppvprogramsocialnipatologie

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Profesní bakalářský studijní program je koncipován v souladu se strategickými cíli a prioritami zakotvenými v národních i mezinárodních dokumentech i dlouhodobých záměrech Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky nebo Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Studijní program svojí koncepcí reaguje zvláště na společenskou poptávku při prevenci a řešení rizikového chování a potřeby trhu práce. Poměrně široký společenskovědní základ i celková koncepce studia podporují komplexní a interdisciplinární přístup k problémům, schopnost jejich kritické analýzy a hledání samostatných řešení.

  Cílem programu je příprava odborníků kompetentních pro realizaci primární, sekundární a terciární prevence rizikového chování v rámci pedagogické a sociální a práce s cílovými skupinami v různých institucích i sférách (např. v rámci rezortů školství, práce a sociálních věcí, zdravotnictví, spravedlnosti apod.). Multidisciplinarita je patrná ze struktury studijního programu, přičemž propojení jednotlivých oborů a oblastí je vyžadováno a očekáváno jak při realizaci povinných odborných i dobrovolnických praxí podpořených supervizními semináři, tak v seminářích jednotlivých předmětů. Vyučující kladou důraz právě na rozvoj dovedností vidět souvislosti mezi vědními obory v zájmu nalezení vhodného řešení situace klienta.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • vysvětlit jevy vedoucí ke vzniku rizikového chování, vysvětlit teorie soc. deviací, aktuální trendy teorií a metod soc. práce, charakterizovat etapy vývoje člověka, a to i v eduk. souvislostech a v kontextu vývoje společnosti,
  • objasnit psychologické zákonitosti podstaty psychických procesů a stavů, vysvětlit základy teorie a praxe výchovy a vzdělávání dětí, adolescentů i dospělých s důrazem na rizikové chování a prevenci,
  • vysvětlit aspekty zájmového vzdělávání a využívat moderních participačních metod vzdělávání a kultivace, popsat a vysvětlit principy sociální práce a supervizí, zná aktuální trendy teorií a metod sociální práce
  • analyzovat a interpretovat rizikové jevy, analyzovat životní situaci jedince, který se nachází v krizi, pomocí zadání a s použitím vybrané metody řešit konkrétní odborný problém z oblasti rizikového chování,
  • řešit praktické problémy klientů za pomocí metodických přístupů z oblasti pedagogiky, psychologie, sociální práce, sociální patologie,
  • aplikovat poznatky psychologických a sociologických věd, věd o řízení při řešení problémů výchovy a vzdělávání, a spolupracovat při vytváření supervizního procesu, dokáže aplikovat získané znalosti v praxi soc. práce a prevence rizikového chování,
  • ovládat komunikační strategie a přístupy, edukační a komunikační postupy s jedinci zasaženými rizikovým chováním nebo ohroženými sociální exkluzí, je si vědom etických aspektů a dilemat,
  • používat edukačně-didaktický aparát a je způsobilý participovat na tvorbě projektů vzdělávacích programů zaměřených na prevenci rizikového chování,
  • posuzovat a ve spolupráci s klientem řešit jeho obtížnou životní situaci na základě rámcového zadání, v rámci řešení problému věnovat pozornost úvaze o etickém aspektu daného problému,
  • provádět kritickou analýzu postupu řešení problému a hledat řešení, používat odborné znalosti, dovednosti a způsobilosti v cizím jazyce,
  • v rámci sebevzdělávání získávat odborné znalosti, dovednosti a způsobilosti při využívání praktických zkušeností a také samostudiem teoretických poznatků studovaného oboru aj.,
  • využívat reflexi, hodnocení a získanou zpětnou vazbu pro svůj profesní a osobní růst, je schopen odborné komunikace v cizím jazyce na úrovni B1.
 • Uplatnění absolventa

  Absolventi studijního programu Sociální patologie a prevence mohou najít široké uplatnění v oblasti prevence sociálně patologických jevů (metodik prevence pedagogicko-psychologické poradny, občanská sdružení), dále v nízkoprahových centrech, kontaktních centrech, azylových domech, zařízeních pro osoby se zdravotním postižením, seniory, zařízeních penitenciární a postpenitenciární péče apod.

  Absolventi jsou podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, oprávněni vykonávat regulované povolání sociální pracovník (stanovisko pro Fakultu veřejných politik Slezské univerzity v Opavě, Bezručovo náměstí 885/14, 746 01 Opava vydáno Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, který je v této věci uznávacím orgánem dne 1. 12. 2017 (č. j.: MPSV-2017/164297-224/1).

  Charakteristické profese:

  Výchovný pracovník ve výchovných zařízeních

  Výchovný pracovník ve volnočasových zařízeních

  Metodik prevence v občanských sdruženích, obecně prospěšných společnostech, neziskových organizacích z oblasti prevence rizikového chování

  Pracovník v zařízeních ústavní výchovy, ochranné a preventivně-výchovné péče

  Lektor/koordinátor programu primární prevence rizikového chování

  Pracovník v sociálních službách

 • Regulovaná povolání
  • Sociální pracovník
 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Rozsah přímé výuky byl orientačně stanoven průměrně na 14 hodin týdně/semestr, délka vyučovací hodiny 45 min. Počet povinných předmětů i počet hodin má od druhého ročníku studia sestupný charakter, aby se rozšiřoval prostor pro samostatné studium i práci studentů. Kreditové hodnocení se řídí standardy ECTS. Povinné předměty zakončené zápočtem, zkouškou jsou hodnoceny 3–6 kredity, semináře k bakalářské práci 5 a 10 kredity, povinně volitelné předměty zakončené zápočtem, zkouškou 2–3 kredity. Počet kreditů vyjadřuje míru náročnosti předmětu, která je dána jak jeho rozsahem, tak stanovenými studijními povinnosti a náročností samostudia.

  Pro absolvování studia bude třeba získat 148 kreditů z povinných předmětů, 28 kreditů z povinně volitelných předmětů (20 PVA a 8 PVB) a zbývající kredity z celkového počtu kreditů lze získat buď splněním dalších předmětů dle výběru z PVA, PVB nebo za volitelné předměty vyučované v jiných bakalářských programech či nově nabízené na FVP SU pro všechny programy.

  Standardní doba studia – 3 roky.

  Standardní studijní plán (celková výše min. 180 kreditů) zahrnuje 31 povinných předmětů, 13 povinně volitelných předmětů – skupina PVA a 7 předmětů povinně volitelných – skupina PVB.

  Základní formy výuky přednášky, semináře, konzultace a praxe studentů.

 • Praxe

  Cílem praxe je ověřit si aplikovatelnost nabytých teoretických poznatků. Do druhého a třetího ročníku studia jsou zařazeny tři typy odborné praxe, jejichž cílem je získat zkušenosti s prací s klientem v terénu, seznámit se s jeho životními podmínkami, potřebami a získat tak nejen základní profesní dovednosti, ale i propojit teoretické poznatky z pedagogiky, psychologie, sociologie, speciální pedagogiky, práva a jiných oborů s potřebami praxe. Odborná praxe I bude uskutečňována v zařízeních, která se profilují na výchovu dětí a mládeže v oblasti volného času, odborná praxe II bude realizována ve vybraných institucích resortu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstva zdravotnictví ČR a Ministerstva spravedlnosti ČR. Cílem Odborné praxe III je pak již aplikace dosavadních vědomostí a dovedností, které studenti získali v seminářích a odborných praxích I a II v reálných pracovních podmínkách.

  Zařízení praxe:

  - školní družiny – zaměření na realizaci preventivních programů ve volném čase,

  - nízkoprahová a kontaktní centra,

  - azylové domy,

  - pedagogicko-psychologické poradny – spolupráce s oblastním metodikem prevence,

  - občanská sdružení, nestátní a neziskové organizace, charitativní organizace,

  - instituce volného času (např. domy dětí a mládeže),

  - zařízení pro osoby se zdravotním postižením,

  - zařízení pro seniory (domovy pro seniory),

  - věznice a instituce postpenitenciární péče,

  - zařízení ústavní nebo ochranné výchovy.

  Odborná praxe I: rozsah 8 hod. / týden, týdnů 13, průběžná, celkový rozsah 104 hodin

  Odborná praxe II: rozsah 8 hod. / týden + 80 hod. / semestr, týdnů 13, průběžná + 2 týdny souvislé, celkový rozsah 184 hodin

  Odborná praxe III: rozsah 8 hod. / týden, týdnů 5, souvislá, celkový rozsah 200 hodin

 • Cíle kvalifikačních prací

  Minimální rozsah bakalářské práce je stanoven na min. 72 000 znaků včetně mezer (do stanoveného počtu se započítává úvod, vlastní text a závěr). Minimální stanovený rozsah lze překročit o jednu polovinu.

  Bakalářská práce je samostatná odborná práce studenta bakalářského SP, kterou prokazuje schopnost zpracovat ucelený, logický, přehledný a srozumitelný odborný text, orientovat se v různých informačních zdrojích a kriticky je hodnotit, pracovat s odbornou literaturou, řešit zadané téma s využitím oborových znalostí a dovedností získaných v průběhu studia studijního programu.

  Bakalářská práce prokazuje, že student je schopen písemně řešit zadaný problém a obhájit své vlastní přístupy k řešení.

 • Návaznost na další studijní programy

  Absolvent bakalářského studijního programu může (po splnění podmínek přijetí) pokračovat v navazujícím magisterském studiu Veřejná správa a sociální politika.

 • Další informace

Základní údaje

Typ
bakalářský
Profil
profesní
Titul
Bc.
Doba studia
3 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

180
počet aktivních studentů